Arap İslam Tarihi -2

Arap İslam Tarihi -2

Tebrikler - Arap İslam Tarihi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. İslam inancı ortaya çıktığı tarihten birkaç yüzyıl sonra Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bu gelişmede aşağıdakilerden hangilerinin rolü daha belirgindir?

A
Abbasiler - Endülüs Emevileri
B
Selçuklular - Abbasiler
C
Abbasiler - Emeviler
D
Emeviler - Endülüs Emevileri
E
Emeviler - Selçuklular
Soru 2
2.

I. Bedir Savaşı'nın kazanılması,

II. Mekke'nin fethedilmesi,

III. Hicret'in gerçekleştirilmesi,

IV. Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması,

V. Hendek Savaşı'nın kazanılması

Yukarıda verilenlerden hangisi Müslümanların kazandığı ilk siyasi başarı olarak nitelendirilebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3
3. Müslümanlar tarihi süreçte yabancı kültürlerle etkileşime açık bir toplum yapısına sahip olmuş ve farklı toplumlara ait eserleri kendi dillerine tercüme etmişlerdir.

Bu yöndeki çalışmalar aşağıdakilerden hangisi döneminde daha yoğun biçimde gerçekleşmiştir?

A
Emeviler Dönemi
B
Hz. Muhammed Dönemi
C
Abbasiler Dönemi
D
Hz. Ebubekir Dönemi
E
Hz. Ali Dönemi
Soru 4
4. Dört Halife Dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Hz. Ebubekir - Arap Yarımadası'nın kuzeyinin fethedilmesi
B
Hz. Ömer - İran topraklarının egemenlik altına alınması
C
Hz. Ömer - Devlet hazinesinin oluşturulması
D
Hz. Osman - Müslümanlar arasında iç karışıklıkların başlaması
E
Hz. Ali - Kıbrıs adasına sefer düzenlenmesi
Soru 5
5. İslam ordularının Arap Yarımadası dışına çıkarak fetih girişimlerini yaymaya çalışmaları aşağıdakilerden hangisi döneminde başlamıştır?

A
Hz. Ömer
B
Hz. Ebubekir
C
Hz. Osman
D
Emeviler
E
Hz. Ali
Soru 6
6. 751 yılında yaşanan Talas Savaşı'nda Türklerin Müslüman Arapları desteklemesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Türkler arasında İslam inancının yayılmasının gecikmesine
B
Türklerle Araplar arasında askeri mücadeleler yaşanmasına
C
Müslüman Arapların Türk kültürünün etkisi altında kalmalarına
D
İslam dünyasında siyasi ve ekonomik istikrarın bozulmasına
E
Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesine
Soru 7
7.

— Müslümanların siyasi ve askeri bir güç haline gelmeleri,

— İslam inancının yayılması için gerekli olan huzur ortamının sağlanması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Uhud Savaşı'nın kazanılması
B
Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması
C
Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi
D
Bedir Savaşı'nın kazanılması
E
Mekke'den Medine'ye hicret edilmesi
Soru 8
8. Müslüman Araplarla Türkler arasındaki ilk askeri mücadeleler aşağıdakilerden hangileri döneminde yaşanmıştır?

A
Hz. Ömer - Karahanlılar
B
Hz. Osman - Hazarlar
C
Hz. Osman - Göktürkler
D
Abbasiler - Uygurlar
E
Emeviler - Hazarlar
Soru 9
9. Emeviler Dönemi'nde görülen,

I. İslam'ı yaymaya çalışma,

II. fetih politikası izleme,

III. Arap parası bastırma,

IV. halifelik makamını saltanat haline getirme

durumlarından hangilerine Dört Halife Dönemi'nde rastlanmaz?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 10
10. İslam Devleti, Hz. Ömer Dönemi'nde Sasani Devleti'ni yenilgiye uğratmış ve İran topraklarını egemenlik altına almıştır.

İran topraklarının ele geçirilmesine ortam hazırlayan savaşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yermük - Mute
B
Ecnadin - Kadisiye
C
Yermük - Köprü
D
Huneyn - Talas
E
Kadisiye - Nihavent
Soru 11

11- Fetih hareketlerinden daha çok kültürel alandaki faaliyetlere ağırlık verilmiştir.

- İlk Çağ Yunan ve Hellen kültürüne ait eserler Arapça'ya tercüme edilmiştir.

Yukarıda verilen gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinde yaşanmıştır?

A
Abbasiler Dönemi
B
Hz. Muhammed Dönemi
C
Emeviler Dönemi
D
Hz. Ömer Dönemi
E
Hz. Osman Dönemi
Soru 12
12.

I. Ganimet,

II. Öşür,

III. Haraç,

IV. Cizye

Yukarıda verilenlerden hangileri, İslam Devleti'nin gelir kaynakları arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13
13. İslam dünyasının farklı bölgelerindeki mimari eserler incelendiğinde benzerlikler yanında birçok üslup farklılıklarının da var olduğu görülür.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir rolü yoktur?

A
Farklı kültürlerin etkisinde kalınması
B
Ticaretin önemli bir geçim kaynağı olması
C
İklim koşullarının farklı olması
D
Yerel kültürlerin özellikleri
E
Ekonomik gelir düzeyinin aynı olmaması
Soru 14
14.

I. Hz. Ebubekir,

II. Hz. Ömer,

III. Abbasiler,

IV. Hz. Osman,

V. Hz. Ali

İslam Devleti'nde fetih girişimlerinin yukarıdakilerden hangisi döneminde daha fazla yoğunlaştığı söylenebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15
15. Aşağıdaki İslam devletlerinden hangilerinde, kültür ve uygarlık alanındaki faaliyetlerin siyasi gücü artırma ve askeri yayılma düşüncesinin önüne geçtiği savunulabilir?

A
Abbasiler - Endülüs Emevileri
B
Büveyhoğulları - Abbasiler
C
Selçuklular - Emeviler
D
Abbasiler - Emeviler
E
Endülüs Emevileri - Fatımiler
Soru 16
16.

I. Bedir Savaşı,

II. Hayber Savaşı,

III. Mute Savaşı,

IV. Huneyn Savaşı

Yukarıda verilen mücadelelerden hangileri, Müslümanların Şam ticaret yolu üzerinde denetim sağlamalarına yol açmıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 17
17. İslam inancının Kafkasya'da yayılmasının gecikmesinde,

I. Uygur,

II. Hazar,

III. Karahanlı,

IV. Avrupa Hun

devletlerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com