Arap İslam Tarihi -4

Arap İslam Tarihi -4

Tebrikler - Arap İslam Tarihi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Emeviler zamanında İspanya’da kurulan Müslüman egemenliği yedi yüzyıldan daha uzun bir süre devam etmiştir. Buna karşın günümüzde İspanya topraklarındaki İslam eserleri yok denecek kadar azdır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İspanya’nın kalabalık bir nüfusa sahip olması
B
Müslümanların askeri etkinliklerini korumaya önem vermeleri
C
İspanya’daki Hıristiyanların ileri bir mimari düzeyde olmaları
D
İspanya’daki İslam eserlerinin diğer bölgelere götürülmüş olması
E
Hıristiyanların İslam eserlerine karşı düşmanca davranmaları
Soru 2
Hz. Osman döneminde Şam valiliği görevinde bulunan Muaviye tarafından ilk İslam donanması oluşturulmuştur.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamıştır?

A
Akdeniz ticaretine hakim olunmasına
B
İpek Yolu’nun ticari canlılığının artırılmasına
C
Yeni ticaret yolları bulunmasına
D
Deniz aşırı fetihlerin gerçekleştirilmesine
E
İran toprakları üzerinde etkinlik kurulmasına
Soru 3
Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler Emeviler döneminde mesafeli olmuş, ancak Abbasiler döneminden itibaren iki toplum arasındaki ilişkilerde hızlı bir gelişme yaşanmıştır.

Türklerle Abbasiler arasındaki bu gelişmede Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi belirleyici olmuştur?

A
İpek Yolu üzerinde yaşamaları
B
Askeri açıdan kabiliyetli olmaları
C
Ekonomik faaliyetlerin korunmasına önem vermeleri
D
Büyük oranda göçebe bir yaşam tarzına sahip olmaları
E
Çinlilerle mücadele halinde olmaları
Soru 4
İslam ordusu 632 yılında Bizans üzerine çıkılan Tebük Seferi’nden savaş yapılmaksızın geri dönmüştür.

Bu gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizans ordusunun gücünden çekinilmesi
B
Suriye topraklarında salgın hastalık çıktığının haber alınması
C
Arap Yarımadası’nda düzenin korunmak istenmesi
D
İslam Devleti’nin düzenli ve sürekli bir ordusunun bulunmaması
E
Devletin gelir kaynaklarının korunmak istenmesi
Soru 5
Hz. Muhammed Bedir Savaşı’nın ardından elde edilen ganimeti savaşa katılan askerler arasında paylaştırmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
İslam savaş hukukunun şekillenmesine
B
Müslümanlar arasında toplumsal anlaşmazlıklar yaşanmasına
C
Mekke'nin Araplar arasındaki öneminin artmasına
D
Arap Yarımadası’nda askeri mücadelelerin sona ermesine
E
İslam ordusunun Arap Yarımadası dışında başarılar kazanmasına
Soru 6
Mekkeliler İslam inancının ortaya çıkmasına büyük tepki göstermiş ve Müslümanlara baskı yapmaya başlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, Mekkelilerin bu tutumunun nedenleri arasında yer almaz?

A
İslam inancının kölelere bazı haklar tanıması
B
Gelir kaynaklarını kaybedeceklerini düşünmeleri
C
Atalarının dinine bağlı olmaları
D
Geleneklerine olan bağlılıklarını korumak istemeleri
E
Arap Yarımadası’nda siyasi birliği sağlamak istemeleri
Soru 7
Müslümanlarla Bizanslılar arasında yaşanan Mute Savaşı’nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam Devleti’nin elçisinin Bizans valisi tarafından öldürülmesi
B
Bizanslıların İslam inancını yok etmek istemeleri
C
Mekkelilerin Müslümanlar karşısında zor durumda kalmaları
D
Hz. Muhammed’in Arabistan'da siyasi birliği sağlamaya çalışması
E
İslam inancının Arap Yarımadası’nda hızlı şekilde yayılması
Soru 8
İslam kültür ve uygarlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A
Emeviler zamanında kültürel ve bilimsel faaliyetler siyasi faaliyetlerin önüne geçmiştir.
B
İlk İslam parası Abbasiler döneminde bastırılmıştır.
C
Divan teşkilatı Hz. Osman döneminde kurulmuştur.
D
Abbasiler döneminde Beytülhikme adı verilen tercüme büroları açılmıştır.
E
İlk İslam donanması Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur.
Soru 9
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Bedir Savaşı ile ilgili değildir?

A
Müslümanların elde ettikleri ilk askeri başarıdır.
B
Müslümanlarla Mekkelilerin ilk askeri mücadelesidir.
C
Şam ticaret yolunun bir bölümünün Müslümanlar tarafından denetim altına alınması sağlanmıştır.
D
Müslümanlar tarafından esir alınanların bir kısmının fidye karşılığında serbest bırakılması sağlanmıştır.
E
Müslümanların Mekkeliler karşısındaki son savunma savaşıdır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanların giriştikleri askeri mücadelelerin amaçları arasında yer almaz?

A
Ülke topraklarına yönelik tehlikeleri önlemek
B
Ticaret yollarına egemen olmak
C
İslam inancını korumak
D
İslam inancının farklı kültürlerden etkilenmesini engellemek
E
Ülke sınırlarının güvenliğini artırmak
Soru 11
I. Hendek Savaşı,

II. Hudeybiye Antlaşması,

III. Uhde Savaşı,

IV. Hayber'in fethi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıda kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I II III IV
B
II I IV III
C
III I II IV
D
III IV II I
E
IV II I III
Soru 12
I. Ecnadin Savaşı,

II. Bedir Savaşı,

III. Nihavent Savaşı,

IV. Hendek Savaşı

Yukarıda verilen askeri mücadelelerden hangilerinde İslam inancını yayma düşüncesi daha fazla öne çıkarılmıştır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 13
İslam Devleti’nin Hz. Osman döneminde Hazarlarla yaptığı mücadeleler aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
İslam inancının Kafkasya’da yayılışının gecikmesine
B
Müslümanlar arasında iç karışıklıklar yaşanmasına
C
İslam inancının Türkler arasında yayılışının hızlanmasına
D
İslam Devleti’nin toprak kaybı yaşamasına
E
İslam Devleti’nin egemenlik alanının Orta Asya’ya uzanmasına
Soru 14
İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası’nda siyasal birlik bulunmuyordu.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgede önemli ticaret yollarının bulunması
B
Araplar arasında kabileciliğe dayalı güçlü bir rekabetin olması
C
Arapların çok tanrılı bir dini inanca sahip olmaları
D
Kabileler arasında sözlü kültürün gelişmiş olması
E
Araplar arasında göçebe yaşamın yaygın olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com