Atatürk İlkeleri -3

Atatürk İlkeleri -3

Tebrikler - Atatürk İlkeleri -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1924 Anayasası'nın,

I. TBMM üyeleri dört yılda bir seçilir.

II. Seçme ve seçilme hakkını yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkekler kullanır.

III. Yönetim şekli cumhuriyettir.

hükümlerinden hangileri, halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Atatürk, vasiyetinde Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na da belirli miktarlarda yardımın yapılmasını istemiştir.

Bu tutumu Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin açık bir göstergesidir?

A
Laik yönetim anlayışının süreç içinde egemen kılınmasına
B
Ekonomik kalkınmanın mutlaka başarıya ulaştırılması gerektiğine
C
Siyasal partilerin kurulması sürecinin önünün açılmasına
D
Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi çabalarına
E
Toplumda birlik ve beraberlik duygusunun korunmasına
Soru 3
"Türkiye halkı, ırken, dinen ve kültürel olarak birleşmiş, birbirlerine karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle doldurulmuş, gelecekleri ve çıkarları ortak olan sosyal bir topluluktur."

Buna göre Atatürk'ün halk anlayışı ile ilgili,

I. Herhangi bir ayırımcılığı kabul etmemektedir.

II. Türkiye'de yaşayan yabancıların ayrıcalıklarını koruma altına alınmıştır.

III. Kültürel birliği özümsemeyi halk olmanın gereği görmüştür.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalardan biri olamaz?

A
Hukuk birliğinin sağlanması
B
Planlı ekonominin uygulanması
C
Din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alınması
D
Toplum hayatında dine ve insana saygı oluşması
E
Bilim ve teknoloji alanında önemli adımlar atılması
Soru 5
Falih Rıfkı Atay, Atatürk ile yaptığı bir söyleşiden sonra, "Sağdan yazan bir milleti, hem de hiç tanımadığı harflerle üç ay içinde soldan yazdırmak!... Doğrusu buna benim hiç aklım yatmamıştı." demiştir.

Falih Rıfkı Atay bu sözü ile Atatürk'ün,

I. inkılapçılık

II. Kararlılık

III. Kahramanlık

özelliklerinden hangilerine vurgu yapmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
İsmet İnönü, Mustafa Kemal'i anlatırken "Ümitsizlik anlarını yenmiş, vasıtasızlık ve imkansızlık unsurlarını etkisiz bırakmıştır." diyerek onun başarısının temel niteliğini dile getirmiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal'in başarılarının arkasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A
Düşmanın zayıf olması
B
Osmanlı yöneticilerinin acizliği
C
Bazı komutanların desteği
D
Geleceği görebilme özelliği
E
Halkına ve kendisine olan güveni
Soru 7
I. Bütçe gelirlerinin %40'ını oluşturan aşar vergisinin kaldırılması

II. Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkının azaltılması

III. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması

gelişmelerinden hangileri Yeni Türk Devleti'nin halkçı bir yönetim anlayışını benimsediğinin doğrudan göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Yeni Türk Devletinde,

I. TBMM'nin Ankara'da açılması

II. Türk Dil Kurumu'nun kurulması

III. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanması

gelişmeleri devletçilik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Devletçilik CumhuriyetçilikMilliyetçilik
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9
Atatürk döneminde devletin ekonomiye müdahale etmesinin kaçınılmaz hale gelmesinde,

I. Teşvik -i Sanayi Kanunu'ndan beklenen yararın sağlanamaması

II. Dünyayı etkileyen 1929 ekonomik krizinin Türkiye'de de etkili olması

III. Özel teşebbüsün elinde yeterli oranda sermaye birikiminin olmaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Laik devlet düzeninin kurulmasında etkili olan,

I. Saltanatın kaldırılması

II. Medeni Kanun'un çıkarılması

III. Halifeliğin kaldırılması

gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A
I, II, II
B
II, I, II
C
I, III, II
D
III, II, I
E
III, I, II
Soru 11
1924 Anayasası'nda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, Türk milletinin ancak TBMM tarafından temsil edileceği ve millet adına egemenlik hakkının yalnız TBMM tarafından kullanılacağı belirtilmiştir.

1924 Anayasası'nın bu maddeleri Atatürk'ün,

I. Devletçilik

II. Cumhuriyetçilik

III. Ulusal egemenlik

ilkelerinden hangilerinin uygulanmasına ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Yeni Türk Devleti'nde,

I. Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması

II. ithal edilen malların gümrük vergisinin artırılması

III. "Anayasadan devletin dini İslâm'dır." hükmünün çıkarılması

gelişmeleri laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

LaiklikCumhuriyetçilikMilliyetçilik
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk İlkeleri'nin ortaya koyduğu düşünce sistemine uygun düştüğü söylenemez?

A
Halkın farklı siyasi tercihlerinin Meclis'e yansımasının sağlanması
B
Devlet yönetiminde ve hukuk alanında çoğunluğun inançlarının dikkate alınması
C
Ulusun egemenliğine dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi
D
Teokratik ve oligarşik yönetim anlayışına karşı çıkılması
E
İnkılap düşüncesine süreklilik kazandırılmaya çalışılması
Soru 14
Atatürk'ün milliyetçilik düşüncesinin şekillenmesinde,

I. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir toplum yapısına sahip olması,

II. Yeni Türk Devleti'nin farklı alanlarda kalkındırılmak istenmesi,

III. Almanya ve İtalya'da milliyetçi yönetimlerin kurulması ve güçlenmesi

olgularından hangilerinin belirleyici olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com