2015 ÖSS Coğrafya Soruları

2015 ÖSS Coğrafya Soruları

YGS
16. Aşağıdaki haritada, bazı şehir merkezleri numaralandırılarak bulundukları paralellerle birlikte gösterilmiştir
Bu şehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) I. ve IV. şehirlerdeki çizgisel hız, II. ve V. şehirlerden daha fazladır.
B) II. şehirde yılın bazı dönemlerinde gölge yönü kuzeye düşer.
C) Gece ile gündüz süresi farkı en fazla III. şehirdedir.
D) 1 Ekim’de öğle vakti gölge uzunluğu en az III. şehirdedir.
E) V. şehirde yerel saat, her zaman diğerlerine göre daha geridir.

17. Aşağıdaki şekilde, Yengeç dönencesinin kuzeyindeki bir dağlık alanın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki yamaç numaralandırılarak kırmızı renkle gösterilmiştir.
Bu yamaçlarda, bakı faktörünün etkisiyle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A) I. yamaçta toprak neminin daha az olması
B) II. yamaçta sıcaklık ortalamasının daha az olması
C) I. yamaçta tarım üst sınırının daha düşük olması
D) II. yamaçta güneş ışınlarının yere düşme açısının daha yatık olması
E) I. yamaçta bitkilerin olgunlaşma süresinin daha kısa olması

18. Yer kabuğunun zayıf ve dirençsiz alanlarından yükselen magma, yer kabuğunun altında kayaçları ve bunlara ait özel şekilleri oluşturur. Yer kabuğunun derinlerinde magmanın soğumasıyla oluşan bu şekiller zamanla üzerindeki yapının aşınmasıyla yeryüzünde görünür hâle gelir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yolla oluşmuş bir yer şeklidir?
A) Dayk
B) Maar
C) Krater
D) Kaldera
E) Volkan konisi

19.
I. Akarsuların taşıdığı farklı boyuttaki malzemeye bağlı olarak toprağın geçirgen özellikte olması
II. Kıyı yörelerindeki yağış artışına bağlı olarak topraktaki organik madde miktarının daha fazla olması
III. Eğimli alanlarda yamaçlar boyunca ufalanan malzemenin birikmesiyle taşlı toprakların oluşması
Yukarıdakilerden hangileri, toprak oluşumunda topoğrafyanın etkisini göstermektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

20. Aşağıda, beşerî coğrafyanın bazı dallarının gösterildiği bir şema verilmiştir.
I. Maden yataklarının ve üretimlerinin incelenmesi
II. Bir ülkedeki kültür balıkçılığının araştırılması
III. Bir ülkedeki otomotiv sektörünün incelenmesi
Buna göre, numaralandırılan etkinliklerin şemadaki yerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

        K        L
A)    I         II        III
B)    I         III       II
C)    II        I        III
D)    II        III      I
E)    III       I        II

21. Aşağıda, haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir.
Sıcaklık değerlerinin yüksek olması ve toprak veriminin düşüklüğü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur.
Yağış ve sıcaklığın fazla olması gür bir bitki topluluğu oluşturmuştur. Bu durum nüfusu olumsuz etkiler.
Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamını zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır.
Yer altı ve yer üstü kaynaklarının bol olması nüfus yoğunluğu üzerinde olumlu bir katkı sağlamıştır.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisine ait nüfus özelliği verilmemiştir?
A) I
B) II
C)III
D) IV
E) V

22. Türkiye’de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kıyı kesimlerindeki bakı koşulları, yağış bakımından önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuzeybatıya bakan yamaçlar daha fazla yağış alırken kuzeydoğuya bakan orta kesimler daha az yağış almaktadır.
Kıyı kesimlerinde bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Ortalama sıcaklığın
B) Basınç merkezlerinin
C) Dağların yükseltisinin
D) Hava kütlelerinin yönünün
E) Yamaç eğim değerlerinin

23. Aşağıda, haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait göç özellikleri verilmiştir.
Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı yoğun göç almasına neden olmaktadır.
Tarım alanlarının dar ve limanın işlek olmaması nüfusun dışarıya göçüne neden olmaktadır.
İklim koşullarının olumsuz, arazinin engebeli ve dağlık olmasına bağlı olarak dışarıya göç yaşanmaktadır. Tarımsal üretimle birlikte son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesi buraya olan göçü arttırmıştır.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisine ait göç özelliği verilmemiştir?
A) I
B) II
C)III
D) IV
E) V

