Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -5

Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -5

Tebrikler - Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye, Musul'u topraklarına katmak için 1920'li yıllarda büyük çaba harcamış, fakat bu çabalarından olumlu bir sonuç alamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmede rolü bulunduğu söylenebilir?

A
Menemen Olayı'nın çıkması
B
Devletler arası alanda oluşan siyasi gerginliğin artmaya başlaması
C
Şeyh Sait İsyanı'nın yaşanması
D
İtalya'nın Orta Doğu bölgesinde yayılmacı politikalar izlemesi
E
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
Soru 2
1920'li yıllarda SSCB ile iyi ilişkiler kuran Türkiye, buna karşılık Batılı devletlerle olan ticari ilişkilerini de geliştirmeye özen göstermiştir.

Türkiye'nin bu politikasının,

I. Batılı devletlerin Yunanistan'a olan desteğini sona erdirme,

II. Türkiye, ekonomik açıdan SSCB'nin denetimi altına girmesini önleme,

III. SSCB'yi Batılı devletlerle karşı karşıya getirme

hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Türkiye, Musul Sorunu ile Batılı devletlerin Milli Mücadele döneminde savaş yolu ile elde edemediklerini baskı yolu ile elde etmeye çalıştıklarını görmüş ve 17 Aralık 1925'te SSCB ile bir tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması imzalamıştır.

Türkiye'nin bu girişiminin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Devletler arası platformda yalnızlıktan kurtulmak
B
SSCB'nin askeri desteğini elde etmek
C
Musul sorununun çözümünü uluslararası kuruluşlara taşımak
D
Batılı devletler arasında görüş ayrılıklarına yol açmak
E
Orta Doğu'da siyasi ve askeri bir ittifaka ön ayaklık etmek
Soru 4
Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumu 9 Şubat 1934'te Türkiye ile Balkan devletleri arasında Balkan Antantı'nın yapılmasında etkili olmuştur.

Buna göre Balkan Antantı'nın,

I. Ülke savunmasını kolaylaştırma

II. ABD'nin Avrupa siyasetinden çekilmesini sağlama

III. Devletlerarası ekonomik iş birliğini güçlendirme

amaçlarından hangilerine ulaşılmasına doğrudan katkı sağlaması beklenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Türkiye'nin,

I. Balkan Antantına katılması

II. II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalması

III. Somali, Bosna ve Afganistan'a barış gücü göndermesi

faaliyetlerinden hangilerinin Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine uygun olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
1930’lu yıllardan itibaren devletler arası siyasi istikrarın iyice bozulması ve II. Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi, Türkiye’nin aşağıdaki konulardan hangilerini çıkarlarına uygun şekilde çözüme kavuşturmasını kolaylaştırmıştır?

A
Hatay - Boğazlar
B
Nüfus mübadelesi - Musul
C
Azınlıklar - Osmanlı dış borçları
D
Yabancı okullar - Kapitülasyonlar
E
Kapitülasyonlar - Nüfus mübadelesi
Soru 7
Aşağıdaki gelişmelerinden hangisi, Atatürk döneminde gerçekleşen olaylar arasında yer almaz?

A
Yabancı okullar sorununun çözümlenmesi
B
Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C
Hatay'ın Türkiye’ye katılması
D
Sadabat Paktı’nın kurulması
E
Nüfus Mübadelesi’nin tamamlanması
Soru 8
I. Sadabat Paktı’nın kurulması

II. Türkiye - Irak sınırının belirlenmesi

III. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması

IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I - II - III - IV
B
II - III - IV - I
C
II - IV - I - II
D
III - I - IV - II
E
III - I - II - IV
Soru 9
I. Irak,

II. İran,

III. Suriye,

IV. Yunanistan,

V. Sovyet Rusya

Türkiye’nin yukarıda verilen devletlerden hangileriyle olan sınırı cumhuriyetin ilanından sonra değişikliğe uğramıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve V
Soru 10
Türk Hükümeti, cumhuriyetin ilk yıllarında devletçe alınan kararlara uymayan yabancı okulların, Türkiye’de eğitime devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirmiş, bu düzenleme ile ilgili görüşme talebinde bulunan Fransa'nın bu isteği Türk makamlarınca kesin bir dille geri çevrilmiştir.

Türk Hükümeti'nin bu tutumunda,

I. konunun Türk Devleti’nin bir iç meselesi olması,

II. Türkiye’nin egemenlik haklarını korumaya özen göstermesi,

III. yabancı okulların kapatılmak istenmesi

olgularından hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Türkiye’nin 1926’da İngiltere ile imzaladığı Ankara Antlaşması’nda,

I. Musul bölgesi İngiltere’nin himayesindeki Irak’a bırakılacaktır.

II. Musul özerk bir yönetime ve parlamentoya sahip olacaktır.

III. Musul petrolünün %10’luk bölümü 25 yıl süre ile Türkiye’ye bırakılacaktır.

hükümlerinden hangileri yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün dış politikada kullandığı ve Yeni Türk Devleti’nin de milli siyaseti haline getirdiği temel ilkeler arasında ver almamaktadır?

A
Akılcı ve gerçekçi bir dış politika takip etmek
B
Devletler arası eşitlik ilkesini göz önünde bulundurmak
C
Toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı göstermek
D
Osmanlı yönetiminden ayrılarak kurulmuş devletlerle ilişkilerini geliştirmek
E
Uluslararası işbirliğine katkıda bulunmak
Soru 13
1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrasında özel kesimin ülke sanayisini gerçekleştirmesinin imkânsız hale gelmesi, ekonomik alanda,

I. liberal,

II. devletçi,

III. sosyalist

politikalardan hangilerinin benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
Lozan'da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazların çevresi askersiz hale getirilecek ve bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyeti'nin garantisi altında olacaktı. Türkiye 1936 yılında bu hükmün değiştirilmesini istemiştir.

Türkiye'nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Hatay'ın anavatana katılmasının
B
Milletler Cemiyeti'nin barışı tehdit eden olayları önleyememesinin
C
Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle saldırmazlık antlaşması imzalamasının
D
Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların çözülmesinin
E
Türkiye'nin ticaret gelirlerini artırmak istemesinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.