Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -4

Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -4

Tebrikler - Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye Cumhuriyeti, 1932 yılında devletler arası sorunların çözümünde etkisini yitirmiş olan Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu uygulaması Atatürk'ün,

I. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

II. Ulusal egemenlik

III. Yurtta ve dünyada barış

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Musul sorunu ile ilgili olarak 1924 yılı Mayıs ayında başlayan İngiltere-Türkiye ikili görüşmelerinde Türkiye, siyasi, tarihi, coğrafi, askeri ve stratejik nedenlere dayalı haklı gerekçeler öne sürerken, İngiltere, Musul'un kendi mandaterliği altındaki Irak'a bırakılması konusunda ısrarını sürdürmüş ve bunun yanında Türkiye'den Hakkari'ye kadar uzanan toprak taleplerinde bulunmuştur.

Bu bilgilere dayalı olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Türkiye, İngiltere karşısında uluslararası destek sağlamaya çalışmıştır.
B
İngiltere Musul sorununu kendi lehine çözmek için yeni isteklerde bulunmuştur.
C
Türkiye Orta Doğu ülkeleri ile dostluğa dayalı ilişkiler kurmuştur.
D
Türkiye'nin güney sınır yeniden belirlenmiştir.
E
Türkiye Misak-ı Milli sınırlarını gerçekleştirmiştir.
Soru 3
Türk hükümeti cumhuriyetin ilk yıllarında bir yönetmelik hazırlayarak, yabancı okullarda Tarih, Coğrafya ve Türkçe derslerinin Türkçe olarak ve Türk öğretmenler tarafından okutulması esasını kabul etti. Yabancı okullar bu yönetmeliği uygulamak istemediler. Bunun üzerine Fransa ve Papalık müdahil olmaya çalıştı. Türk hükümeti muhatabının sadece bu okullar olduğunu belirtti. Bu çıkış üzerine Fransa konuyu kapatmıştır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Fransa, Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atmıştır.

II. Türkiye egemenlik haklarını ilgilendiren konularda ödünsüz davranmıştır.

III. Türkiye eğitimin milli niteliklere sahip olması konusunu önemsemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Kurtuluş Savaşı'nda Avrupalı devletlere karşı savaşılmasına rağmen, yeni kurulan cumhuriyet her fırsatta bu devletlerle yakınlaşmayı sağlayacak bir yol izlemiştir.

Bu politikada,

I. çağdaşlaşma yolunda politikalar izlenmesi,

II. batılılaşma düşüncesinin ön planda tutulması,

III. ulusal kültürün korunmak istenmesi

olgularından hangilerinin rolünden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
30 Mayıs 1926'da Fransa ile "Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi" imzalandı. Buna göre taraflar aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözümleyecekler ve birine yöneltilen silahlı saldırıda diğeri tarafsız kalacaktı.

Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. Fransa'nın Orta Doğu topraklan üzerindeki emelleri sona ermemiştir.

II. Türkiye anlaşmazlıkların çözümünde siyasi kanalları kullanma kararlılığında olmuştur.

III. Türkiye Avrupa'da yaşanan anlaşmazlıklarda belirleyici devlet konumuna gelmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Türkiye'nin 1937'de İran, Afganistan ve Irak'la birlikte Sadabad Paktı'nı oluşturmasının temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
İlgili ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek
B
Avrupa'da siyasi dengelerin korunmasını sağlamak
C
Doğu sınırını güvence altına almak
D
Ülkede toplumsal bütünlüğün korunmasını kolaylaştırmak
E
Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştirmek
Soru 7
Türkiye 1936 yılında Lozan Barış Antlaşması'na taraf olan devletlerin katılımıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamıştır.

Bu sözleşmede aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?

A
Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun bütünüyle kaldırılması
B
Türkiye'nin Boğazları silahlandırma hakkı elde etmesi
C
Türkiye'nin Boğazların her iki yakasında da asker bulundurabilmesi
D
Türkiye'nin savaş durumunda Boğazları kapatma hakkına sahip olması
E
Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişinin Türkiye'nin iznine bağlı olması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı döneminde Türkiye'nin görüştüğü önemli sorunlardan biriydi?

A
Boğazlar
B
Yabancı okullar
C
Milletler Cemiyetine üye olma
D
Musul
E
Balkan ilişkileri
Soru 9
I. Romanya

II. Yunanistan

III. Bulgaristan

IV. Türkiye

V. Yugoslavya

Yukarıda verilen devletlerden hangisi, 1934 yılında kurulan Balkan Antantı'na üye devletlerden biri değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
I. Irak

II. Suriye

III. Yunanistan

IV. Bulgaristan

V. Sovyetler Birliği

Türkiye'nin yukarıdaki devletlerden hangisiyle olan sınırı diğerlerinden daha sonra kesinleşmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
Osmanlı Dönemi'nde her yönden dışa bağımlı yönetimlerini görmüş olan Mustafa Kemal'in, kurulan Yeni Türk Devleti'nde,

I. mali,

II. siyasi,

III. askeri

alanların hangilerindeki bağımsızlık çabalarını önemli gördüğü söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
Türkiye Cumhuriyeti nüfus mübadelesi sorununu çözmek için Yunanistan ile, Musul sorununu çözmek için İngiltere ile ikili görüşmeler yaparken yabancı okullar sorununu Avrupalı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Yabancı okullara tavizler verildiğinin
B
Türkiye'nin eğitimin önemini kavrayamadığının
C
Türkiye'nin yabancı okullar sorununu iç sorun kabul ettiğinin
D
Türkiye'nin Yunanistan ve İngiltere’ye savaş açtığının
E
Yabancı okulların kapatıldığının
Soru 13
Halifeliğin kaldırılması Türkiye'nin dış politikasını olumlu yönde etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A
Kapitülasyonların kaldırılması
B
Sömürgelerinde çok sayıda Müslüman bulunan İngiltere ve Fransa ile iyi ilişkilerin kurulması
C
Türkiye'nin Avrupa'daki gelişmelerden yararlanmaya başlaması
D
Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi
E
İngiltere’nin Türkiye'nin bağımsızlığını tanıması
Soru 14
Atatürk dönemi Türk dış politikası boş hayaller peşinde koşmamıştır. Maceracılıktan uzak durmayı temel ilke olarak benimsemiştir.

Yalnız bu bilgiye göre, Atatürk dönemi Türk dış politikasında,

I. gerçekçilik,

II. ekonomik rekabet,

III. askeri ittifak

ilkelerinden hangilerinin egemen olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com