24. Siyasi özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölge sınırları zamanla değişebilir. Örneğin, eskiden güçlü olan bir ülkenin siyasi sınırları, ülkenin zamanla zayıflayıp bölünmesiyle değişebilmektedir.
Bu durum, aşağıdaki bölgelerin hangisinde günümüze yakın bir dönemde görülmüştür?
A) Kafkaslar
B) Kuzey Afrika
C) İskandinavya
D) Orta Amerika
E) Güneydoğu Asya

25. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sayesinde daha önceleri çok uzun mesafeler kateden gemilerin yolları kısalmış, zaman ve yakıt giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda bu kanallar inşa edildikleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağı da olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir gelire sahip değildir?
A) Mısır
B) Panama
C) Yunanistan
D) Almanya
E) İran

26. İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için teknolojinin de yardımıyla dünyadaki yaşam alanları gittikçe genişlemektedir. Eskiden genellikle doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlarda yaşamını sürdüren insan, günümüzde yaşam koşullarının oldukça zor olduğu kutuplara yakın alanlarda bile yaşamaya başlamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barınma
B) Savunma
C) Su temini
D) Beslenme
E) Ham madde

27.
I. Çin’de bir baraj kapağının açılması sonucu akarsuyun taşkın yatağındaki tarım alanlarının sular altında kalması
II. Rusya’nın kuzeyindeki bazı şehirlerde aniden bastıran kış şartlarında birçok insanın donarak hayatını kaybetmesi
III. Haiti’de meydana gelen depremde binlerce evin depremden etkilenmesi ve birçok kişinin evsiz kalması
Dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri, doğal afet kapsamına girmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

16.D 17.C 18.A 19.C 20.E 21.A 22.D 23.B 24.A 25.E 26.E 27.E

Coğrafya-I
1. Yer kabuğunun geniş alanlı alçalma ve yükselmeleri epirojenik hareketler olarak ifade edilir. Bu durum, yer kabuğunu oluşturan levhaların izostatik dengeye bağlı olarak ağırlıklarının artması veya azalmasıyla gerçekleşir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun gerçekleşmesinde etkili olmaz?
A) İklim değişimine bağlı olarak geniş ve kalın buzulların oluşması
B) Okyanus tabanlarında tortullanmanın oluşması
C) Kara içlerindeki volkan faaliyetlerinin artması
D) Dış kuvvetlerin aşındırmasıyla karaların hacim kaybetmesi
E) Okyanus ve denizlerde derinliğin değişmesi

2. Aşağıdaki haritada tropikal iklimin etkili olduğu bazı alanlar yeşil renkle gösterilmiştir.
Bu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tür sayısı fazladır.
B) Bitkilerin büyümesi hızlıdır.
C) etişme dönemi kesintisizdir.
D) İğne yapraklı ağaçlar yaygındır.
E) Yıl boyunca yeşil kalırlar.

3. Canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluşturması nedeniyle hayati öneme sahip olan karbon döngüsü, karasal ve sulara ait iki büyük ekosistemde meydana gelir. Bu ekosistemlerde üretilen karbondioksit; karalar, sular ve atmosfer arasında dolaşmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu döngünün kesintiye uğradığı görülür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu döngü sırasındaki kesintinin nedenlerinden biridir?
A) Kireç taşlarının yakılması
B) Bitki kalıntılarının kömürleşmesi
C) Fosil yakıtların kullanılması
D) Katı atıkların depo edilmesi
E) Su kaynaklarının kirletilmesi

4. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde, birincil tüketiciler ihtiyaçları olan enerjiyi daha zor karşılarlar?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V

5. Aşağıda, haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiş beş bölge ve bu bölgelerin dördünde insan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimlere ait tahminler verilmiştir.
– Bitki örtüsündeki aşırı tahribat, dünyanın akciğeri olarak adlandırılan bu bölgedeki ormanların büyük oranda yok olmasına yol açacaktır.
– Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelecek yükselme, burada yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olacaktır.
– Küresel ısınmaya bağlı olarak atmosfer sıcaklıklarının artması, bu bölgedeki buzulların erime sürecini hızlandıracaktır.
– İklim değişimlerine bağlı olarak yağışlardaki düzensizlik, bu bölgede çölleşme sürecini hızlandıracaktır.
Buna göre, yukarıda hangi numarayla gösterilen bölgenin değişimi hakkında bir tahmin verilmemiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

