Tarih Online Genel Tarama Sınavı -10

Genel Tarama -10

Tebrikler - Genel Tarama -10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Yontma Taş Çağının yaşam biçiminin göçebelik olması,

I. geçim kaynaklarının avcılık ve toplayıcılık olması,

II. mağara duvarlarına çeşitli resimler yapılması,

III. insanların henüz alet yapmayı bilmiyor olması

gerekçelerinden hangileriyle ilgili değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. İlk Çağ uygarlıklarının,

I. Çivi ve hiyeroglif yazılarını kullanmaları

II. Kral yolunu yapmaları

III. Toplumsal ilişkileri belirleyen kuralları yazıya geçirmeleri

faaliyetleri kültür, ekonomi ve hukuk kavramlarıyla ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

KültürEkonomiHukuk
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
3. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde, hakan en yetkili kişi olmasına ve son sözü söylemesine rağmen, aşağıdakilerden hangisi halkın isteklerinin de dikkate alındığını doğrudan gösterir?

A
Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi
B
Kurultayda ülkenin ileri gelenlerinin olması
C
Maniheizm'i benimseyen Bilge Kağan'ın kurultayın isteğiyle bu kararından vazgeçmesi
D
Yapılan işlerin halka anlatılması
E
Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
Soru 4
4. Aşağıda Hicret'in sonuçlarından bazıları verilmiştir:

I. Medine'nin başkent olması

II. Medine'de yaşayanlar ile göç edenlerin haklarını düzenleyen Medine Toplum Sözleşmesi'nin yapılması

III. Hz. Muhammed'in devlet başkanı olması

Bu maddelerden hangileri Hicret'in siyasi yönüyle ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1071'de Malazgirt'te kazandığı zaferin sonuçlarından,

I. Türkiye Tarihi'nin başlaması,

II. Bizans'ın Katolik Dünyası'ndan yardım istemesi,

III. Türklerin batı yönündeki ilerleyişini durdurma düşüncesinin ortaya çıkması

hangileri daha sonra Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. 1048 Pasinler Savaşı'yla Trabzon'a kadar gelen ve Anadolu'nun fethine zemin hazırlayan Türkler, 1071 Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'da fetihlere başlamış; 1176 Miryokefolan Savaşı'yla da Anadolu'dan Türklerin atılamayacağı kesinlik kazanmıştır.

Buna göre,

I. Pasinler Savaşı'yla Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur.

II. Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'da Türk yerleşimi başlamıştır.

III. Miryokefalon Savaşı'yla Anadolu Türk Yurdu haline gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. Osmanlı Devleti 1345 yılında Karesi Beyliğine son vererek,

I. Anadolu'da Türk birliğini sağlama,

II. Rumeliye geçişi kolaylaştırma,

III. Haçlı birliğini parçalama

durumlarından hangileri için avantaj sağlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde,

I. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi.

II. Karamanoğullan'ndan Konya ve Karaman alındı.

III. Kırım Osmanlı egemenliğine girdi.

IV. Candaroğulları'ndan Sinop alındı.

V. Amasra Cenevizlilerden alındı.

Bu gelişmelerden hangileri Karadeniz'in hakimiyet altına alınmasıyla ilgili değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, III ve IV
E
I, III, IV ve V
Soru 9
9. Duraklama Dönemi'nde,

I. Osmanlı Devleti İran ile yaptığı savaşlar sonucunda Ferhat Paşa antlaşmasını imzalayarak doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

II. Bucaş antlaşması ile Lehistan'dan Podolya'yı almış ve kuzey batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Doğal sınırlara ulaşmıştır.
B
Temel politika genişleme siyaseti olmuştur.
C
Devlet eski gücünü yitirmiştir.
D
Ferhat Paşa ve Bucaş antlaşmaları bu dönemde imzaladığı son antlaşmalardır.
E
Denge siyaseti izlenmiştir.
Soru 10
10. Yeniçağ 'da Avrupa'da meydana gelen,

