2019 YKS Coğrafya SorularI

2019 YKS Coğrafya SorularI

TYT
6. Aşağıdaki grafikte Beşerî Coğrafya’nın bazı alt dalları gösterilmiştir.
Bu grafikte numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
                                     II
Nüfus Coğrafyası               Siyasi Coğrafya
Bitki Coğrafyası                  Nüfus Coğrafyası
Turizm Coğrafyası              Bitki Coğrafyası
Siyasi Coğrafya                  Toprak Coğrafyası
Toprak Coğrafyası              Turizm Coğrafyası

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

8. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan raporunda, ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu belirtilmiştir.
Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğum oranının yüksek olduğu
B) Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu
C) Ölüm oranının düşük olduğu
D) Gelişmiş bir ülke olduğu
E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu

9. Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli nüfus istatistikleri yayımlanmaktadır. Bu istatistiklerden biri de ülkelerin Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri ile ilgili olanıdır. Bu süre çeşitli ülkelerdeki bireylerin ortalama yaşam sürelerini gösterir.
Aşağıda bir bölümü gösterilen harita, bazı ülkelerin 2020-2025 dönemi için Erkeklerde Doğumda Beklenen Yaşam Sürelerine göre renklendirilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Erkeklerde Doğumda Beklenen Yaşam Süresi”nin 75-79 yıl olacağı tahmin edilen ülkelerden biridir?
A) Irak
B) Mısır
C) Umman
D) Suriye
E) Kuveyt

10. Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka doğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir.
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda depremin böyle bir etkisi bulunmaz?
A) Heyelan
B) Tsunami
C) Çığ
D) Erozyon
E)Kaya düşmesi

6. A  7. B  8. A  9. C  10. D

AYT-1
35. Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda daha fazladır.
Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

36.
I. Tarımda makineleşme artmıştır.
II. Çayır ve mera arazilerinin payı artmıştır.
III. Tarımsal üretimde katma değer yükselmiştir.
Türkiye’de, 1950’den günümüze kadar olan süreçte yukarıdakilerden hangileri tarım sektöründeki gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

37. Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmaya başlanmıştır.
Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A) Göçlerin artması
B) Ulaşımın gelişmesi
C) Tüketimin artması
D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması
E) Alışveriş merkezlerinin kurulması

38. Aşağıda, bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiştir.
– Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak
– Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına destek sağlamak
– Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek
Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler (BM)
B) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

39. Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulunmakta ve çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi ve üretimi olan ülkelerin dünya pazarındaki etkisi de fazla
olmaktadır.
Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha fazladır?
A) Japonya
B) Çin
C) Nijerya
D) Rusya
E) Meksika

40. Atıkların bazı işlemlerden sonra ikincil ham madde özelliği kazanması geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin sağladığı
pek çok yarar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?
A) Çevre kirliliğinin azalması
B) Doğal kaynakların korunması
C) Enerji tasarrufu sağlanması
D) Ekonomik katkı sağlanması
E) Yeni doğal kaynak üretilmesi

35. C 36. B 37. A 38. E 39. D 40. E

AYT-2

12. Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri bakımından Dünya’nın en zengin alanlarıdır.
Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Mutlak konumları
B) Sürekli yağış almaları
C) Su kaynaklarının bolluğu
D) Tarımın yaygın olması
E) Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması

13. İnsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimler bütün canlı yaşamını ciddi oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi hâlinde doğal
sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşanacağı öngörülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda gelecekte bu sorunlar daha fazla ortaya çıkacaktır?
A) Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi
B) İhtiyaç duyulduğu kadar tüketim yapılarak israfın önlenmesi
C) Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçilerek enerji tasarrufunun sağlanması
D) Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması
E) Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlanması

14. Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin New York’un günümüzdeki küresel etki alanı Kiev’den daha geniştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A) Mutlak konumları
B) Yüz ölçümleri
C) Fonksiyonları
D) Yeryüzü şekilleri
E) Bulundukları kıta

15. Aşağıda, Türkiye’nin 2017 yılı nüfusu baz alınarak TÜİK tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2018-2080 yılları arasındaki nüfusunun olası durumunu gösteren bir
grafik verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında nüfusun geleceğiyle ilgili olarak,
I. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azalacaktır.
II. 2040 yılına kadar olan nüfus artışında göçler etkili olacaktır.
III. 2040-2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli artacaktır.
yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

16. Türkiye’de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı
bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri değildir?
A) Doğu Karadeniz Projesi
B) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
C) Konya Ovası Projesi
D) Doğu Anadolu Projesi
E) Kalkınmada Öncelikli İller Projesi

17. Ülkelerin sahip olduğu nadir doğal ve kültürel varlıklar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmaktadır. Bu listeye girecek değerler belirlenirken,
doğal özelliklerin yanında, kültürel varlıklar da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de, bu listede bulunan çok sayıda eser ve alan bulunmaktadır.
Bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan hangisinde Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha baskındır?
A) Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
B) Safranbolu Şehri (Karabük)
C) Troya Antik Kenti (Çanakkale)
D) Nemrut Dağı (Adıyaman)
E) Efes (İzmir)

18. Avrupa Birliği’nin ve G-8’in önemli ülkelerinden biri olan Almanya’da sanayileşme XIX. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri hâline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerden biri değildir?
A) Sürecin başında özellikle İngiltere’den ve diğer ülkelerden ithal edilen makineler taklit edilmiştir.
B) Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiştir.
C) Kömür madenleri kullanılarak demir-çelik üretimine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir.
D) Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem verilmiş ve teknolojide ilerleme sağlanmıştır.
E) Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarını devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapmasına izin verilmemiştir.

19. Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A) Döviz girdisinin artması
B) Kültürel etkileşimin artması
C) İstihdam olanaklarının artması
D) Yoğun yapılaşmanın artması
E) Ülkeler arası ticaretin canlanması

20. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesindeuluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir kısmı da sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?
A) Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervi
B) Temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi
C) Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri
D) İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri
E) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterliliği

21. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.
Bu yerlerin hangisinde, sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

22. Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam etmektedir. Her ne kadar doğal ve kültürel mirasların korunmasında devlet yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da zaman zaman bazı tehditler ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir?
A) Tarihî miras alanlarının millî park hâline getirilmesi
B) Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik faaliyetleri
C) Sel, kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihî eserlere zarar vermesi
D) Bazı endemik bitki türlerinin yerel pazarlarda gıda maddesi olarak satılması
E) Savaşlarda kültürel miraslara yönelik saldırıların olması

12. D 13. A 14. C 15. E 16. E 17. B 18. E 19. D 20.A 21. E 22. A