6. Tarih boyunca dünya nüfusunun büyük kısmı kırsal alanlarda yaşamış olsa da ekonomik faaliyetlerdeki değişim ve bilgi birikimi, şehirlerin büyümesini ve sayılarının hızla artmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin yaşanmasında dönüm noktası olmuştur?
A) Sanayi faaliyetlerinin artması
B) Yeni enerji kaynaklarının keşfi
C) Değerli madenlerin çıkarılması
D) Yönetim şekillerinin değişmesi
E) Tarımsal tekniklerin yenilenmesi

7. Bir ülkedeki K ve L şehirlerine her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insan gelmektedir. K şehrine gelenler, bu şehirde belirli bir süre kalmakta ve şehrin farklı doğal güzelliklerinden yararlanmakta iken L şehrine gelenler, farklı ürünleri görmek ve alışveriş yapmak için bu şehre gelmektedir.
Bu şehirlerin etki alanlarının farklılık göstermesindeki temel unsurlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

        K şehri          L şehri
A)    Turizm          Ticaret
B)    Ticaret          Ulaşım
C)    Sanat           Ticaret
D)    İletişim         Sanayi
E)    Ulaşım         Turizm

8. Yeryüzünde coğrafi koşullara bağlı olarak birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir. Akdeniz, Mezopotamya, Çin ve Mısır gibi medeniyetlere ait kültürel özellikler, etkileşim ile kısmen de olsa birbirlerine geçerken coğrafi keşiflerden sonra bulunan Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki toplumların oluşturduğu medeniyetlerin yakın zamana kadar Doğu medeniyetleri ile böyle bir etkileşime uğramadıkları görülmüştür.
Bu durumun yaşanmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil gruplarının farklılık göstermesi
B) Etki alanlarının sınırlı olması
C) İletişim olanaklarının bulunmaması
D) Ekonomik özelliklerinin değişik olması
E) Farklı iklim kuşakları üzerinde bulunmaları

9. Türkiye; göreceli konumunun sağladığı koşullarla bölgesel ve küresel ölçekte siyasi, askerî ve ekonomik bir etkiye sahiptir. Bir devletin dünya üzerindeki yeri; dış siyaseti ve ekonomik ilişkileri bu etkide önemli bir yere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de bu durumun ortaya çıkardığı bir gelişme değildir?
A) Nüfusunun giderek artması
B) Enerji koridoru olması
C) AB’ye üyelik başvurusu
D) NATO’ya üye olması
E) Ulaşımın giderek gelişmesi

10. Aşağıdaki haritada nüfus yoğunluğunun az olduğu üç alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlarda nüfus yoğunluğunun az olmasına neden olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
            I                   II                            III
A) Yer şekilleri       Su yetersizliği      Sert iklim
B) Sert iklim          Yükseklik etkisi    Yer şekilleri
C) Bitki örtüsü        Yer şekiller          Toprak verimi
D) Su yetersizliği   Toprak verimi       Bitki örtüsü
E) Toprak verimi     Sert iklim            Su yetersizliği

11. Türkiye arazisinin yaklaşık % 62’si, eğim değeri % 15’in üzerinde olan sarp ve engebeli bir yapıya sahiptir. Şiddetli erozyonun yaşandığı bu alanlarda tarım alanları oldukça dardır. Nüfusun seyrek, toprak örtüsünün ince olduğu bu alanlar daha çok ormancılık veya hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yörelerdir.
Aşağıdaki yörelerden hangisi bu özellikleri daha az gösterir?
A) Artvin
B) Tunceli
C) Manisa
D) Zonguldak
E) Kastamonu

12. Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye ekonomisinin sektörlere göre oransal dağılımı büyük ölçüde değişim göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında millî gelir içerisinde tarım sektörü en büyük paya sahipken günümüzde bu sektör üçüncü sıraya gerilemiştir.
Bu sektörün payının azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımsal arazilerin nitelik ve yapısının iyi olmaması
B) Tarımsal arazilerin yeterli büyüklükte olmaması
C) Gübre ve ilaç kullanımındaki yetersizlikler
D) Tarımsal araç ve gereç kullanımındaki yetersizlikler
E) Ekonomik büyümenin hizmet ve sanayi sektörüne bağlı gelişmesi

13. Türkiye arazisi, sahip olduğu coğrafi özelliklere bağlı olarak dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden ve en eski medeniyetlerin kurulduğu bölgelerden biri olmuştur.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?
A) Verimli toprakların bulunması
B) Uygun iklim koşullarının bulunması
C) Çeşitli madenlere sahip olması
D) Su kaynaklarının yeterli olması
E) Topoğrafik çeşitliliğinin bulunması

14.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde, step bitki örtüsü bölge sınıflandırmasında bir ölçüt olarak kullanılabilir?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V

15. Aşağıda, 2013 yılı ihracat rakamlarına göre Türkiye’nin ihracatındaki ürün gruplarından bazıları verilmiştir.
Buna göre;
I . alüminyum ve alüminyum mamulleri,
II. motorlu kara taşıtları,
III. kazan, makine, cihazlar ve aletler,
IV. pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu dokuma
ürünlerinden hangilerinin payı ihracat içinde daha fazla yer tutar?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

16. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı alanda, yaz aylarının sıcak geçmesi ve yağışın az olması deniz ve kıyı turizmini geliştirmiştir.
B) II numaralı alan, tarihî bakımdan oldukça zengin olmakla birlikte eski medeniyetlere ait izler de taşımaktadır.
C) III numaralı alanda bitki çeşitliliği, yaban hayatı, botanik ve av turizmi gelişmiştir.
D) I ve III numaralı alanlar, kültürel çeşitliliğe sahip olduğundan kültür turizmi gelişmiştir.
E) I ve II numaralı alanlarda, tarihî kalıntıların fazlalığı buraların koruma altına alınmasını sağlamıştır.

17. Bölge sınırları belirlenirken doğal özellikler, yaygın olarak kullanılan ölçütler arasında yer alır. Ancak zaman içerisinde meydana gelen beşerî müdahaleler, doğal özelliklerle belirlenmiş bir bölge sınırının değişebildiğini göstermektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi için geçerli değildir?
A) Dağlık bölgelerin madencilik faaliyetine bağlı olarak yerleşime açılması
B) Bataklık bölgelerin iklime bağlı olarak kuruması sonucu tarıma açılması
C) Orman bölgelerinin tahribat sonucu yerleşim alanına dönüşmesi
D) Mera bölgelerinin sayfiye alanı olarak turizm faaliyetlerine açılması
E) Ovalık bölgelerin nüfus artışına bağlı olarak yerleşime

18. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlardaki ham madde kaynaklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) I ve II numaralı alanlar zengin kömür kaynaklarına sahiptir.
B) II ve V numaralı alanlar önemli tarım alanlarına sahiptir.
C) III ve IV numaralı alanlar zengin petrol kaynaklarına sahiptir.
D) I ve IV numaralı alanlar ormanlar bakımından öneme sahiptir.
E) III ve V numaralı alanlar zengin ve temiz su kaynaklarına sahiptir.

19. Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip olan Almanya, bu gücünü sanayi alanındaki gelişmişliğinden almaktadır.
Almanya’nın bu gücü yakalamasında;
I. nüfus büyüklüğü,
II. nitelikli iş gücü,
III. nüfus artış oranının düşüklüğü,
IV. zengin doğal kaynak
faktörlerinden hangileri daha fazla etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

20. Geçmişten günümüze yapılan insan faaliyetleri doğayla etkileşim içerisinde gerçekleşmiştir. Bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde doğal unsurlar belirleyici olduğundan bu faaliyetler sadece belirli alanlarda yapılabilmektedir.
Bu durum;
I. tarım,
II. sanayi,
III. madencilik,
IV. hayvancılık
faaliyetlerinden hangilerinde daha fazla belirgindir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

21.
I. Ülkede hizmet sektöründe çalışanların oranının az olması
II. Tarım alanlarının dar ve toprak veriminin az olması
III. Halkın temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olması
Yukarıdakilerden hangileri, bir ülkede yaşanan kuraklığın afet boyutuna ulaşmasında etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

22. XIX. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde başlayan sanayileşme faaliyetleri, zamanla Kuzey Amerika ve Doğu Asya ülkelerinde de gelişmeye başlamıştır. Demir-çelik sanayisi bu faaliyetlerin lokomotifi olmuş ve gelişen teknoloji ile birlikte farklı sanayi kolları doğmuştur.
Buna göre, demir-çelik sanayisinin gelişmesinde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi etkili olmuştur?
A) Linyit
B) Petrol
C) Ormanlar
D) Doğal gaz
E) Taş kömürü

23. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde hava kirliliğine neden olan faaliyetler diğerlerinden daha azdır?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V

24. Tarım alanları, insanların beslenmesi bakımından en önemli kaynakların başında gelmektedir. Ancak hatalı kullanımlar, tarım toprakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır.
Bu alanların korunmasına yönelik yapılacak uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sürdürülebilir tarım işletmeciliği teşvik edilmelidir.
B) Toprakların çoraklaşmasına karşı önlem alınmalıdır.
C) Verimliliği yükseltmek için gübre kullanımı artırılmalıdır.
D) Ekolojik ilkelere dayalı tarım politikaları geliştirilmelidir.
E) Toprakların önemi konusunda çiftçiler bilinçlendirilmelidir.

1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. A 11. C 12. E 13. C 14. C 15. C 16. C 17. B 18. C 19. D 20. B 21. E 22. E 23. C 24. C

Coğrafya-2

1.
I. Sıcaklık ile yağışa bağlı olarak gür ve çeşitli bitki toplulukları gelişir.
II. Yıllık kar yağışlı gün sayısı ve karın yerde kalma süresi fazladır.
III. Kimyasal çözülmeye bağlı olarak bazı kayaçlarda lapya ve dolinler oluşur.
Yukarıdakilerden hangileri, bir yörenin iklim özellikleriyle doğrudan ilişkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Bilimsel çalışmalar orta kuşaktaki biyoçeşitliliğin 100-135 bin yıl önce çok daha farklı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan polen analizi ve relikt bitki topluluklarının değerlendirilmesiyle o dönemde daha gür bir bitki örtüsünün bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Buna göre, sözü edilen farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz seviyesinde görülen değişimler
B) Toprak oluşum hızının değişmesi
C) Küresel iklimde görülen değişiklikler
D) Epirojenik hareketlerin yavaşlaması
E) Kıtaların konumlarının değişmesi

3.
Yukarıdaki haritada daire içine alınıp koyu renkle gösterilen alanda, aşağıdakilerden hangisi görülmesi beklenen ekstrem olaylardan biri değildir?
A) Volkanik patlamalar sonucunda can ve mal kayıplarının yaşanması
B) Şiddetli kasırgalar sonucunda binlerce kişinin evini terk etmesi
C) Aşırı düşük sıcaklıkların insan ve diğer canlıları olumsuz etkilemesi
D) Aşırı yağışlara bağlı oluşan sel ve taşkınların tarıma zarar vermesi
E) Depremler sonucu oluşan tsunamilerde can ve mal kayıplarının yaşanması

4. Dünyada yürütülen çeşitli ekonomik faaliyetler birbiriyle ilişkili bir şekilde sürdürülmekte olup bu faaliyetlerin temelinde insanın ihtiyaçları bulunur. Bu faaliyetler sırasında üretilen bazı ürünlerin kısa sürede tüketim bölgelerine ulaştırılma zorunluluğu, özel teknolojilerle donatılmış ulaşım araçlarının geliştirilmesiyle üretimde artışa neden olmuştur.
Bu durum, aşağıdaki faaliyet alanlarının hangisinde daha fazla etkili olmuştur?
A) Kozmetik
B) Gıda
C) Tekstil
D) Orman
E) Elektronik