I. bilim ve teknik gelişmelerin hızlanması,

II. yeni kıtaların bulunması,

III. mezhep savaşlarının yaşanması

gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Gerileme Devri'nde ıslahatlar çoğunlukla askeri alanda yapılmıştır. Bu ıslahatlarda Avrupa örnek alınmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti için,

I. Toprak kayıplarını engellemek istemiştir.

II. Avrupa ile ilişkilerini sınırlı tutmuştur.

III. Islahatları askeri alanla sınırlı tutmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. II. Mahmut'un,

I. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması

II. Tımar ve zeameti kaldırarak devlet memurlarına maaş bağlaması

III. Âyanlıkları kaldırması

ıslahatlarından hangilerinin merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
13. Rusya, 1851'de İngiltere'ye Osmanlı'yı paylaşmayı teklif etti. Teklife göre Eflak, Boğdan, Sırbistan gibi yerler Rusya'nın, Girit ve Mısır ingiltere'nin olacaktı.

İngiltere'nin bu teklifi kabul etmemesi ve Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni desteklemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Mısır'ın Osmanlı hakimiyetinde olmasıyla
B
Fransa'nın bu paylaşıma karşı çıkacağı düşüncesiyle
C
Rusya'nın güneye inmesini çıkarlarına ters bulmasıyla
D
Kendisine verilen yerlerin az olmasıyla
E
Mısır'ın yanısıra Kıbrıs'ı da istemesiyle
Soru 14
14. "Tanzimat Dönemi'nde Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin oluşturduğu Jön Türkler hareketi Osmanlı Devleti'nde kişilere göre değil, hukuka dayalı yeni bir yönetim anlayışı getirmek amacıyla çalışmalarda bulunmuştur."

Buna göre Osmanlı Devletinin son dönemlerinde hukuksal alanda meydana gelen değişiklikler olarak aşağıda verilenlerin hangisinde doğrudan Jön Türkler Hareketi'nin etkisi vardır?

A
II. Meşrutiiyet'in ilânında
B
Tanzimat Fermanı'nın ilânında
C
Kanun-u Esasi'nin kabul edilmesinde
D
Mecelle'nin hazırlanmasında
E
Müsadere Usulü'nün kaldırılmasında
Soru 15
15. Türk halk ilk defa seçme ve seçilme hakkını aşağıdakilerden hangisiyle kullanmıştır?

A
Kanun-i Esasi
B
Tanzimat fermanı
C
Teşkilat-ı Esasiye
D
1924 Anayasası
E
Fatih Kanunnamesi
Soru 16
16.

I. Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmesi

II. Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaşması

III. Ülkede yabancı tüccarların etkisinin artması

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı ülkesinde uygulanan iç gümrük vergisinin yabancılardan kaldırılmasının sonuçlan arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17
17. I. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı Devleti'nin,

I. Boğazları kapatması

II. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması

III. Tarafsızlığını ilan etmesi

faaliyetlerinden hangilerinin savaşın ülkesine zarar vermesini önlemeye yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 18
18. Osmanlı ordusunun asker sayısı, Mondros Ateşkesi'nde İtilaf Devletleri'nce alınan karara göre, 50 bin kişi ile sınırlandırılmıştı.

İtilaf Devletleri'nin bu girişiminin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Saltanat kurumunun otoritesini korumak
B
Osmanlı topraklarını savunmasız hale getirmek
C
Halifelik makamının etkinliğinden yararlanmak
D
Osmanlı topraklarında düzeni sağlamak
E
Askeri harcamaların azaltılmasını sağlamak
Soru 19
19. Sivas Kongresi'nde vatanın bütününü temsil etmesi kararlaştırılan Temsilciler Kurulu'nun,

I. İstanbul'dan Anadolu'ya atanan görevlileri geri göndermesi

II. İstanbul ile haberleşmeyi kesmesi

III. Anadolu'da toplanan paraların İstanbul'a gönderilmesini yasaklaması

faaliyetlerinden hangileri, İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 20
20. Mudanya Ateşkesi'nde, Doğu Trakya'da Yunan kuvvetlerinin çekildikleri yerlerin Anlaşma Devletleri'nin temsilcilerine; onların da vakit geçirmeden boşaltılan yerleri TBMM Hükümeti'nin memurlarına bırakması kararlaştırılmıştır.

