Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -3

Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -3

Tebrikler - Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye - İngiltere ilişkilerinin yeniden gerginleşmesinde,

I. Almanya ve İtalya'nın saldırgan bir politika izlemeye başlaması

II. Irak'ta mandater bir yönetim kuran İngiltere'nin Musul'un Irak'a verilmesi için çalışması

III. İngiltere'nin Şeyh Sait isyanını desteklemesi

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur.

Türkiye'nin bu girişiminin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya barışının korunması çabalarına aktif destek sağlamak
B
Askeri etkinliğini artırmak
C
Avrupalı devletlerle ekonomik işbirliğini geliştirmek
D
Ulusal kalkınmayı hızlandırmak
E
Sınır güvenliğini artırmak
Soru 3
Türkiye 1935-1938 döneminde Avrupa'daki bloklaşma faaliyetleri karşısında çok yönlü politika izlemiştir. Bu politikanın,

I. Türkiye'yi yanına almak isteyen ülkeler arasında ittifak kurulması

II. Türkiye'nin Boğazlar üzerinde mutlak egemenliğinin sağlanması

III. Uluslararası barışın korunması

durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Türkiye, Irak sınırının belirlenmesi için İngiltere ile yaptığı görüşmelerde halkın çoğunluğunun Türk olması gerekçesi ile Musul'un Türkiye sınırları içinde kalması gerektiğini ileri sürmüştür.

Bu durum Türkiye'nin Musul politikasını,

I. Ulusçuluk

II. Laiklik

III. Devletçilik

ilkelerinden hangileri üzerinde temellendirdiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Atatürk, "Dünya milletleri arasında barış olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksun olur." demiştir.

Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A
Orta Doğu'da manda yönetimlerinin oluşturulmasını
B
Devletler arasında askeri ittifaklar oluşturulmasını
C
Devletler arasındaki ekonomik rekabetin sona erdirilmesini
D
Devletler arası barış ve istikrarın korunması için aktif olunması gerektiğini
E
Türkiye'de iç barışın korunması konusuna öncelik verilmesini
Soru 6
İtalya ve Almanya 1930'lu yıllarda yayılmacılığa dayalı saldırgan bir politika izlemiştir.

Bu durum,

I. Balkan Antantı'nın kurulması,

II. Sadabad Paktı'nın oluşturulması,

III. Milletler Cemiyeti'nin kurulması

gelişmelerinden hangilerini bir zorunluluk haline getirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Şeyh Sait isyanının çıkması aşağıdaki partilerden hangisinin kapatılmasına neden olmuştur?

A
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
E
Ahrâr Fırkası
Soru 8
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile daha önce Lozan Antlaşması'nda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredildi.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türkiye egemenlik haklarını gölgeleyen bir duruma son vermiştir.
B
Türkiye devletler arası gergin ortamda İngiltere'nin yanında yer almaya çalışmıştır.
C
Avrupalı devletler Lozan'da elde ettikleri ekonomik çıkarları kaybetmiştir.
D
Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi sınırlandırılmıştır.
E
Avrupa'da artan savaş tehlikesi azaltılmıştır.
Soru 9
Türkiye'nin Lozan'da bir bölümünü üstlendiği Osmanlı dış borçlarının ödemeleri, 1929 ekonomik bunalımı nedeniyle aksamıştır. Fransa'nın itirazlarına yol açan bu durum uygun şartlarla yeni bir antlaşma imzalanarak çözüme kavuşturulmuştur.

Bu bilgiye göre,

I. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altına girmiştir.

II. Türkiye'nin dünya devletleri ile ekonomik ilişkileri artmıştır.

III. Tük yönetimi devletler arası sorunlarda yapıcı bir yaklaşım sergilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Türkiye 1930'lu yıllarda dış politikada barışa ve istikrara dayalı politikalar izlemiş, bu arada Balkan Antantı ve Sadabad Paktı'nı oluşturmuştur.

Türkiye'nin bu girişimleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı ileri sürülebilir?

A
Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunları çözümlemek
B
Topraklarına yönelebilecek tehditlere karşı önlem almak
C
Misak-ı Milli sınırlarının gerçekleşmesini sağlamak
D
Devletler arası ekonomik rekabeti azaltmak
E
Orta Doğu'da devletler arası sınırların değişmesini önlemek
Soru 11
Milletlerarası Adalet Divanı'nın bir türlü çözümlenemeyen Nüfus Mübadelesi konusunda gerçekleştirdiği girişimler de taraflar arasında anlaşmayı sağlayamayınca, Yunanistan Batı Trakya Türklerinin mallarına el koyarak buralara Türkiye'den gelen Rumları yerleştirmeye başladı. Buna karşılık Türkiye de İstanbul Rumlarının mallarına el koydu.

Bu bilgilere göre,

I. Lozan'dan kalan sorunlar Türk-Yunan ilişkilerini gerginleştirmiştir.

II. Türkiye kapitülasyonları kaldırma konunda sorunlar yaşamıştır.

III. İngiltere'nin Yunanistan'a askeri desteği sona erdirilmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında siyasal, toplumsal ve ekonomik düzenleri çok farklı olan ülkelerle dostluklar kurabilmiş ve barış içinde bir arada yaşayabilmenin örneklerini vermiştir.

Buna göre Atatürk'ün dış politika anlayışında,

I. akılcılık,

II. Yurtta Sulh Cihanda Sulh,

III. işbirliği

unsurlarından hangilerinin ağır bastığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Bölgesinde barışı korumada üzerine düşeni gerçekleştiren Yeni Türk Devleti, ilk yıllarında barış içinde yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmak ve gerekirse barış için savaşa hazır olmak kararlılığıyla hareket etmiştir.

Buna göre Yeni Türk Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Teslimiyetçi ve pasifist bir politikada izlenmemiştir.
B
Bölgesel askeri ittifaklardan kaçınılmıştır.
C
Halkın yönetimdeki etkinliği artırılmaya çalışılmıştır.
D
Ekonomik kalkınma çabaları öncelikli görülmüştür.
E
Milletler Cemiyeti'ne üye olunmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com