Arap İslam Tarihi -1

Arap İslam Tarihi -1

Tebrikler - Arap İslam Tarihi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Main Devleti Arabistan'da M.Ö XII. yüzyılda kuruldu. Main Devleti'nin halkı Çin ve Hindistan'dan getirilen malların kuzeydeki Akdeniz limanlarına aktarılmasında rol oynuyorlardı.

Bu bilgi, aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?

A
Yabancı kültürlerin etkisine kapalı yaşanmıştır.
B
Siyasi etkinlik alanı zamanla genişlemiştir.
C
Uluslararası ticaretle uğraşılmıştır.
D
Hayvancılık ve tarım üretimi için yatırım yapılmıştır.
E
Tek tanrılı inançlarla ilgilenilmiştir.
Soru 2
2. Hz. Ömer döneminde yapılan Köprü, Kadisiye, Celula ve Nihâvend savaşları ile İran toprakları Müslümanların kontrolüne geçti.

Bu gelişmenin,

I. İslam Devleti'nin Ortadoğu'daki siyasi egemenlik alanını genişletmesi,

II. Avrupa topraklarına geçilmesi,

III. devletin yönetim şeklinde değişiklik yaşanması

sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. İslam tarihinde Hz. Osman'ın halifeliği döneminde Trablusgarb'ın fethi tamamlanmış ve Tunus fethedilmiştir.

Yaşanan bu gelişmeler, aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak oluşturmaktadır?

A
Yabancı kültürlerin etkisi azalmıştır.
B
Avrupa topraklarına geçilmesi hedeflenmiştir.
C
Yabancı devletlerle siyasi ilişkiler başlatılmıştır.
D
Kuzey Afrika'da egemenlik alanı artırılmıştır.
E
Haçlı organizasyonlarına neden olunmuştur.
Soru 4
4. Endülüs Emevi Devleti, XI. yüzyıldan itibaren merkezi otoritesini yitirmeye başladı. 1031 yılında parçalanan bu devletin toprakları üzerinde yirmiye yakın küçük devlet kuruldu.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İslam dünyasında kültürel yapının korunamadığının
B
Toprak bütünlüğünün korunamadığının
C
Avrupa'daki siyasi etkinliğin arttığının
D
Halkın yönetimdeki etkinliğinin arttığının
E
İslam varlığının Avrupa'da son bulduğunun
Soru 5
5. İslam bilginlerinden İbn Heysem, optik, gökbilim ve matematik de dahil değişik konularda kitaplar yazdı. Optik konusundaki yapıtı öyle geniş, öyle ayrıntılıydı ki daha sonra Avrupa'da bu konuda yapılan çalışmaların birçoğuna temel oluşturdu.

Buna göre,

I. Optik alanında öncü çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

II. Avrupa'daki bilimsel gelişmeler örnek alınmıştır.

III. Bilimsel çalışmalar devlet tarafından yönlendirilmiştir.

yargılarından hangilerinin İslam dünyası için doğru olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. İspanya'da kurulmuş olan Endülüs Emevilerine en parlak dönemini yaşatmış olan III. Abdurrahman, Abbasi halifelerini tanımadığını açıklayarak kendi halifeliğini ilân etmiştir.

Bu durum,

I. Abbasi halifelerinin İslam dünyasının bütününde etkinlik kuramaması,

II. Endülüs Emevi halifesinin İslam dünyasında güçlü bir etkinliğe sahip olması,

III. Müslümanlar arasındaki birlik düşüncesinin zedelenmesi

olgularından hangilerinin kanıtıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. İslam Devleti'nde Müslüman olmayanlardan alınan tarım ürünü vergisine haraç, gayrimüslim halkın erkeklerinden alınan himaye vergisine ise cizye adı verilirdi. Öşür ise Müslüman halktan alınan tarım ürünü vergisi idi.

Bu bilgilere bakılarak,

I. kültürel farklılık,

II. yönetim şekli,

III. dini inanç

unsurlarından hangilerinin vergi sisteminde belirleyici olduğundan söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Müslümanlar, Bedir'de ilk kez savaştıkları Mekkeliler karşısında büyük bir askeri başarı kazandılar. Kazanılan bu zaferle Hz. Muhammed'in Medine'deki nüfuzu güçlendi. Müslümanların kendilerine olan güvenleri arttı.

