Kategori: Vatandaşlık Ön Lisans

2018 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

46. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişisi değildir? A) Dernek B) Vakıf C) Anonim şirket D) Limited şirket E) İl özel idaresi 47. Olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple, en az kaç yaşını dolduran erkek veya kadının evlenmesi mümkündür? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 48. Malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf…
Devamı

2016 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 46. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı en az kaçtır? A) 367 B) 330  C) 276  D) 184 E) 139 47. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa’nın yasama başlığı altında düzenlenmiştir. B) Yedi asıl, dört yedek üyeden oluşur.…
Devamı

2014 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014  ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 46. 1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu aşağıdaki ülkelerin hangisinin ceza kanunundan iktibas edilmiştir? A) Fransa B) Almanya C) İtalya D) İsviçre E) İngiltere 47. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? A) Başlangıçta belirtilen temel ilkelere bağlılık B) Demokratik devlet C) Hukuk devleti D) Sosyal devlet…
Devamı

2012 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri değildir? A) Üniter devlet B) Özgür ve düzenli seçimler C) Temel hak ve hürriyetler D) Çok partili siyasal hayat E) Seçilmişlerin üstünlüğü50.1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarının yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? A) Yargıtay B) Anayasa Mahkemesi C)…
Devamı

2010 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49. Kazanç paylaşma amacı gütmeyen ve en az yedi kişinin bir araya gelmesiyle kurulabilen tüzel kişilik aşağıdakilerden hangisidir? A) Vakıf B) Kolektif şirket C) Kooperatif D) Komandit şirket E) Dernek 50. Kardeşler arasındaki hısımlığa ne ad verilir? A) Kayın hısımlığı B) Alt soy hısımlığı C) Üst soy hısımlığı D) Yan…
Devamı

2008 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 61. Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı organlarında yargılanır?A) Vatana ihanet durumunda Cumhurbaşkanı B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri C) Milletvekilleri D) Başbakan E) Bakanlar 62. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönünceye kadar, Cumhurbaşkanlığına…
Devamı

2006 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 61. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz? A) İnsan haklarına saygılı B) Demokratik C) Laik D) Sosyal E) Halkçı 62. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir? A) Uyuşmazlık Mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi C) Yargıtay D) Askeri Yargıtay E) Danıştay 63. Aşağıdakilerden hangisi…
Devamı

tarihtendersler.com