2018 YKS Coğrafya Soruları

2018 YKS Coğrafya Soruları

TYT
6. Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir.
• Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.
• Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur.
• Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır.
• Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır.
Bu özellikler Coğrafya’nın aşağıdaki hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir?
A) Hidrografya
B) Jeomorfoloji
C) Klimatoloji
D) Biyocoğrafya
E) Kartografya

7.
I. Nüfusun ülke içinde dengeli dağılması
II. Beslenme sorunlarının yaşanması
III. İşsizlik sorunlarının artış göstermesi
IV. Yaşlı nüfus oranının artması
Yukarıdakilerden hangileri, bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucu oluşabilecek durumlar arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

8. Aşağıda, Türkiye’de bir il merkezine ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.
Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Kayseri
B) Şanlıurfa
C) Erzurum
D) Bursa
E) Ardahan

9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V

10.
I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985 yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insanın açlıktan hayatını kaybetmesi
II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin kıyı kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması
III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar görmesi
IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması
Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6. C 7. C 8. A 9. E 10. B

AYT-1
35. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde kuraklık, ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemez?
A) I ve II
B) II ve IV
C) II ve V
D) III ve IV
E) III ve V

36.
I. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
II. Barınma olanaklarının yetersizliği
III. Kültürel faaliyetlerin yetersizliği
Yukarıdakilerden hangileri, sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

37. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde arazinin dağlık ve engebeli olması tarla tarımının yapılmasını daha fazla kısıtlamaktadır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve V
E) IV ve V

38. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’deki kültür turizminin gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır?
A) Farklı dinlere ait tarihî değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi
B) Kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması
C) Yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması
D) Arkeolojik alanlara ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması
E) Etnoğrafya müzelerinin sayısının artırılması

39. Aşağıdaki grafikte 1992-1997 yılları arasında bir K ülkesinin L ülkesiyle olan dış ticaretine ait değerler gösterilmiştir.
Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dış satımın en fazla olduğu yıl 1993’tür.
B) Dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır.
C) Dış alımın en düşük olduğu yıl 1997’dir
D) Dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır.
E) Dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl 1996’dır.

40. Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış, doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970’li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlanmıştır.
Bu önlemlere;
• fabrika bacalarına filtre takılması,
• doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması,
• alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması örnekleri verilebilir.
Bu önlemler, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır?
A) Su kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Gürültü kirliliği
D) Toprak kirliliği
E) Radyoaktif kirlilik

35.E 36.C 37.D 38.C 39.D 40.B

AYT-2

12. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde, insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

13. İnsan faaliyetlerine bağlı olarak doğal sistemlerdeki bazı değişimler gelecekte birçok olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Buna göre;
I. küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların hızla erimesi,
II. artan nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin dikey yönlü büyümesi,
III. orman alanlarının hızla yok edilmesi,
IV. gelişen teknolojiye bağlı yeni araçların yapılması
faaliyetlerinden hangileri bu olumsuz durumlara daha fazla neden olacaktır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

14. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde sanayi fonksiyonunun etkisi belirleyici olmuştur?
A) Roma
B) Tokyo
C) Hong-Kong
D) Dubai
E) Johannesburg

15. Günümüz toplumlarının bir bölümünün gelecek için en önemli hedefleri arasında, bilginin ve nitelikli insan gücünün artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi bulunmaktadır.

Bu hedeflere ulaşmada;
I. bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi,
II. kaynak verimliliğinin artırılması,
III. modern şehirlerin kurulması,
IV. nüfus artışının sağlanması
faaliyetlerinden hangileri daha fazla etkili olacaktır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

16. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu yerlerdeki maden ve enerji kaynaklarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı yer, Türkiye’de taş kömürü üretiminde büyük bir paya sahiptir.
B) II numaralı yerde Türkiye’nin en büyük doğal gaz çıkarımı yapan tesisi bulunmaktadır.
C) III numaralı yer, Türkiye’nin önemli krom rezervine sahip sahalarından biridir.
D) IV numaralı yer, Türkiye’nin önemli demir cevheri
E) V numaralı yerde Türkiye’nin önemli bakır işletmelerinden biri kurulmuştur.

17. Aşağıdaki haritada bazı turizm merkezleri koyu renkli noktalarla gösterilmiştir.
Bu merkezlerin tümü aşağıdaki turizm türlerinden hangisine uygun yerleri göstermektedir?
A) Termal
B) Rafting
C) Kış
D) Mağara
E) Yayla

18. Güneydoğu Anadolu Projesi ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik üretimi hedeflenmiştir. Günümüzde projenin büyük bir bölümü tamamlanmış ve bölge ekonomisindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

Bu proje, bölge ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkilemiştir?
A) Sanayi
B) Ulaşım
C) Enerji
D) Tarım
E) Turizm

19. XX. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı ve 1950-1990 yılları arasında yaşanan soğuk savaş ya da farklı zamanlarda ekonomik, siyasi veya askerî alanlarda görülen uygulamalar, ülkeleri bölgesel ya da küresel çapta bir araya getirerek iş birliği yapmaya zorlamıştır. Bu iş birliğine bağlı olarak dünya üzerinde farklı ülkelerin oluşturduğu küresel veya bölgesel ölçekte örgütler kurulmuştur.

Aşağıdaki örgütlerden hangisinin böyle bir süreçten geçerek oluştuğu söylenemez?
A) Birleşmiş Milletler
B) NATO
C) Greenpeace
D) Avrupa Birliği
E) OPEC

20. Tarımda çalışan nüfusun fazlalığı ve üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması, az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ülkelerin tarımsal faaliyet özelliklerine örnek gösterilemez?
A) Modern tarım uygulamalarına dönük yatırımlarının düşük olması
B) Tarımdan elde ettikleri gelirin düşük olması
C) Anız yakma ve nadas uygulamalarına rastlanması
D) Tarımsal üretimlerinin öncelikle dış satıma dönük olması
E) Tarımsal faaliyetlerinin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması

21. Son yıllarda yeryüzünde;
• göl alanlarının küçülmesi,
• bitkilerin erken çiçek açması,
• göçmen kuşların göç dönemlerinin değişmesi,
• ilkbaharın erken gelmesi, sonbaharın gecikmesi gibi çevre sorunları daha sık yaşanmaya başlanmıştır.

Bu sorunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya nüfusunun artması
B) Tarım ilacı kullanımının artması
C) Atmosferdeki sera etkisinin artması
D) Çok sayıda hidroelektrik santral kurulması
E) Yeni maden yataklarının işletmeye açılması

22. Günümüzde çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, bütün ülkelerin ortak kararlar alıp bunları uygulamasını zorunlu hâle getirmiştir. Ancak birtakım kaygılar sebebiyle bu kararlar bazı ülkeler tarafından gözardı edilip hâlen çevreye zarar veren faaliyetlerini sürdürmelerine neden olmaktadır. Dünyadaki kimi çevre örgütleri de, bu ülkelerin tutumlarına karşı şiddet içermeyen eylemler yapmaktadır.

Çevre örgütlerinin bu faaliyetlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre sorunlarına yol açan faaliyetleri engellemek
B) Toplumu çevre sorunlarına karşı bilinçlendirmek
C) Ülkelerin çevre konusunda politika üretmelerini sağlamak
D) Uluslararası düzeyde çevresel iş birliğine öncülük etmek
E) Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak

12.D 13.B 14.B 15.A 16.B 17.C 18.E 19.C 20.D 21.C 22.A