5. Sanayi Devrimi sonrasında başlayan ve günümüzde de devam eden, kırsal kesimlerden şehirlere doğru gerçekleşen göç; özellikle, gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde pek çok soruna neden olmaktadır.
Bu şehirlerle ilgili olarak,
I. Nüfus içinde yaşlı bağımlı oranları çok yüksektir.
II. Sağlıksız konut üretimi ve plansız yapılaşma yaygındır.
III. Nüfusta işsizlik oranları oldukça yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6. Aşağıdaki haritada ocak ayında bir öğrencinin seyahat ettiği şehirler ve bu seyahatin rotası Bu öğrencinin seyahat ettiği şehirlerden hangi ikisi arasındaki rotada sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

7. Türkiye’deki birçok kıyı şehrinin gelişiminde şehrin hinterlandının önemli bir etkisi olmuştur. Ekonomik olarak limanı besleyen ve limanla etkileşen alan olarak bilinen hinterland; kapsamı içerisindeki sanayi, ticaret, tarım alanları ve enerji kaynaklarının yayıldığı alanın genişliği oranında şehrin gelişimine katkı sağlar.
Bu durumun, Karadeniz kıyı kuşağında en fazla etkilediği yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinop
B) Ereğli
C) İnebolu
D) Trabzon
E) Zonguldak

8. Türkiye’nin sahip olduğu iklim çeşitliliği ekonomik faaliyetler üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının kuruluşunda ve gelişiminde bu etki açıkça görülmektedir.
Buna göre, aşağıdaki sanayi kollarından hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
A) Kâğıt
B) Gübre
C) Tekstil
D) Tütün
E) Şeker

9.
Yukarıdaki haritada Türkiye turizminde önemli paya sahip bazı doğal ve kültürel mekânların bulunduğu alanlar koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlarda bulunan ve uluslararası öneme sahip olan turizm merkezleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sümela Manastırı
B) Nemrut Heykelleri
C) Aspendos Tiyatrosu
D) Side Antik Şehri
E) Pamukkale Travertenleri

10. Dünyada en fazla yükleme ve boşaltmanın yapıldığı limanların sıralamasında son 20 yıl içerisinde önemli değişiklikler olmuştur. Bu süre içerisinde ABD ve Avrupa limanları sıralamada gerilerken Uzak Doğu’da yer alan limanlar üst sıralara yükselmiştir.
Bu yükselişin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzak Doğu’daki nüfus artış oranının daha fazla olması
B) Bu dönemde Uzak Doğu’da tarımsal ihracatın artması
C) Uzak Doğu’da sanayi ve ticaret faaliyetlerinin hızla gelişmesi
D) Uzak Doğu limanlarında petrol ihracatı payının yükselmesi
E) Uzak Doğu’da son yıllarda turizm faaliyetlerindeki gelişmeler

11. Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında 6 milyon civarında bir nüfusa sahip olan İngiltere’nin, 80 yıl gibi bir sürede nüfusu 14 milyonu aşmıştır. Bu hızlı nüfus artışı, o zamana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılmayan bir gelişmeydi.
Bu artışa neden olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Çocuk sayısına göre yardım alınması
B) Ailelerin fazla çocuk sahibi olma isteği
C) ağlık koşullarının gittikçe iyileştirilmesi
D) Çocuk iş gücüne olan talebin yükselmesi
E) Erken evliliklerin devletçe teşvik edilmesi

12. Ormanlar, sağladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar nedeniyle bütün dünya için en önemli doğal kaynaklardandır. Ancak insan faaliyetlerine bağlı olarak orman varlığındaki hızlı azalma, çok önemli çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Aşağıdaki alanların hangisinde bu sorunlar sanayideki gelişmelerin etkisiyle daha erken görülmeye başlanmıştır?
A) Avustralya
B) Batı Avrupa
C) Orta Afrika
D) Sibirya
E) Amazon Havzası

13. Küresel çevre sorunlarından biri olan asit yağmurlarının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A) Orman tahribatına yol açması
B) Göllerde asit dengesinin bozulması
C) Mimari yapıların zarar görmesi
D) Küresel ısınmayı artırması
E) Toprakların pH dengesini değiştirmesi

14.
Yukarıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde meydana gelecek depremlerin yerleşme yoğunluğuna bağlı olarak daha fazla can ve mal kaybına neden olması beklenir?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve V
E) IV ve V

1. C 2. C 3. C 4. B 5. E 6. B 7. D 8. B 9. E 10. C 11. E 12. B 13. D 14. D