Bu uygulama ile,

I. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında çıkabilecek çatışmaları önleme

II. Boğazların komisyon tarafından yönetilmesini sağlama

III. Savaş tazminatı sorununu çözme

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?</strong

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 21
21. TBMM halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924'te aldığı bir kararla, Osmanlı hanedanı üyelerinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ve ülke dışına gönderilmelerine karar vermiştir.

Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?

A
Halkın halifeye olan bağlılığının güçlendirilmek istenmesi
B
Türkiye'de toplumsal alanda eşitliğin sağlanmaya çalışılması
C
Saltanat rejimini yeniden kurma girişimlerinin desteksiz bırakılması
D
Osmanlı Devleti'nde egemen olan ümmetçi anlayışın sürdürülmesi
E
Ulusal ekonominin kurulması çabalarının güçlendirilmesi
Soru 22
22. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi uluslararası örgütlere üye olmasının,

I. Uluslararası barışa katkıda bulunma

II. Ülkenin güvenliğini sağlama

III. Uluslararası politikada etkinliğini artırma

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 23
23. Atatürk ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde I. de verilenin II. yi bütünlediği savunulamaz?

A
Çağdaşlaşma ve Batılılaş-inkılapçılık
B
Akılcılık ve bilimsellik-Laiklik
C
Yurtta sulh, cihanda sulh -Devletçilik
D
Ulusal egemenlik-Ulusal birlik ve beraberlik
E
Cumhuriyetçilik-Halkçılık
Soru 24
24. İtalya'nın Arnavutluk'u ekonomik nüfuz altına alması,

I. Yugoslavya,

II. Almanya,

III. SSCB

devletlerinden hangileriyle ilişkilerinin bozulmasına ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 25
25. İngiltere, II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi Müttefiklerin yanında savaşa sokmaya çalıştı. Churchill bu amaçla 30 Ocak 1943 te İsmet İnönü’yle bir araya gelmiştir.

İngiltere'nin bu girişimi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Yalta Konferansı
B
Kazablanka Konferansı
C
Potsdam Konferansı
D
Adana Görüşmesi
E
Tahran Konferansı
Soru 26
26. İngiltere II. Dünya Savaşı sonrasında dünya siyasetindeki etkinliğini yitirmiş, bu devletin çekildiği alanlarda ABD ön plana çıkmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
SSCB'nin Doğu Avrupa'daki etkinlik alanını genişletmesi
B
İngiltere'nin savaştan büyük bir ekonomik yıkıma uğrayarak çıkması
C
Almanya'nın siyasi ve ekonomik etkinliğinin sona erdirilmesi
D
Fransa'nın dünya genelindeki bazı sömürgelerini kaybetmesi
E
Orta Doğu'da bağımsız İsrail devletinin kurulması
Soru 27
27. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasından sonra 1963-1967 yılları arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1968-1972 yıllarını kapsayan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanarak uygulanmıştır.

Bu planların,

I. ekonomik istikrarı sağlama,

II. ekonomik kalkınmayı hızlandırma,

III. istihdam sorununun çözümlenmesi

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 28
28. Kasım 1990'da Paris'te bir araya gelen NATO ve Varşova Paktı devlet ve hükümet başkanları, I. taraflar arasında karşılıklı güvenin artırılacağı, II. taraflarından sahip olduğu nükleer silahların bütünüyle imha edileceği, III. silahların sadece meşru savunma için kullanılabileceği kararlarından hangilerini almıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com