Tarih Online Genel Tarama Sınavı-2

Genel Tarama -2

Tebrikler - Genel Tarama -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.  Tarih, insanların sebep olduğu yani insanları ilgilendiren olayları inceler. Doğal olaylar tarihin doğrudan konusu değildir.

Bu bilgiye göre tarih,

I. Hititler ile Mısırlılar arasındaki Kadeş Antlaşması'nın özelliklerini,

II. Orta Asya Türk Göçlerinin sebeplerini,

III. yerkabuğunun katmanlarının sıralanışını

gelişmelerinden hangilerini incelemek zorunda değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2.

I. Mısır yazısının Fenike alfabesine öncülük etmesi

II. Fenikelilerin Mısır tanrılarına tapınmaları

III. Fenikelilerin Akdeniz'de birçok ticaret kolonisi kurmaları

durumlarından hangileri Fenikelilerin Mısır medeniyetinin etkisinde kaldığını göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. Türklerde,

I. Önemli devlet sorunlarının Kurultay'da görüşülmesi

II. Ülkenin doğu ve batı şeklinde ayrılarak yönetilmesi

III. Çeşitli dinlerin benimsenmesi

faaliyetlerinden hangileri başka toplumlarla kültür alış verişine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. İslamiyet'ten önce Arabistan'da,

I. Arap kabileleri sürekli birbirleriyle savaşmışlardır.

II. Puta tapıcılık en yaygın inanış olmuştur.

III. Kabe bütün Arap kabilelerince kutsal sayılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet'ten önce Arabistan'da siyasal birliğin kurulamamasında etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. Büyük Selçuklu Devleti'nde Nizamülmülk, Alp Arslan'dan aldığı yetki ile Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'ni kurdurmuştur. Daha sonra ülkenin birçok yerinde medreseler açılmıştır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak Selçuklular ile ilgili,

I. Eğitim çalışmalarına önem vermişlerdir.

II. Ülke sınırları genişlemiştir.

III. ilmiye sınıfı adalet işlerini yürütmüştür.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. Anadolu Selçuklu Devleti'nde "melik" adı verilen hükümdar çocuklarının para bastırma hutbe okutma ve siyasi görüş bildirme yetkileri zamanla kısıtlanmıştır.

Bu durum,

I. ülke bütünlüğünü koruma,

II. merkezi otoriteyi kuvvetlendirme,

III. melikleri yetkisiz kılma

amaçlarından hangileri ile ilgilidir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. Kuruluş Dönemi'nde;

I. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılması

II. Kendini Anadolu Selçuklularının varisi olarak gören Karamanoğullarının her fırsatta Osmanlı topraklarına saldırması

III. Haçlı Seferlerinin başlaması

gelişmelerinden hangileri Anadolu'da Türk siyasal birliğinin kurulamadığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. II. Bayezid, İspanya’da Katolikler tarafından baskıya uğrayan Yahudileri İstanbul ve Selânik'e yerleştirmiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Cem Sultan'ın isyanı Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir.

II. Osmanlı Devleti'nin Yahudileri himaye etmesi Haçlı Seferlerine yol açmıştır.

III. Osmanlı ülkesinde Müslüman olmayan yabancılar güvenlik içindedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahilerin değişik görevleri nedeniyle yılın her mevsiminde savaşa hazır olmaması XVII. yüzyılda eski önem ve sayılarının azalmasına yol açmıştır.

Bu duruma,

I. Avrupa'da sürekli orduların kurulması

II. Tarım gelirlerinin azalması

III. Osmanlı Devleti'nin doğal sınırlarına ulaşması

gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10. Sanayi İnkılabından sonra ülkeler ulaşım sektörünün gelişmesine önem vermişlerdir.

Sanayi İnkılabının,

I. Avrupa'da tarımsal faaliyetlerin azalması

II. Şehirlerin nüfusunun artması

III. Ticaret faaliyetlerinin yaygınlaşması

sonuçlarından hangilerinin bu duruma ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11. Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre; Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve ticaret gemileri serbestçe Boğazlardan Akdeniz'e geçebilecekti.

