Kategori: Tarih Lisans

2018 KPSS Lisans Tarih Soruları

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hükümdar olma hakkı, hanedanın erkek üyelerine aittir. B) Hükümdar olma yetkisinin tanrısal olduğu inancı vardır. C) Ülke, ikili teşkilatla yönetilmiştir. D) Ülke yönetimi ile ilgili kararlar, kurultayda alınır. E) Hanedanın hükümdar olacak üyesi önceden belirlenir. 2. Selçukluların, Türk-İslam mimarisine kazandırdığı yapı aşağıdakilerden…
Devamı

2017 KPSS Lisans Tarih Soruları

2017 LİSANS TARİH 1. Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz? A) Hatunların ülke idaresine karışmasına  B) Dinî ayaklanmaların çıkmasına C) Ülkenin parçalanmasına D) Taht kavgalarının yaşanmasına E) Üst düzey yöneticilerin, devlet yönetimine müdahalede bulunmasına 2. Büyük Selçuklular Dönemi’nde, Hasan Sabbah tarafından kurulan…
Devamı

2016 KPSS Lisans Tarih Soruları

2016 LİSANS TARİH 1. Birinci Göktürk Devleti′ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya′daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi′ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mukan Kağan B) Bögü Kağan C) Tapo Kağan D) Bilge Kağan E) İlteriş Kağan 2. İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı, Anadolu Selçuklu Devleti′nde ve Osmanlı Devleti′nin…
Devamı

2015 KPSS Lisans Tarih Soruları

2015 LİSANS TARİH 1. Türklerin demir madeninin bulunduğu dağı eriterek yaşadıkları yerden çıkışını anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? A) Ergenekon B) Yaradılış C) Bozkır D) Türeyiş E) Alp Er Tunga 2. Türk-İslam devletlerinin ilk dönemlerinde başkent olan ve Timur Dönemi’nde “şehirlerin şahı” unvanıyla bilinen stratejik öneme sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) İsfahan B) Semerkant C) Taşkent…
Devamı

2014 KPSS Lisans Tarih Soruları

2014 LİSANS TARİH 1. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların, kağanlarının gücünü Ay’dan aldıklarına inanmalarından dolayı unvanlarının başına “Ay” kelimesini eklemelerinde etkili olan dindir? A) Manihaizm B) Budizm C) İslamiyet D) Hristiyanlık E) Şamanizm 2. Firdevsî’nin Şehnâme adlı eserinde adı geçen efsanevi Türk hakanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kül Tigin B) Bilge Kağan C) Afrasyab D) Mukan Kağan E)…
Devamı

2013 KPSS Lisans Tarih Soruları

2013 LİSANS TARİH 1.Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak, I. Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir. II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır. III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II D)…
Devamı

2012 KPSS Lisans Tarih Soruları

2012 LİSANS TARİH 1. Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?   A) Şad B) Kut C) Tekin D) Toy E) Balbal 2.Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmî din…
Devamı

2011 KPSS Lisans Tarih Soruları

2011 LİSANS TARİH 1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır? A) Yuğ B) Şad C) Kurgan D) Toy E) Tigin 2.Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü′nün sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa′nın etnik yapısının değişmesi B) Avrupa′da bir Hun Devleti kurulması C) Roma İmparatorluğu′nun bütünlüğünü ve  üstünlüğünü yitirmesi…
Devamı

2010 KPSS Lisans Tarih Soruları

2010 LİSANS TARİH 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir? A) Ahilik teşkilatı B) Kümbet mimarisi C) Arap alfabesi D) Vakıf sistemi E) Veraset sistemi 2. Türk Devletlerinde, I. taht kavgalarının ortaya çıkması, II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması, III. çeşitli dinlere inanılması durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması”…
Devamı

2009 KPSS Lisans Tarih Soruları

2009 LİSASN TARİH 1. Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu, II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği, III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I…
Devamı

tarihtendersler.com