2017 ÖSS Coğrafya Soruları

2017 ÖSS Coğrafya Soruları

YGS
16. Aşağıdaki haritada yeryüzüne ait yıllık ortalama sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.
Buna göre; Güney Yarım Küre’de yer alan 20°C izoterminin, Güney Amerika Kıtası’nın batısında Ekvatora doğru uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklıkların ocak ayında güneye doğru azalması

B) Peru soğuk su akıntısının soğutucu etkisi

C) Dinamik yüksek basınç alanının kuzeye yönlenmesi

D) Alize rüzgârlarının karşılaşma alanına yakın olması

E) Güney Yarım Küre’de kutup rüzgârlarının temmuz ayında daha etkili olması

17. +8. saat dilimini kullanan Çin’in Şanghay kentinde bulunan bir grup turist 2017 yılına burada girmiştir. Ziyaret sonrasında grubun uçağı 01.01.2017 tarihinde saat 02.30’da kalkarak -8. saat dilimini kullanan ABD’nin San Francisco kentine 11 saatlik uçuşun ardından inmiştir.

Buna göre, uçağın indiği anda San Francisco’da geçerli olan tarih ve saat aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 01.01.2017, Saat 13.30

B) 31.12.2016, Saat 10.30

C) 01.01.2017, Saat 21.30

D) 31.12.2016, Saat 13.30

E) 31.12.2016, Saat 21.30

18. Aşağıdaki topoğrafya haritasında bir yer şekli gösterilmiştir.
Bu yer şeklinin bir vadi veya sırt olarak kabul edilmesi için M harfi ile gösterilen eş yükselti eğrisinin değeri, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 Vadi olarak         Sırt olarak
kabul edilmesi    kabul edilmesi
için                      için
A)   1000               1100

B)    600                500

C)   1000               600

D)    900               1000

E)     500               1000

19. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerindeki kar ve buz erimeleri akarsuların beslenmesine daha fazla katkı sağlar?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve V

E) IV ve V

20.

Bulunduğunuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor?
Çevrenizde hangi ürünler yetiştiriliyor?
Isınma ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz?
Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılıyor?

Yukarıdaki sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında, coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme konuları yoktur?

A) Nüfus Coğrafyası

B) Ulaşım Coğrafyası

C) Tarım Coğrafyası

D) Enerji Coğrafyası

E) Yerleşme Coğrafyası

21. Aşağıda, bir ülkenin 1950 ve 2000 yıllarına ait nüfus pramitleri verilmiştir.
Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfus artış hızı azalmıştır.

B) Yaşlı ölüm oranları azalmıştır.

C) Ortalama yaşam süresi artmıştır.

D) Doğum oranları azalmıştır.

E) Çocuk ölüm oranları artmıştır.

22. Aşağıdaki haritada maki bitki örtüsünün Türkiye’deki dağılışı koyu renkle gösterilmiştir.
Belirtilen alanların coğrafi özellikleri dikkate alındığında, bu bitki örtüsünün yetişme koşullarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Özellikle yaz aylarında bol yağış istemektedir.

B) Don olaylarının görüldüğü yerlerde yetişmemektedir.

C) Akdeniz iklim koşullarının etkili olduğu alanlarda yetişmektedir.

D) Sadece terra-rossa topraklarda yetişmektedir.

E) Yükseltinin 500 m’yi geçtiği yerlerde yetişmemektedir.

23. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangisinde engebelilik daha fazladır?

A) I

B) II

C)III

D) IV

E) V

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir?

A) Nüfus artışı genelde devam etmiştir.

B) Kentsel nüfus oranı artmıştır.

C) Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir.

D) Kırsal nüfus oranı artmıştır.

E) Ortalama yaşam süresi uzamıştır.

25. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır?

A) Çöl bölgesi

B) Ekvatoral iklim bölgesi

C) Petrol üretim bölgesi

D) Platolar bölgesi

E) Akdeniz iklimi bölgesi

26. Aşağıdakilerden hangisi, yer şekillerinin tarım faaliyetleri üzerindeki sınırlayıcı etkisine örnek gösterilebilir?

A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama olanaklarının az olması

B) Yıl boyunca yağış alan bölgelerde bazı tahılların üretiminin zor olması

C) Az gelişmiş ülkelerde gübre kullanımının yetersiz olması

D) Engebeli alanlarda tarla yerine bahçe tarımının tercih edilmesi

E) Gelişmiş ülkelerde sanayi bitkileri üretiminin yaygın olması

27.
I. Şiddetli fırtınalar

II. Ay’ın çekim gücü

III. Okyanus tabanı depremleri

IV. Deniz altı volkanizması

Yukarıdakilerden hangileri tsunamilerin oluşumunda etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

16. B 17. E 18. C 19. B 20. B 21. E 22. C 23. C 24. D 25. A 26. D 27. E

Coğrafya 1

1. Aşağıda, bir iklim tipine ait bazı özellikler verilmiştir.

• Yıllık ortalama sıcaklığı 30 °C civarındadır.
• Günlük sıcaklık farkları fazladır.
• Yıllık yağış miktarı 200 mm’den azdır.