Buna göre, Bedir Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?

A
Müslümanların morallerinin yükselmesine
B
Askeri mücadelelerin sona erdirilmesine
C
Mekke'de Müslümanların çoğalmasına
D
Çok tanrılı dini inançların sona ermesine
E
Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanımalarına
Soru 9
9. 945'de Bağdat'ı ele geçiren Şii Büveyhoğulları Devleti, Abbasi halifesini baskı altına aldı. Şii baskısı altında bunalan Abbasi halifesi, 1055 yılında Bağdat'a giren Büyük Selçuklu Sultanı Çağrı Bey tarafından kurtarıldı.

Bu gelişmeler,

I. İslam dünyasında siyasi rekabet yaşandığı,

II. Abbasilerin siyasi gücünün azaldığı,

III. Türklerin İslam dünyasında öne çıktığı

yargılarından hangilerinin bir göstergesidir?

A
Yanız I
B
Yanız II
C
Yanız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Abbasiler döneminde devlet yönetiminde, Araplar kadar Türk ve İranlılar da önem kazanmaya başlamışlardır.

Bu bilgiye dayanarak, Abbasiler Dönemi için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Halifeliğin saltanat haline geldiği
B
Anadolu'da Abbasi egemenliğinin başladığı
C
İran'ın Abbasiler döneminde fethedildiği
D
Abbasiler döneminde fetihlerin durduğu
E
Abbasilerin Müslümanlar arasında ayrım gözetmediği
Soru 11
11. III. Henry, Fransa'da tıp biliminin gelişimini hızlandırmak amacıyla 1587'de College Royal'de bir Arap dili bölümü kurdurmuştur.

Bu çabanın,

I. Arapça tıp kitaplarının tercümesini sağlama,

II. İslam bilginlerinin birikimlerinden yararlanma,

III. Arap kültürünün Avrupa'da tanınmasını sağlama

düşüncelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
12. İslam tarihinde,

I. Hz. Ömer döneminde Mısır,

II. Hz. Osman döneminde Trablusgarp ve Cezayir,

III. Emeviler döneminde Fas fethedilmiştir.

Bu kazanımlar dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Ekonomik faaliyetlere önem verilmiştir.
B
Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir.
C
Afrika'nın kuzeyine bütünüyle egemen olunmuştur.
D
Devlet teşkilatlanması yeniden yapılandırılmıştır.
E
İslam'ın yayılışı gecikmiştir.
Soru 13
13. Abbasiler döneminde;

- Arap üstünlüğünü savunan "Mevali politikası" terkedilmiştir.

- Eski Yunan ve Hint uygarlıklarına ait eserler Arapça'ya çevrilmiştir.

Bu gelişmeler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Arap milliyetçiliği anlayışının geliştiği
B
Toplumsal anlaşmazlıkların önlenmeye çalışıldığı
C
Kültürel alanda gelişme gösterildiği
D
Ümmetçi devlet anlayışının benimsendiği
E
Farklı kültürlerden yararlanıldığı
Soru 14
14. Hz. Ömer döneminde İslam Devleti'nin Suriye valisi olan Muaviye tarafından kurulan ilk İslâm donanması, Akdeniz'de seferler gerçekleştirdi. Düzenlenen seferle Kıbrıs adası vergiye bağlandı.

Bu gelişme dikkate alındığında, İslam Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ekonomik gelirler artırılamamıştır.
B
Deniz gücünün etkinliği kısa sürede artırılmıştır.
C
Anadolu'da yeni bölgelerin fethi amaçlanmıştır.
D
Deniz ticareti öne çıkarılmıştır.
E
Afrika'da yeni topraklar elde edilmiştir.
Soru 15
15. Dört Halife Devri'nin günümüzdeki demokratik toplumlara örneklik oluşturan en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam toplumunda ayrılıklara son verilmesi
B
İslâmiyet'in Arap Yarımadası dışına da yayılması
C
Devlet teşkilatının oluşturulması
D
Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi
E
Düzenli orduların kurulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

www.tarihtendersler.com