Atatürk İlkeleri -2

Atatürk İlkeleri -2

Tebrikler - Atatürk İlkeleri -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Kurtuluş Savaşı boyunca ulus egemenliğini öne çıkaran adımlar atılması,

I. Laiklik

II. Devletçilik,

III. Cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangilerinin gelişimine katkı sağlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2. Türkiye'de,

- dini inançların serbestçe yaşanması,

- toplumda din, dil, ırk ayrımı yapılmadan herkesin aynı haklara sahip olması

çabaları,

I. Laiklik,

II. Halkçılık,

III. Devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. Günümüz Türkiyesi'nde doğuştan bazı imtiyazlara sahip ayrıcalıklı bir sınıfının bulunmaması,

I. Devletçilik,

II. İnkılapçılık,

III. Halkçılık

ilkelerinden hangilerinin yerleştiğine ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
4. Egemenliğin kaynağının tanrısal kökenli bir biçimde hanedana ait olması anlayışının yerine ulusa ait olması,

I. Laiklik,

II. Cumhuriyetçilik,

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerinin gereğinin yerine getirildiğini göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de gerçekleştirilen,

I. özel sektöre kredi sağlanması,

II. Aşar vergisinin kaldırılması,

III. ülkedeki yabancı şirketlerin devlet tarafından satın alınması

girişimlerinden hangileri Devletçilik ilkesi doğrultusunda atılmış adımlar olarak nitelendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6.

I. İnkılapçılık

II. Çağdaşlaşma

III. Laiklik

IV. Devletçilik

V. Cumhuriyetçilik

Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, yenilik hareketlerinin çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kılınması düşüncesinin bir ürünüdür?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
7. Özgürlük ve eşitliği öngörmesi itibariyle demokrasi kavramıyla örtüşen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal Bağımsızlık
B
İnkılapçılık
C
Devletçilik
D
Halkçılık
E
Milliyetçilik
Soru 8
8. Cumhuriyetçilik ilkesinin Atatürk döneminde gerçekleştirilen,

I. TBMM'nin açılması,

II. saltanatın kaldırılması,

III. tek partili sistemin uygulanması

girişimlerinden hangileri ile bağdaştığı söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Atatürk'ün ortaya koyduğu devletçi ekonomi modeline karma ekonomik model denmesinde,

I. devlet ve özel sektörün işbirliğini öngörmesi,

II. özel sektörün ekonomik faaliyetlerinin devlet denetiminde gerçekleştirilmesi,

III. zorunluluktan kaynaklanması

olgularından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Atatürk'ün milliyetçi düşüncesinin,

I. birleştirici ve bütünleştirici olma,

II. başka milletlerin bağımsızlığına saygılı davranma,

III. ulusun bağımsızlığını herşeyin üstünde tutma,

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yere sahip olan Laiklik ilkesinin özelliklerinden biri olarak gösterilemez?

A
Din kuralları devlet tarafından akıl ve bilim öncülüğünde belirlenir.
B
Devlet dinler karşısında tarafsızdır.
C
Din ve vicdan özgürlüğü devletin garantisindedir.
D
Devlet işleri din kurallarına göre düzenlenmez.
E
Devlet işlerinde aklın ve bilimin rehberliği esastır.
Soru 12
12. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının oluşumunda,

I. Atatürk'ün milliyetçilik isyanlarına sahne olan Balkan coğrafyasında yetişmiş olması,

II. ümmetçilik anlayışının geçerliliğinin kalmaması,

III. Almanya ve İtalya'da ırkçı rejimlerin öne çıkması

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
13 Türkiye'de gerçekleştirilen,

- şapka giymenin zorunlu hale getirilmesi,

- bazı dini kıyafetlerin, toplumda ayrıcalığa yol açmasını önlemek için, kullanımının yasaklanması

düzenlemelerinin,

I. Cumhuriyetçilik,

II. Halkçılık,

III. Laiklik

ilkelerinden hangileri ile uyum içerisinde olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, Il ve III
Soru 14
14. TBMM tarafından 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun,

I. akıl ve bilime dayalı çağdaş bir hukuk sistemine geçebilme,

II. kadınlara boşanma hakkı sağlama,

III. sosyal alanda kadın erkek eşitliğini sağlama

hedeflerinden hangileri Halkçılık ilkesi ile ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
15. Halkçılık ilkesinin Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olması Atatürk ilkelerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A
Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuş olmasından
B
Aklın ve bilimin rehberliğini öngörmesinden
C
Çağdaşlaşmayı hedeflerken taklitçiliğe düşmemesinden
D
Ulusal değerleri göz ardı etmemesinden
E
Birbirinin tamamlayıcısı durumunda olmasından
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com