Özellikleri belirtilen bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muson

B) Karasal

C) Çöl

D) Step

E) Ekvatoral

2. Yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde kayaçların önemli bir rolü vardır. Kireçtaşının çözünme özelliklerine bağlı olarak meydana gelen yer şekillerinin oluşturduğu “karst topoğrafyası” bu örneklerden biridir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu özelliklere bağlı oluşmamıştır?

A) Obruk

B) Drumlin

C) Lapya

D) Dolin

E) Polye

3. Aşağıdakilerden hangisi, küresel ekosistemdeki madde döngülerinden biri değildir?

A) Toprak

B) Karbon

C) Oksijen

D) Su

E) Azot

4. Yeryüzünde, aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam kuşakları adı verilmektedir.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanlardan hangileri benzer biyomlardır?

A) III ve IV

B) II ve IV

C) I ve II

D) IV ve V

E) II ve III

5.
I. Okyanus ve deniz seviyelerinin alçalması
II. Buzul erimelerinin artması
III. Biyoçeşitliliğin artması
IV. Göllerin kuruması

Yukarıdakilerden hangileri, insanın doğayı yanlış v bilinçsiz kullanımına bağlı olarak gelecekte yaşanım olasılığı yüksek olaylardır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

6. Metropol şehirlerin gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin olumlu etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A) Eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması

B) Sanayi tesisi sayılarının artması

C) Pazar potansiyelinin büyümesi

D) Modern tarım yöntemlerinin uygulanması

E) Toplumsal ve kültürel çekiciliğin artması

7. Aşağıda, bir ülkeye ait dört bölgenin nüfus yoğunlukları ile yüz ölçümleri verilmiştir.
Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II numaralı bölgenin nüfusu, III numaralı bölgeden fazladır.

B) I numaralı bölgede nüfus, diğer bölgelerden daha azdır.

C) II ve III numaralı bölgelerin toplam nüfusları aynıdır.

D) Nüfusu en fazla olan bölge IV numaralı bölgedir.

E) I ve III numaralı bölgelerin toplam nüfusu, IV numaralı bölgeden azdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi, son yıllarda gelişme gösteren ve tarihsel olarak küresel bir merkez özelliğine sahip olmayan şehirlerden biridir?

A) Roma

B) İstanbul

C) Kahire

D) Dubai

E) Londra

9. Dünyadaki kültürel gelişim birbirine eklemlenerek günümüze kadar gelmiştir. Nitekim farklı devletler ve milletler arasındaki ürünlerin ticaretini sağlayan ulaşım sistemleri kültürel etkileşimin en önemli ayaklarından birini oluşturur. Özellikle uzunluğu fazla olan kara yollarının kültürel etkileşimde daha etkili olduğu bilinmektedir.

Aşağıdaki yollardan hangisi bu etkileşime daha fazla katkı sağlamıştır?

A) Baharat Yolu

B) İpek Yolu

C) Kral Yolu

D) Likya Yolu

E) Çay Yolu

10.
I. Akarsu aşındırmasının güçlü olması
II. Gelgit genliğinin az olması
III. Kıyı açıklarında çok sayıda ada olması
IV. Akarsu vadilerinin genelde doğu-batı doğrultusunda uzanması

Türkiye’nin batı kıyılarında birçok delta ovasının oluşmasında, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

11.
• İskenderun’da demir-çelik fabrikası
• Samsun’da bakır işleme tesisleri
• Mersin’de petrol rafinerisi

Bu sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji

B) Pazar

C) Ulaşım

D) İş gücü

E) Ham madde

12. Türkiye’de mera hayvancılığı giderek azalırken besi ve ahır hayvancılığı artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenlerinden biri değildir?

A) Besi ve ahır hayvancılığının maliyetinin daha az olması

B) Besi ve ahır hayvancılığında çevresel etkilerin daha az olması

C) Mera alanlarının giderek azalması

D) Besi ve ahır hayvancılığının, yer seçiminde daha esnek olması

E) Besi ve ahır hayvancılığında verimin daha yüksek olması

13. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte sanayinin ekonomideki payını artırmak için Türkiye’de birçok çalışma yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?

A) Sanayinin teşvik edilmesinin devlet politikası hâline getirilmesi

B) Eğitim faaliyetleriyle nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması

C) Teknolojik gelişmelerin takibiyle sanayi kollarının çeşitlenmesi

D) Hizmet ve tarım sektöründeki sınırlamalarla sanayinin teşvik edilmesi

E)Ulaşım başta olmak üzere sanayi alt yapısının iyileştirilmesi

14. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu bölgelerin hangisi;

• tarım bölgesi,
• yoğun nüfuslu bölge

özelliklerinin ikisine de sahiptir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

15. Türkiye, turist sayısı bakımından dünya sıralamasında her zaman ilk on içerisinde yer alırken turizm gelirleri açısından daha geri sıralarda yer almaktadır.

Turist sayısı ile turizm gelirleri arasındaki bu fark;

I. gelen turistlerin sosyoekonomik yapısı,
II. yetersiz tanıtım,
III. ulaşım olanaklarının yetersizliği

unsurlarından hangileriyle ilişkilidir?

A) Yalnız I

D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

16. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangilerinde yer şekillerine bağlı kara yolu yapım maliyetlerinin daha fazla olması beklenir?

A) I ve II

D) III ve V

B) I ve IV

C) II ve III

E) IV ve V

17.Aşağıdaki tabloda beş ülkeye ait dış alım ve dış satım verileri gösterilmiştir.
Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dış ticaret açığı en fazla olan ülke K’dir.

B) Dış satım gelirleri en düşük olan ülke M’dir.

C) Dış ticaret hacmi en büyük olan ülke K’dir.

D) N ve P ülkelerinin dış satım toplamı, L’nin dış satımından fazladır.

E) Ülkelerin tümünde dış alım, dış satımdan fazladır.

18. Orta Doğu’da yaşanan güncel sıcak çatışmalar üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Enerji kaynaklarının paylaşımı

B) Etnik milliyetçiliğin artması

C) Otoriter yönetimler

D) Mezhepsel çatışmalar

E) Su kaynaklarının paylaşımı

19. Petrol ve doğal gaz kullanımının daha da arttığı günümüzde bu kaynağa sahip olan ülkeler önemli bir gelir elde etmektedir. Ancak bu kaynakların, özellikle taşınması sırasında büyük yatırımlara gereksinim duyulmaktadır.
Bu kaynaklara sahip olmasına rağmen taşıma sırasında coğrafi konumundan dolayı, diğerlerine göre dezavantajlı konumda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran

B) Cezayir

C) Azerbaycan

D) Venezuela

E) Nijerya

20. Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi, karşısında verilen doğal afetin meydana gelmesinde doğrudan etkili değildir?

A) Denizaltı depremleri – Tsunami

B) Aşırı sıcaklıklar – Erozyon

C) Volkanik patlamalar – Yer sarsıntıları

D) Eğimli alanlara aşırı kar yağışı – Çığ

E) Aşırı yağışlar – Sel ve taşkınlar

21. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki doğal dengenin korunması için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması

B) Orman örtüsü miktarının artırılması

C) Termik santrallerde yeni teknolojilerin kullanılması

D) Fazla karbon salan kuruluşlardan yüksek vergi alınması

E) Hava ulaşımının teşvik edilmesi

22. Dünya genelinde, yeni tarım alanları açmak için yapılan hatalı uygulamalardan biri de göllerin kurutulmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kurutulan bu alanlarda ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

A) Yıllık yağış miktarının artması

B) Taban suyu seviyesinin azalması

C) Nem oranının azalması

D) Rüzgâr erozyonunun artması

E) Ekolojik dengenin bozulması

23. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Doğal ve beşerî özellikleri dikkate alındığında bu alanların hangisindeki ormancılık faaliyetleri diğerlerine göre daha sürdürülebilir niteliktedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

24. Aşağıda bir topoğrafya haritası verilmiştir.
Bu haritada kırmızı renkli dikdörtgen alanla gösterilen yer şeklinin adı nedir

1. C 2. B 3. A 4. E 5. D 6. D 7. C 8. D 9. B 10. A 11. C 12. A 13. D 14. E 15. D 16. C 17. E 18. E 19. C 20. B 21. E 22. A 23. A 24. SIRT

Coğrafya 2

1. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin elips şeklinde olmasının bir sonucudur?

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin daha uzun sürmesi

B) Ankara’nın ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarını aynı açı ile alması

C) Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin daha ılıman yaşanması

D) İstanbul’da gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde uzayıp kısalması

E) Kutup noktalarında 6 ay gündüz ve 6 ay gece yaşanması

2. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde karbondioksitin açığa çıkmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

A) Fosil yakıt kullanımı

B) Volkanizma

C) İnsan ve hayvan solunumu

D) Orman yangınları

E) Bitkilerin fotosentez yapması

3. İnsan, doğal ortamı ihtiyaçları doğrultusunda faydalı bir şekilde kullanmak için düzenleyebilir. Böylece yaşamı kolaylaştırır ve yaşamın verimliliğini artırır.

