2016 ÖSS Coğrafya Soruları

2016 ÖSS Coğrafya Soruları

YGS
16. Aşağıda bir alana ait topoğrafya haritası verilmiştir.
Bu haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Boyun

B) Vadi

C) Delta

D) Sırt

E) Yamaç

17. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak, beklenen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara “anomali” denir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?

A) Bakı

B) Ekvatora yakınlık

C) Yükselti

D) Okyanus akıntıları

E) Karasallık

18. Aşağıda, bazı iç kuvvetler ve karşısında da yer şekilleri verilmiştir.

     İç kuvvet         Yer şekli
I. Depremler      Çöküntü ovaları
II. Volkanizma    Ada oluşumları
III. Epirojenez     Kıyı taraçaları

Numaralandırılan bu iç kuvvetlerden hangileri, karşısındaki yer şeklinin oluşumunda doğrudan etkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

19.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde, toprak oluşumunu sağlayan kimyasal ayrışmanın daha hızlı gerçekleşmesi beklenir?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve IV

D) II ve V

E) III ve IV

20. Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renkli noktalarla gösterilmiştir.
İlk medeniyetlerin bu yerlerde kurulmasında ve gelişmesinde etkili olan öncelikli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrografik yapı

B) Yükselti

C) Bitki örtüsü

D) Bakı

E) İklim

21.

I. Doğum oranı az ve çocuk nüfus oranı çok düşüktür.

İİ. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı düşüktür.

İİİ. Ortalama yaşam süresi kısa ve yaşlı nüfus oranı düşüktür.

21.Yukarıdakilerden hangileri, gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

22. Bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği, yaz-kış ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışların çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olmasıdır.

Türkiye’de bu iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetişmesi beklenmez?

A) Karaçam

B) Meşe

C) Ardıç

D) Sığla

E) Kavak

23. Türkiye’de birçok yerleşmenin kuruluş yeri ile adı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Örneğin, Uzunköprü, Vezirköprü, Taşköprü gibi akarsuların doğrudan doğruya köprüler vasıtasıyla geçilebildiği yerlerde kurulmuş yerleşmeler olduğu gibi, Yolüstü, Yolveren, Dörtyol gibi konaklama amacı ile kurulmuş yerleşmeler de bulunmaktadır.

Bu yerleşmelerin kuruluşu ve gelişiminde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Tarım

B) Ulaşım

C) Hayvancılık

D) Ticaret

E) Su temini

24. Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik ve siyasal anlamda iş birliği yaparak bazı örgütlerin kurulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı, üye ülkelerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır.

Bu amaçlarla kurulmuş örgütler içerisinde yeni ülkelerin katılımı ile sınırları en değişken olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği

B) Körfez İş Birliği Konseyi

C) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü

D) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği

E) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

25.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde demir yolu ağı diğerlerine göre daha seyrektir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

26. Özellikle teknolojik gelişmenin yoğun olmadığı ve gelişmemiş olarak nitelendirilen bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi çok daha belirgindir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?

A) Afrika’nın bazı bölgelerinde göçebe toplayıcılığın hâlâ yapılması

B) Sahra Afrikasında insanların ulaşım için deve kullanması

C) Moğolistan platolarında göçebe hayvancılığın yaygın olması

D) Sibirya’da insanların hayvanları kürk ve derisi için avlaması

E) Antarktika’da bazı istasyonlarda insanların yaşaması

27.
I. Sel ve taşkınlar

II. Depremler III. Çığlar

IV. Volkanik patlamalar

Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

16. A 17. B 18. E 19. C 20. E 21. D 22. D 23. B 24. A 25. D 26. E 27. B

Coğrafya-1

1.
I. Tarım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tarımsal verimin artması

II. Taş kömürü yataklarının bulunduğu alanlarda sanayi faaliyetlerinin gelişmesi

III. Bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda erozyon riskinin artması

IV. Yapı malzemesinin kerpiç olduğu alanlarda depremin yıkıcı etkisinin fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik coğrafyanın doğrudan inceleme konuları arasında yer alır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

2. Coğrafya dersinde, yaşadığı köy hakkındaki gözlemlerini aktaran bir öğrenci, köyünde çok sayıda dolin ve obruk olduğunu söylemiştir.

Buna göre, öğrencinin yaşadığı köyle ilgili aşağıdakilerden hangisine öncelikli olarak ulaşılabilir?

A) Bitki türlerine

B) Kayaç türlerine

C) İklim özelliklerine

D) Toprak türlerine

E) Ekonomik faaliyetlerine

3. Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak gösterilmiştir.
Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbiriyle daha çok benzerlik göstermesi beklenir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

4. Ekosistem içerisindeki canlıların gereksinim duyduğu azotun esas kaynağını atmosfer oluşturur. Bu azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için nitrit ve nitratlara dönüşmesi gerekir.

Bu dönüşüm,

I. orman yangınları sonucunda küllerin toprağa geçmesi,

II. topraktaki bazı bakterilerin ölen canlıları ayrıştırması,

III. hava ile temas ettiği yüzeylerde doğrudan suya geçmesi,

IV. havada oksijenle birleşen azotun yağışlarla toprağa geçmesi

süreçlerinden hangileriyle gerçekleşir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

5. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu yerlerde oluşan doğa olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı yerde bazı yıllar çok şiddetli kasırgalar meydana gelebilmektedir.

B) III numaralı yerdeki düzensiz yağışlar kuraklıklara neden olmaktadır.

C) II numaralı yerde sık sık sel ve taşkınlar yaşanmaktadır.

D) V numaralı yerdeki aşırı soğuklar günlük hayatı olumsuz etkilemektedir.

E) IV numaralı yerde zaman zaman şiddetli depremler meydana gelebilmektedir.

6. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.
Yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran etkenler göz önüne alındığında bu yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı yer, tarımsal etkinliklerin sınırlı olduğu alanlardan biridir.

B) II numaralı yerde iklimin uygunluğu sayesinde yerleşmeler oldukça sıktır.

C) III numaralı yer, ilk uygarlıkların kurulduğu yerlerden biridir.

D) IV numaralı yerde engebelilik nedeniyle yerleşmeler seyrektir.

E) V numaralı yerde iklime bağlı olarak nüfus yoğunluğu azdır.

7.
I. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğumların yeniden artmaya başladığını gösterir.

II. Düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramitleri yüksek doğum ve ölüm oranlarını gösterir.

III. Tabanı hızla daralan nüfus piramitleri yüksek doğurganlık oranlarını gösterir.

Nüfus piramitlerinin şekil özellikleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

8. Yeryüzünde farklı özelliklere sahip bazı önemli şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlerin bölgesel ve küresel ölçekteki önemi sadece sahip olduğu coğrafi özelliklerle sınırlı olmayıp ülkelerin ekonomik gücü de şehirlerin fonksiyonel özelliklerinin belirginleşmesinde önemli bir etki yapmaktadır.

Aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin küresel bir fonksiyon kazanmasında bu etki daha belirgindir?

A) Aden

B) Kahire

C) Jakarta

D) Hamburg

E) Stokholm

9. Dünyadaki ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışında akarsuların ve onların oluşturduğu verimli tarım arazilerinin büyük önemi vardır. Bu akarsuların bulunduğu alanlar geçmişten günümüze önemini hep korumuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu türden akarsulara örnek gösterilemez?

A) Nil

B) Volga

C) Dicle

D) Fırat

E) İndus

10. Aşağıdaki haritada gösterilen K, L ve M yerleşim merkezleri yaklaşık aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen iklim koşulları birbirinden farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığın nedenlerinden biri değildir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Egemen rüzgâr yönü

C) Yükselti

D) Bulutluluk

E) Denize uzaklık

11.
I. Kıtaların birbirine çok yaklaştığı alanda bulunmasına bağlı olarak Doğu ve Batı kültürleri arasındaki etkileşimi daha yoğun yaşaması

II. Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Orta Doğu ve Kafkas ülkeleri ile sanayileşmiş fakat yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan Avrupa ülkeleri arasında bulunması

III. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, Karadeniz’e kıyısı olan limanlar için çıkış noktası olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisine uluslararası düzeyde doğrudan katkı sağlamaktadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

12. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve V

D) III ve IV

E) IV ve V

13. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.
Bu yerlerde meydana gelen doğal afetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı yerde, iklim özelliklerine bağlı olarak özellikle yaz döneminde şiddetli kuraklık yaşanmaktadır.

