Atatürk İlkeleri -5

Atatürk İlkeleri -5

Tebrikler - Atatürk İlkeleri -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarından uygulanan devletçi ekonomik modele karma ekonomik sistem denmesinde,

I. devlet ve özel sektörün işbirliğini öngörmesi,

II. güç ekonomik koşullar altında uygulanması,

III. ekonomik faaliyetlerin tümüyle devlet denetiminde gerçekleştirilmesi

olgularından hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Türkiye'de yenilik hareketlerinin çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kılınması,

I. Cumhuriyetçilik,

II. İnkılapçılık,

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerinin doğrudan hedefleri arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
Ulusal egemenlik düşüncesinin,

I. Cumhuriyetçilik,

II. Laiklik,

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerinin gereği olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Atatürk, " Bilelim ki, kazandığımız başarı milletin kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir. Eğer, aynı başarıları ve zaferleri ileride de kazanmak istiyorsak, aynı esasa dayanalım." demiştir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Ulusal birlik ve beraberlik

II. insan sevgisi

III. Bilimsellik ve akılcılık

ilkelerinden hangilerinde başarılı olmamız vatanın kurtarılmasında doğrudan etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Atatürk'ün Milliyetçilik anlayışına göre, bir milleti oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

A
Dil birliği
B
Irk birliği
C
Kültür birliği
D
Tarih birliği
E
Duygu birliği
Soru 6
Atatürk’ün laiklik anlayışı,

I. yönetimde dini kuralların etkisinin ortadan kaldırılması

II. yasaların bilime dayalı hale getirilmesi,

III. geleneksel eğitim anlayışının sona erdirilmesi

amaçlarından hangilerini öngörmektedir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Türkiye’de,

- inanç özgürlüğünün güvence altına alınması,

- barış ortamının oluşturulması,

- mezhep kavgalarının önlenmesi

çabalarında,

I. Devletçilik,

II. Milliyetçilik,

III. Laiklik,

IV. İnkılapçılık

ilkelerinden hangilerinin rolü daha fazla belirleyicidir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8
1929 yılında yaşanan Dünya ekonomik bunalımı TBMM tarafından kabul edilen Teşviki Sanayi Kanunu’nun Türkiye’de istenen sonuçları vermesini engellemiştir.

Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini artırmıştır?

A
Milli Birlik ve Beraberlik
B
Yurtta Sulh Cihanda Sulh
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
E
Halkçılık
Soru 9
Atatürk ilkeleri ile onları bütünleyen ilkelerin hangisi doğru olarak verilmemiştir?

A
İnkılapçılık Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
B
Devletçilik Yurtta Sulh Cihanda Sulh
C
Laiklik Akılcılık ve bilimsellik
D
Milliyetçilik Milli birlik ve Beraberlik
E
Cumhuriyetçilik Ulusal egemenlik
Soru 10
Atatürk, "Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız." demiştir.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?

A
İnsan ve İnsanlık Sevgisi
B
Milli Birlik ve Beraberlik
C
Cumhuriyetçilik
D
Akılcılık ve Bilimsellik
E
İnkılapçılık
Soru 11
Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen kongrelerde vatanın geleceği ile ilgili kararlar halkın temsilcilerinin katılımı ile alınmıştır.

Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Akılcılık ve Bilimsellik
B
Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
C
Cumhuriyetçilik
D
Milliyetçilik
E
Devletçilik
Soru 12
Yeni Türk Devleti’nde laik düşüncenin egemen olması belirli bir süreç içinde gerçekleşmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de laikliğe geçişin aşamaları arasında gösterilemez?

A
Medreselerin kapatılması
B
Erkanı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
E
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 13
Türkiye’de 1925 yılında TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla, ders kitaplarında Türkiye aleyhine ifadelere yer verilmesi yasaklanmıştır.

Bu düzenlemede,

I. Laiklik,

II. Halkçılık,

III. Milliyetçilik,

IV. Cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 14
Cumhuriyetçilik anlayışını,

I. demokrasi,

II. teokrasi,

III. meşrutiyet

unsurlarından hangileri tamamlamaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com