Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Atatürk İlkeleri

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMİ
Atatürkçülük
♦Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlılığa sahip olması
♦Huzur ve refaha sahip olması
♦Devletin millet egemenliğine dayandırılması
♦Aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması
Amacıyla temelleri yine Atatürk tarafından atılan
♦Devlet hayatına
♦Fikir hayatına
♦Ekonomik hayata
♦Toplumun temel kurallarına ait
♦Gerçekçi düşünceler ve ilkelerdir.

Atatürkçülük
♦Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır.
♦İlerleme ve çağdaşlaşma amacı taşır.
♦Türk milletinin kültürüne ve medeniyetine dayanır.
♦Birbirini destekleyen düşünceler ve ilkeler topluluğudur.
♦Gelecekteki saptırıcı ve tutucu akımlara karşı devleti korur.
♦Türk devletinin parlak geleceğinin ve güçlenmesinin güvencesidir.
♦Atatürkçülük bir bütündür.
♦Yabancı ideolojilerle ve siyasi akımlarla açıklanamaz.

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARININ DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR
♦Mili tarih bilinci
♦Vatan ve millet sevgisi
♦Milli dil bilinci
♦Bağısızlık ve özgürlük
♦Mili birlik beraberlik
♦Milli egemenlik
♦Çağdaş medeniyet üzerine yükselme
♦Milli kültürün gelişmesi
♦Türk milletine inanmak ve güvenmek
♦Ordu dinin ve okulunu siyaset dışı tutulması

ATATÜRK İLKELERİ

CUMHURİYETÇİLİK
Cumhuriyet hem devlet hem de hükümet şeklidir.
Devlet şekli olarak cumhuriyet
Egemenliğin bir kişiye veya bir zümreye değil toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir.

Hükümet şekli olarak cumhuriyet
Başta devlet başkanı olmak üzere devletin başlıca temel organlarının seçim ilkesine göre kurulmuş olması, özellikle bunların oluşmasında veraset sisteminin olmadığı bir sistemdir.

CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNİN ÖZELİKLERİ
♦Cumhuriyette temel ilke seçimdir.
♦Cumhuriyet devlet başkanlığı ve diğer kademelerde hayat boyu kalmaya karşıdır.
♦Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
♦Cumhuriyet ahlaki faziletlere dayanan bir idare şeklidir.
♦Cumhuriyet demokrasi ile devlet şeklidir.
♦Cumhuriyetçilik anayasamızda değiştirilemez değişmesi dahi teklif edilemez şeklinde yer almıştır.
♦Türk milletinin mizacına ve adetlerine en uygun rejimdir.

CUMHURİYETÇİLİK DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR
♦TBMM’nin açılması
♦1921 Anayasasının yapılması
♦Saltanatın kaldırılması
♦Cumhuriyetin ilanı
♦Siyasi partilerin kurulması
♦Ordunun siyasetten ayrılması
♦Kadınlara  seçme seçilme hakkının verilmesi

CUMHURİYETÇİLİĞİN TOPLUMA SAĞLADIKLARI
♦Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamıştır.
♦Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.
♦Türk toplumunun çağdaşlaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır.

MİLLİYETÇİLİK
Ait olduğu milletin varlığı sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle çalışan ve bu çalışma azmini kendinden sonraki kuşaklara aktarmaya milliyetçilik denir.Milliyetçiliğin en önemli öğesi millet olmaktır.

MİLLİYETÇİLİK ÖZELİKLERİ
♦Laiktir.
♦Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk gören herkesi Türk kabul eder.
♦Irkçılığa karşıdır.
♦Akılcı çağdaş ileriye dönük medeni yüceltici demokratik insani ve barışçıdır.
♦Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu ve varlığını yükseltmeyi açıklar.
♦Ayırıcı değil birleştiricidir.
♦İnanç özgürlüğüne saygılıdır.
♦Türk milletinin değerlerine sahip çıkar.
♦Eşitlik prensibine dayanır.
♦Her türlü saldırganlığa karşıdır.

MİLLİYETÇİLİK YOLUNDA YAPILAN İNKILAPLAR
♦Mili Türk devletinin kurulması
♦TBMM açılması
♦Kapitülasyonların kaldırılması
♦İzmir İktisat Kongresinin toplanması
♦Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
♦Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
♦Türk Dil Kurumu’nun kurulması

MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR
♦Milletin iç ve dış tehditlere karşı birleşmesini sağlamıştır.
♦Kurtuluş savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır.
♦Türk milletini din, mezhep, ırk, sınıf kavgalarından korumuştur.
♦Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.

HALKÇILIK
Millet içindeki çeşitli insan gruplarının yararına ve çıkarına bir siyaset izlenmesi halkın kendi kendisini yönetmeye alıştırılmasıdır.

HALKÇILIK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ
♦Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.
♦Bütünleyici ilkelerden milli egemenlikle doğrudan ilişkilidir.
♦Halkçılık sınıf mücadelesini reddeder.
♦Kanun önünde eşitliği kabul eder.
♦Sosyal dayanışmayı öngörür.
♦Halkçılıkta hiçbir sınıfın zümrenin ayrıcalığı yoktur.
♦Halkçılık ekonomik alanda hem halka hem devlete yükümlülükler yükler.

HALKÇILIĞIN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
♦Demokrasinin ve milli egemenliğin yerleşmesini sağlamıştır.
♦Türk milletinin yönetime katılmasını sağlamıştır.
♦Kanun önünde eşitliği getirmiştir.
♦Herkesin devletin imkanlarından eşit şekilde yaralanmasını sağlamıştır.
♦Toplumda barış ortamının korunmasını sağlamıştır.
♦Kalkınmayı hızlandırarak devletin güçlenmesini sağlamıştır.

DEVLETÇİLİK
Devletin ekonomik alanda doğrudan müdahalesini öngören sistemdir.

DEVLETÇİLİK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ
♦Halkçılık ilkesinin zorunlu sonucudur.
♦Güçlü çağdaş bir devleti meydana getirmeyi amaçlar.
♦Planlı ekonomiyi gerekli hale getirir.
♦Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin durumundan dolayı mecburi olarak bu ilke uygulandı.
♦Devletçilik özel teşebbüsün ve serbest piyasa ekonomisinin reddi değildir.

DEVLETİN BAŞLICA GÖREVLERİ
♦Adalet ve güvenliği sağlayarak vatandaşlarının haklarını garanti altına almak
♦Ekonomik alanda özel teşebbüsle devlet arasındaki ilişkiyi dengeli bir şekilde sürdürmek
♦Dış siyaset ve uluslar arası ilişkilerde milletin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak
♦Bayındırlık, sağlık, eğitim, sosyal yardım, sanat ve ticaret işleri ile uğraşmak.

DEVLETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI
♦Türkiye planlı ekonomiye geçti.
♦Teknik elaman eksikliği giderilmeye çalışıldı.
♦Devlet önemli yatırımlar yaptı.
♦Çiftçilerin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlandı.
♦Bölgeler arası ekonomik farklılık giderilmeye çalışıldı.

İNKILAPÇILIK
Türk milletini son yüzyılda geri bırakan müessesleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak müesseseler kurmak.Batılılaşma çağdaşlaşma yolunda sürekli ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir.

İNKILAPÇILIĞIN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
♦Diğer ilkelerin canlı kalmasını ve devamını sağlamıştır.
♦Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açtı.
♦Türk devletinin yeni kurumlarını çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturdu.
♦Kişisel egemenliği yıkarak millet egemenliğini getirdi.

LAİKLİK
Devlet düzenin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.

LAİKLİK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ
♦Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
♦Atatürk bu ilkeden asla taviz vermemiştir.
♦Laik bir devlette yönetim toplumun ihtiyaçlarını din kurallarına göre değil akılcı ve bilimsel yolla gidermeye çalışır.
♦Laiklik kişilere din, vicdan, inanç ve ibadet özgürlüğü getirmiştir.
♦Laiklikte devlet kişi olmadığından devletin dini yoktur.
♦Devletin belli bir dine üstünlük sağlaması laiklikte yoktur.
♦Devlet başka bir dini zorla kabul ettirme yoluna gitmez.
♦Herkes din ve mezhep ayrılığı gözetilmeden kanun önünde eşittir.
♦Devlet egemenlik gücünü ilahi kaynaklardan değil millet iradesinden alır.
♦Laiklik Türk toplumunun çağdaşlaşmasında en büyük rolü oynamıştır.
♦Laiklikle Atatürk dinin çıkar amaçları için kullanılmasını önlemiştir.
♦Laiklikle bilimsel çalışmalar ön plana çıkmıştır.

LAİKLİK DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR
♦Saltanatın ve hilafetin kaldırılması
♦Şerriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
♦Eğitim öğretimin (Tevhidi Tetrisat) birleştirilmesi
♦Tarikatların, tekkelerin, zaviyelerin, türbelerin kapatılması
♦Medreselerin kapatılması
♦Medeni Kanun’un kabul edilmesi
♦1928’de devletin dini İslam’dır maddesinin anayasadan çıkarılması
♦1937’de laiklikle diğer ilkelerin anayasaya alınması

LAİKLİK İLKESİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR
♦Din ve vicdan hürriyeti getirdi.
♦Din ve mezhep farklılıklarını ortadan kaldırarak toplumda kaynaşmayı sağladı.
♦Türkiye’de hukuk birliğinin sağlanmasında rol oynadı.
♦Türkiye’nin çağdaşlaşmasını hızlandırdı.
♦Toplum hayatında dine, insana saygı ve hoşgörü geldi.
♦Bu ilke sayesinde yabancıların azınlıkları bahane ederek Türkiye’nin iç işlerine karışması önlendi.
♦Laikliğin kabul edilmesi ile Türkiye’de akla, bilime, gerçeğe ve özgürlüğe dayanan bir toplum yapısı ve devlet sistemi oluştu.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

MİLLİ EGEMENLİK
Milletin kendi kendisini idare etmek için yöneticilerini seçmesidir.Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler.

MİLLİ BAĞIMSIZLIK
Başka bir devlete veya milletler arası bir kuruluşa yönetimini bağlı kılmamaktır.Milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir.

MİLLİ BİRLİK BERABERLİK, ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ
Ülkeye huzuru, refahı, kalkınmayı ve gücü getirir.Milliyetçilik ilkesi ile bağlantılıdır.

AKILCILIK, BİLİMSELLİK
Atatürk ilke ve inkılaplarının dayadığı, kaynağını aldığı yerdir.Laiklikle doğrudan ilgilidir.

ÇAĞDAŞLIK, BATILILAŞMA
Atatürk ilke ve inkılaplarının hedefidir.İnkılapçılıkla doğrudan ilgilidir.

İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ
Türk inkılabının özelliği insana değer vermektir. Türk inkılabı hümanist bir karakter taşır.

YURTA BARIŞ,CİHANDA BARIŞ

www.tarihtendersler.com