B) II numaralı yerden geçen fay hattına bağlı olarak büyük depremler oluşmaktadır.

C) III numaralı yerde, arazi koşulları ve yağış özelliklerine bağlı olarak heyelanların oluştuğu görülmektedir.

D) IV numaralı yerde, özellikle kış aylarındaki aşırı yağışların etkisiyle taşkın riski yüksektir.

E) V numaralı yerde, iklim ve bitki örtüsü özelliklerine bağlı olarak orman yangınları çıkmaktadır

14. Türkiye’de demir yollarının önemli bir kısmı, liman şehirleri ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlamak için yapılmıştır. Üretilen ürünlerin limanlarla iç ve dış pazarlara daha kolay taşınması amacıyla yapılan demir yolları, özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde ülke ekonomisine ve bu şehirlerin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu özellikteki şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

A) İzmir

B) Mersin

C) Trabzon

D) Samsun

E) İskenderun

15. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin farklı yörelerinden bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.
Coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır?

A) Dağlık bölgeler

B) Maden bölgeleri

C) Tarım bölgeleri

D) Ormancılık bölgeleri

E) Hayvancılık bölgeleri

16. Aşağıda, haritada bazı tarihî merkezler ve bu merkezlerin dördüne ait bazı özellikler verilmiştir.
Antik Dönem’in önemli liman kentlerinden biridir.

Frig uygarlığına başkentlik yapmış olan bir merkezdir.

Anadolu’daki en eski imparatorluklardan olan Hitit İmparatorluğuna başkent olmuş bir merkezdir.

Anadolu’da ilk yerleşik hayatın başladığı merkezlerden biridir. Bu yönüyle yerleşim tarihi açısından oldukça önemlidir.

Buna göre yukarıda, hangi tarihî merkeze ait bilgi verilmemiştir?

A) Efes

B) Gordion

C) Hattuşa

D) Çatalhöyük

E) Tuşpa

17. Yeryüzünün kurak alanlarını oluşturan “Sıcak Çöl Bölgeleri” insan faaliyetlerini sınırlandırmakta bazen de imkânsız hâle getirmektedir.

Bu özelliklere sahip aşağıdaki yerlerden hangisi Kuzey Yarım Küre’de yer almaz?

A) Gobi

B) Büyük Sahra

C) Atakama

D) Kızılkum

E) Takla-Makan

18. Çin ve Hindistan, bazı tarım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almalarına rağmen dünya tarım ticaretinde önemli bir yere sahip değildir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş gücü maliyetlerinin yüksek olması

B) Küresel pazarlarda rekabet edememeleri

C) Üretim maliyetlerinin yüksek olması

D) Tüketim bölgelerine uzak olmaları

E) Nüfuslarının fazla olması

19. Orta Doğu’nun enerji yataklarına bir alternatif olarak gösterilen Hazar Havzası, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından oldukça zengindir. Bu havzada üretilen petrol ve doğal gazın önemli bir kısmı boru hatları ile dünyanın başka bölgelerine aktarılmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen ülkelerin tümü bu havzada yer almaktadır?

A) Azerbaycan-Kazakistan-Türkmenistan

B) Kazakistan-Özbekistan-Azerbaycan

C) Türkmenistan-Gürcistan-Azerbaycan

D) Rusya-Kırgızistan-Kazakistan

E) İran-Azerbaycan-Tacikistan

20. Aşağıdaki haritada farklı coğrafi özelliklere sahip beş alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangileri, tarımsal faaliyetler açısından diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

21.
I. Erozyon

II. Kuraklık

III. Asit yağmurları

IV. Sel

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ve beşerî faktörlerin birlikte etkili olduğu karma afet türleri içerisinde yer alır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

22. Günümüzde dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan fosil kaynakların tüketimi her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Bu enerji kaynakları rezervleri itibarıyla sınırlı kaynaklardır. Artan enerji ihtiyacı ve mevcut rezervler düşünüldüğünde bu enerji kaynaklarının önümüzdeki yıllarda tükenmesi beklenmektedir.

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu grup içerisinde yer almaz?

A) Petrol

B) Doğal gaz

C) Hidrojen

D) Kömür

E) Kaya gazı

23. Fosil yakıtların tüketimindeki artış çevresel olarak büyük zararlara yol açmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımı ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu sayede de olumsuz çevresel etkiler azaltılmaktadır.

Buna göre;

I. sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması,

İİ. petrokimya sanayilerinin şehirlerin dışına kurulması,

İİİ. enerji verimini artıran yenilik ve teknolojik gelişmeler

faaliyetlerinden hangileri bu etkiyi azaltmaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

24. Doğal kaynakların birçoğunun yenilenebilir özellikte olmaması, verimsiz ve aşırı kullanımı bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kaynakların sürdürülebilirliğine uygun bir örnek olarak gösterilebilir?

A) Barajların çevresinin ağaçlandırılması

B) Şehirlerin doğal gaz ile ısıtılmaya başlanması

C) Doğal alanların millî park şeklinde korunması

D) Fosil enerji kaynaklarının çıkarılmasında yeni teknolojilerin kullanılması

E) Havza planlamaları ile su kaynaklarının korunması

1. A 2. B 3. D 4. D 5. C 6. B 7. C 8. D 9. B 10. A 11. E 12. C 13. A 14. C 15. C 16. E 17. C 18. E 19. A 20. E 21. B 22. C 23. B 24. E

Coğrafya-2

1. Aşağıdaki haritada üç farklı alan koyu renkle gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu alanların ortak özellikleri arasında gösterilebilir?

A) Fiziksel ayrışmanın fazlalığı

B) Sıcaklık ortalamalarının yüksekliği

C) Bitki örtülerinin sık ve gür olması

D) Yağış miktarlarının fazla olması

E) Günlük sıcaklık farkının az olması

2. Ekosistemlerin işleyişi; enerji akışı ve madde döngüleri olmak üzere iki süreci kapsar.

Bu süreçlerde gerçekleşen;

I. klorofilli canlıların fotosentez yapması,

İİ. ölü organizma ve atıklarının ayrıştırılması,

III. canlıların solunum yapması

olaylarından hangileriyle atmosfere oksijen verilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

3. Daha iyi ve güvenli yaşama arzusu, insanoğlunun çevresel koşullara müdahale etmesine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?

A) Gel-git etkisini azaltmak için Batı Avrupa’da kıyıya bariyerler yapılması

B) Bazı Orta Doğu ülkelerinde denizin doldurularak yerleşmeye açılması

C) Büyük projelerle kurak alanların sulamalı tarıma açılması

D) Deprem riski yüksek bölgelerde dayanıklı binaların yapılması

E) Dağlık ülkelerde kara ve demir yolu ulaşımının köprü ve tüneller aracılığıyla yapılması

4. Coğrafi Keşiflerden sonraki süreçte aşağıdaki kıtaların hangisinden diğerine daha fazla insan göç etmiştir?

A) Afrika’dan Avrupa’ya

B) Avustralya’dan Afrika’ya

C) Afrika’dan Asya’ya

D) Asya’dan Avustralya’ya

E) Avrupa’dan Amerika’ya

5.
I. Rafting ve kano gibi faaliyetlerin yapılabileceği akarsuların bulunması

İİ. Jeotermal alanlardaki su kaynaklarının enerji üretiminde kullanılması

İİİ. Demir-çelik ürünlerinin ihracatta büyük bir paya sahip olması

IV. Rafinerilerde üretilen akaryakıtın ihtiyacın büyük bölümünü karşılaması

Yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin bir ülkede yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması zorunludur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

6. Aşağıda, sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazı sorunlar verilmiştir.

Şehirlere yapılan göçün artması

Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılması

Doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesi

Bu sorunları aşağıdaki bölgelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşamıştır?

A) Doğu Asya

B) Batı Avrupa

C) Doğu Avrupa

D) Kuzey Amerika

E) Güneydoğu Asya

7. Türkiye’de iklim bakımından yerleşmeye uygun ve nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda yükselti ve eğimin fazla olması aynı zamanda tarım alanlarını daraltmış ve ulaşımı da güçleştirmiştir.

Aşağıdaki alanların hangisinde, bu özelliklere sahip olması nedeniyle geçim kaynakları az ve yerleşme alanları sınırlıdır?

A) Kocaeli Platosu

B) Göller Yöresi

C) Menteşe Yöresi

D) Edremit Körfezi ve çevresi

E) İskenderun Körfezi ve çevresi

8. Aşağıdaki haritada, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli potansiyele sahip üç alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlardaki potansiyel enerji kaynakları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

        I                 II                   III
A) Rüzgâr      Güneş      Jeotermal
B) Güneş       Jeotermal    Rüzgâr
C) Jeotermal   Güneş        Rüzgâr
D) Rüzgâr       Jeotermal   Güneş
E) Güneş         Rüzgâr    Jeotermal

9. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden biri olan “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi”nde yer alan illerden değildir?

A) Amasya

B) Çankırı

C) Çorum

D) Samsun

E) Tokat

10. Aşağıdaki haritada, İstanbul limanından hareket ederek Kuveyt ve Hong Kong limanlarına uğrayan bir geminin rotası gösterilmiştir.
Buna göre, haritada numaralandırılan su yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

        I                          II                       III
A) Süveyş              Hürmüz            Malakka
B) Hürmüz             Babülmendep   Süveyş
C) Babülmendep   Hürmüz             Malakka
D) Malakka            Babülmendep    Hürmüz
E) Süveyş              Malakka             Hürmüz

11. Uluslararası spor faaliyetlerindeki önemli organizasyonlardan biri de olimpiyat oyunlarıdır. Bu büyük organizasyon sayesinde hem ev sahibi ülkeye oyunları takip etmek üzere binlerce insan gelmekte hem de dünyadaki milyonlarca insan karşılaşmaları medya aracılığıyla izlemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu organizasyonların, ev sahibi ülkeye sağladığı avantajlardan biri değildir?

A) Ülke halkının eğitim düzeyinin yükseltilmesi

B) Ülkenin geniş kitlelere tanıtılması

C) Turist sayısında belirgin bir artış sağlanması

D) Sportif ve konaklama altyapısının gelişmesi

E) Uluslararası alanda saygınlık kazanılması

12.

I. Fransa’da elektrik üretiminde nükleer santrallerin en büyük paya sahip olması

İİ. Brezilya’da elektrik üretiminde hidrolik santrallerin büyük paya sahip olması

İİİ. Çin’de elektrik üretiminde termik santrallerin en büyük paya sahip olması

Yukarıdaki örneklerden hangileri, karbon salımına bağlı olarak çevre sorununa neden olmaktadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

13. Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler çevre sorunlarının daha fazla artmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A) Elektrik üretmek amacıyla düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yakılması

B) Ukrayna’da 1986 yılında Çernobil Nükleer Santralinin patlaması

C) Meksika Körfezi’nde 2010 yılında bir petrol platformunun çökmesi

D) Tarımsal verimi artırabilmek için kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların kullanılması

E) Artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla geniş alanlarda güneş enerjisi panellerinin kurulması

14. Günümüzde ekolojik dengeyi bozan önemli faktörlerden biri de doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır. Bu durum özellikle az gelişmiş bölgelerde büyük boyutlara ulaşmıştır.

Taşıma kapasitesinin üzerindeki bu kullanım aşağıdaki alanların hangisinde daha belirgin olarak etkisini hissettirmektedir?

A) Brezilya’da Amazon Havzası

B) Kuzey Amerika’da Alaska Bölgesi

C) Büyük Sahra Çölü ve yakın çevresi

D) Orta Asya’da Aral Gölü ve çevresi

E) Asya’nın kuzeyinde Sibirya Bölgesi

1. B 2. A 3. D 4. E 5. A 6. B 7. C 8. D 9. B 10. C 11. A 12. C 13. E 14. D