Antlaşmanın bu hükmünün;

I. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini kaybetmesi

II. Osmanlı Devleti ile Rusya'nın dış politikada birlikte hareket etmesi

III. Coğrafi Keşiflerin başlaması

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12. 1828-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasında;

I. 1827 yılında Navari'nde donanmasının yakılması

II. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

III. Asakir-i Mansure - i Muhammediye ordusunun yeni kurulmuş olması

IV. Yunan ayaklanmasında Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alması etkili olmuştur.

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin iç politikasındaki sorunlardan kaynaklandığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 13
13. II. Meşrutiyet Dönemi'nde siyasal partiler kurulmuş,Padişahın yetkilerinin bazıları meclise devredilmiştir. Meşrutiyete karşı çıkan isyan hareketleri ordu tarafından bastırılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çok partili parlamenter sisteme geçiş çabaları başlamıştır
B
Meclisin gücü arttırılmıştır.
C
Halk demokratikleşme hareketleri desteklemiştir.
D
Yeniliklere karşı tepkiler olmuştur.
E
Ordu yenilikleri korumuştur
Soru 14
14. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan devletlerle kısa sürede barış anlaşmaları imzaladıkları halde Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalamaları gecikmiştir.

Bu durumda,

I. Osmanlı topraklarını paylaşım planlarında değişiklik yapılması,

II. İstanbul yönetiminin işgalere karşı koymaması,

III. Osmanlı topraklarının stratejik açıdan önemli olması

olgularından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15
15. Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin amaçları arasında,

I. bölgenin Türklüğünü kanıtlama,

II. bağımsız bir devlet kurma,

III. kongreler düzenleme,

IV. İngilizler'in desteğini kazanma

verilenlerden hangilerinin olduğu savunulabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 16
16. 1919'da İstanbul’da "Pontus" adıyla çıkarılmaya başlanan gazetenin başmakalesinde, "Bu gazetenin Rum Cemiyeti'nin kurulmasına çalışmak amacıyla yayınlandığı" açıklanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Rumlar hedeflerine ulaşmak için basını kullanmışlardır.

II. Anlaşma Devletleri Anadolu'da işgallere başlamışlardır.

III. Osmanlı Devleti'nin siyasi alandaki etkinliği artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
17. "On sene, yirmi sene sonra aşağılaşarak ölmektense şimdiden şeref ve haysiyetle ölmeyi üstün tutmalıyız."

Atatürk'ün bu sözü,

I. Bağımsızlık

II. Devletçilik

III. Mandacılık

düşüncelerinden hangilerine karşı olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18
18. Tarihi süreç içinde Orta Doğu bölgesinin jeopolitik öneminin yüksek olmasında,

I. bölgeler arasında kültürel ve ekonomik bir geçiş bölgesi işlevi görmesi,

II. Uzak Doğu mallarının bu bölge üzerinden Avrupa'ya ulaşması,

III. bölgede önemli petrol kaynaklarının yer alması

durumlarından hangilerinin rolü söz konusudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19
19. Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda,

I. savaşın dışında kalma,

II. Almanya'nın Balkanlarda yayılmasını destekleme,

III. savaşın ekonomik yıkımından daha az etkilenmeyi sağlama

esaslarından hangilerine dayanan bir dış politika izlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 20
20. Adnan Menderes başbakanlığındaki Demokrat Parti'nin iktidarda bulunduğu 1950'li yıllarda,

I. Kore Savaşı 'nda Birleşmiş Milletler kuvvetlerine Türk Tugayı ile katılınması,

II. NATO'ya tam üye olunması,

III. Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesi

gelişmelerinden hangileri gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 21
22. Yurtdışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı 1970'li yıllarda terör saldırıları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bu saldırıları düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
IRA Terör Örgütü
B
Kızıl Tugaylar Örgütü
C
Hınçak Örgütü
D
ETA Terör Örgütü
E
ASALA Terör Örgütü
Soru 22
22. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku'nun dağılmasının sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
A
Varşova Paktı'nın dağılması
B
Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanması
C
COMECON'un feshedilmesi
D
Doğu Bloku ülkelerinde siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesi
E
İki Alman devletinin birleşmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
22 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı