Atatürk İlkeleri -4

Atatürk İlkeleri -4

Tebrikler - Atatürk İlkeleri -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkçılık anlayışı; devletin emrinde tebaa olan halkın yerine, halkın emrinde olan devlet anlayışını yerleştirme hedefidir.

Bu hedef doğrultusunda,

I. TBMM'nin açılması

II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

inkılaplarından hangilerinin gerçekleştirildiği ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdaki ilkelerden hangisi Yeni Türk Devleti'nin kurulmasında diğerlerinden önce uygulanmaya başlanmıştır?

A
inkılapçılık
B
Laiklik
C
Ulusal bağımsızlık
D
Devletçilik
E
Akılcılık ve bilimsellik
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik düşüncesinin gereği olarak kabul edilebilir?

A
Ülkede siyasi istikrar sağlamak amacıyla tek parti rejiminin sürdürülmesi
B
Halkın tamamının katılımına açık ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi
C
Devletin ekonomik alanda en önemli düzenleyici durumunda olması
D
Kültürel düzenlemelerde Avrupa devletlerinden yararlanılması
E
Toplumdaki mezhep ve din farklılıklarının önüne geçilmesi
Soru 4
Atatürk, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." demiştir.

Bu söz dikkate alındığında, Atatürk'le ilgili olarak,

I. Askeri alanda etkinliğin artırılması çabalarını yeterli görmemiştir.

II. Saltanat makamının kaldırılmasının gerekli olduğunu savunmuştur.

III. Türk toplumunun dogmatik düşüncelerin etkisinden kurtulması düşüncesini taşımıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Yeni Türk Devleti'nde ulusun yönetimdeki etkinliğini güçlendirecek girişimlerde bulunulması,

I. Laiklik,

II. Devletçilik,

III. Milliyetçilik,

IV. Cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 6
Atatürk, Türk dilinin yabancı dillerin dilbilgisi kurallarının ve kelimelerinin etkisinden kurtulması çabalarına büyük önem vermiş ve bu yönde adımlar atılmasını istemiştir.

Bu girişimlerin,

I. Halkçılık,

II. Laiklik,

III. Cumhuriyetçilik,

IV. Milliyetçilik

ilkelerinden hangileriyle ilişkili olarak gerçekleştirildiği savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 7
Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Cumhuriyette temel esas, hükümetin belirli bir süre için halk tarafından ve halk içinden seçilerek iş başına getirilmesidir.

Buna göre cumhuriyet yönetiminin,

I. ülke yönetiminde görev alan kişilerin halk tarafından denetlenmesi,

II. halkın çoğunluğunun düşüncesinin ülke yönetiminde etkin olması,

III. ülke yönetiminin belli bir grubun ya da kişinin denetimi altına girmemesi

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının,

I. azınlıkların Türk halkı ile eşit haklara sahip olmasını sağlama,

II. yabancı ülkelerle bölgesel ve küresel işbirliği imkanları araştırma,

III. Türk kültürünün dünya kültürüne olan katkısını ortaya koyma

düşüncelerinden hangileri ile ters düştüğü savunulamaz?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Atatürk, "Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir." ifadelerini kullanmıştır.

Bu söz dikkate alındığında,

I. Laik düşüncenin din karşıtlığı olarak gösterilmesi kabul edilmemiştir.

II. Dinin siyasi etkinliği sona erdirilmek istenmiştir.

III. Laiklik din duygularının istismar edilmesini önleyici işlev üstlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış ve bağımsızlığını yeni ilan etmiş Türk Devleti'nin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin ön plana çıkarılmak durumunda kalındığı söylenebilir?

A
Askeri ittifakların
B
Devletçi ekonomik anlayışın
C
Dış borçlanmaya gidilmesinin
D
Siyasi istikrarın korunması çabalarının
E
Siyasi partilerin kurulması düşüncesinin
Soru 11
Yeni Türk Devleti'nde gerçekleştirilen,

I. saltanatın kaldırılması,

II. türbe ziyaretlerinin yasaklanması,

III. medreselerin kaldırılması

girişimlerinden hangileri İnkılapçılık düşüncesi ile ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
Toplumun bütün fertleri ile eşitliğini öngörmesi nedeniyle demokrasi kavramıyla örtüşen Atatürk ilkesinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Ulusal Bağımsızlık
B
Laiklik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
E
Halkçılık
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Laiklik ilkesinin özelliklerinden biri arasında gösterilemez?

A
Devlet bütün dinlere karşı eşit mesafede durur.
B
Din ve vicdan özgürlüğü devletin garantisi altında olmalıdır.
C
Din kurallarının belirlenmesinde aklın ve bilimin rehberliği söz konusu olmalıdır.
D
Devlet işleri herhangi bir dinin kurallarına göre düzenlenemez.
E
Hiç kimse dini inançlarından dolayı kınanamaz ve aşağılanamaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.