Aşağıdakilerden hangisi insanın, bu doğrultuda gerçekleştirdiği bir düzenlemeye örnektir?

A) Gökova Körfezi

B) Rotterdam Limanı

C) Cebelitarık Boğazı

D) Bering Boğazı

E) İsveç Fiyordları

4. Aşağıda, bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir.
Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sağlık hizmetleri yetersizdir.

B) Nüfusu hızla artmaktadır.

C) Aktif nüfus oranı düşüktür.

D) İstihdam oranı düşüktür.

E) Gelişmiş bir ülkedir.

5.

I. Doğal gaz

II. Taş kömürü

İİİ. Hayvansal ürünler

IV. Pamuklu dokuma

Yukarıdakilerden hangilerinin uluslararası pazarlara ulaştırılmasında, özel donanıma sahip araçların geliştirilmesinin etkisi daha fazladır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

6. Ulusal ve uluslararası göçlerin çoğunluğu büyük kentlere doğru olmaktadır. Büyük kentlerdeki mevcut iş imkânları, sosyokültürel faaliyetler ve daha yüksek hayat standartları, göçleri yönlendiren faktörlerin başında gelmektedir. Bununla birlikte göçe katılan bireylerin çoğu bu faaliyetlerin ancak küçük bir kısmından faydalanabilmekte ve göçler nedeniyle şehirlerde çeşitli sorunlar da yaşanabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

A) Altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyacın artması

B) Yerleşme amacıyla boş olan kamu arazilerinin kullanıma açılması

C) Sanayi ve ticaret sektöründe iş gücü olanaklarının artması

D) Sanayi alanları ile limanların yakın çevresinin yerleşmeye açılması

E) Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme gibi projelere duyulan ihtiyacın artması

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların hangisinde yaz yağışlarının oranı diğerlerine göre daha fazladır?

A) I

B) II

C)III

D) IV

E) V

8. Türkiye’de, tarım ve yerleşme faaliyetleri açısından dağların güney yamaçlarında kalan alanlarda araziden faydalanma oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprakların tarıma daha elverişli olması

B) Bitki çeşitliliğinin daha fazla olması

C) Su kaynaklarının daha fazla olması

D) İklim şartlarının daha uygun olması

E) Yerşekillerinin daha sade olması

9. Nüfus sayım sonuçlarına bakılarak, bir ülkenin gelecekteki nüfus özellikleri üzerinde bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Türkiye’nin son 40 yıllık nüfus özellikleri incelendiğinde doğum oranlarının azaldığı, ortalama yaşam süresinin uzadığı ve nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir.

Buna göre 2023 yılında Türkiye nüfusunda;

I. genç nüfus oranının yükseleceği,
II. ortanca yaş değerinin yükseleceği,
III. yaşlı bağımlı nüfus oranının artacağı

özelliklerinden hangilerinin görülmesi beklenmektedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

10. Japonya ve İngiltere ekonomisinin, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Ada ülkesi olmalarından dolayı izole olmaları

B) Bölgelerinde endüstrileşmeyi başlatan ülke olmaları

C) Deniz ticaret filolarının gelişmiş olması

D) Her iki ülkenin de çok eski kültürlere sahip olması

E) Turizm gelirlerinin yüksek olması

11. Bir ülkenin 2010 yılına ait nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.

Ülkenin toplam nüfusu 73.722.988 kişidir.

Nüfusun % 51,9’unu erkek, % 48,1’ini kadınlar oluşturmaktadır.

Nüfusun genç yaş bağımlılık oranı % 58,8’dir.

Toplam nüfusun % 66,3’ü kırsal kesimde yaşamaktadır.

Nüfusun artış hızı ‰ 18,9’dur.

Buna göre yukarıdaki bilgilerden kaçı bu ülkenin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılabilir?

A)1

B)2

C)3

D)4

E)5

12. Dünya kömür rezervleri ile ülkelerin kömür kullanım oranları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde bu enerji kaynağının kullanımına bağlı olarak görülen çevre sorunlarının daha fazla olması beklenir?

A) Çin

B) Mısır

C) İran

D) Güney Afrika

E) Hollanda

13. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanların tamamında görülen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volkanik patlamalar

B) Kuraklık

C) Tsunami

D) Deprem

E) Kasırga

14. Aşağıdaki haritada, Almanya’da yer alan ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında ulaşımı sağlayan kanal soru işareti ile gösterilmiştir.
Soru işareti “?” ile gösterilen bu kanalın adı nedir?

1. A 2. E 3. B 4. E 5. B 6. C 7. D 8. D 9. E 10. B 11. C 12. A 13. D 14. KİEL