Atatürk İlkeleri -1

Atatürk İlkeleri -1

Tebrikler - Atatürk İlkeleri -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi,

I. Ulusal Egemenlik,

II. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh,

III. Akılcılık ve Bilimsellik

ilkelerinden hangilerinin doğal ve zorunlu bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
2. Ait olduğu milletin varlığının sürdürülmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya "milliyetçilik" denilir.

Bu tanıma göre,

I. millet olma bilinci,

II. din dayanışması,

III. ırk üstünlüğü

kavramlarından hangilerinin, Atatürk'ün milliyetçilik düşüncesinde yer bulduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3.

I. Devletin ekonomik alanda müdahaleci olması,

II. Yabancı sermayenin teşvik edilmesi,

III. ekonomik kaynakların millileştirilmesi

çabalarından hangileri, Atatürk'ün Devletçilik anlayışına uygundur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 4
4. Laiklik ilkesi farklı düşüncelerdeki insanların eşit haklara sahip olduğu bir hukuk yapısının oluşturulmasını gerekli kılar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Laiklik anlayışına uygun bir gelişme olarak gösterilemez?

A
Patriklerin mahkeme kurma yetkilerinin kaldırılması
B
Dinin toplumsal etkisinin azaltılması
C
Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
D
Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her yurttaşın yönetime katılabilmesi
E
Her vatandaşın kanun önünde eşit haklara sahip olması
Soru 5
5. Günümüzde zaman zaman vatandaşlar ülkeye sahip çıkacak birini aramakta ve ülkenin sahipsiz kalmış olmasından yakınmaktadır.

Bu yakınma aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle çelişmektedir?

A
İnkılapçılık
B
Cumhuriyetçilik
C
Laiklik
D
Devletçilik
E
Milliyetçilik
Soru 6
6. Türkiye'de inanç ve ibadet özgürlüğünün, güvence altına alınmasında,

I. Devletçilik,

II. Milliyetçilik,

III. Laiklik

ilkelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
7. Kurtuluş Savaşı sırasında Türk insanının milli birlik ve beraberliğini korumasında,

Atatürk'ün,

I. liderlik,

II. bağımsızlığa düşkünlük,

III. bilime saygı

özelliklerinden hangilerinin rol oynadığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. "Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbet büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir."

Atatürk'e ait bu söz, aşağıdaki ilkelerden hangisini vurgulamaktadır?

A
Devletçilik
B
Cumhuriyetçilik
C
Laiklik
D
Halkçılık
E
Milliyetçilik
Soru 9
9. Halkçılık ilkesinin,

I. toplumsal dayanışma,

II. halk yönetimi,

III. kanun önünde eşitlik

olgularından hangileri tarafından tamamlandığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Atatürk, "Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz." demiştir.

Atatürk bu sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisini sürekli kılmayı hedeflemiştir?

A
Devletçilik
B
İnkılapçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
E
Halkçılık
Soru 11
11. Atatürk, "Vatan kesinlikle esenliğe kavuşacak ve millet kesinlikle mutlu olacaktır." demiştir.

Bu sözler onun hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

A
Ümitsizliğe yer vermeme
B
Fedakarlık
C
Liderlik
D
Hukuka saygı
E
İnsan sevgisi
Soru 12
12. Atatürk, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak." demiştir.

Bu sözü, Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A
Tarımın sanayiden öncelikli görülmesine
B
Devletler arası işbirliğine
C
Üretici olma çabasına
D
Ülke savunmasına
E
Ulusal egemenlik ilkesine
Soru 13
13.

I. Ulusal birlik ve beraberlik,

II. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma,

III. Ulusal bağımsızlık

olgularından hangileri, Atatürk milliyetçiliğinin doğal bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 14
14.

I. Kanun önünde eşitlik

II. Kadın-erkek eşitliği

III. devlet-din ayrımı

unsurlarından hangilerinin, Atatürk'ün Halkçılık anlayışının oluşumunda etkin olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15
15. Atatürkçü düşünce sisteminin en temel ilkelerinden biri olan milliyetçilik anlayışının,

I. akılcılık,

II. insancıllık,

III. birleştiricilik

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 16
16. Atatürk, "İradeyi halkın eline teslim edelim. O zaman bütün zorlukların ortadan kalkacağına inanıyorum." demiştir.

Atatürk'ün bu sözleri,

I. Cumhuriyetçilik,

II. Laiklik,

III. Devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 17
17. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinde halkın,

I. birlikte yaşama hususunda ortak istekte samimi olma,

II. aynı etnik kökene sahip olma,

III. sahip olunan mirası birlikte sürdürebilmek konusunda ortak irade sahibi olma

özelliklerinden hangilerine sahip olması gerektiği söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18
18. İngiltere'nin, Türkiye'ye 1925 yılında Musul'la ilgili olarak bir askeri harekatta bulunabileceğini bildirmesine, Türk Hükümeti, "Sınırlarını ve bağımsızlığını korumak için her türlü tedbire başvuracağı" karşılığını vermiştir.

Türk Hükümeti'nin bu karşılığı, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaya yöneliktir?

A
Ekonomik işbirliğini
B
Egemenlik haklarını
C
Askeri işbirliğini
D
Toplumsal birliğin önemini
E
Barış yanlısı olunduğunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com