2021 YKS Coğrafya Soruları

2021 YKS Coğrafya Soruları

TYT
6. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı yerde 21 Haziran’da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır.
B) II numaralı yerde 21 Haziran’da gündüz süresi III numaralı yerden daha kısadır.
C) III numaralı yerde yıl boyunca, gece ve gündüz arasındaki süre farkı diğerlerine göre daha azdır.
D) IV numaralı yerde 21 Aralık’tan sonra gündüz süreleri uzamaya başlar.
E) V numaralı yerde 21 Mart’ta gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur.

7. Türkiye’de yer alan göllerin özellikleri ile ilgili,
I. Ülke genelinde dengeli bir dağılıma sahiptir.
II. Yükseklikleri, batıdan doğuya doğru genellikle artmaktadır.
III. Bazıları taşımacılık yapmaya elverişlidir.
IV. Tamamı tektonik aktivitelere bağlı olarak gelişmiştir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

8. Aşağıdaki haritada Akdeniz İklimi’nin yeryüzündeki dağılışı kırmızı renkle gösterilmiştir.

Bu iklimin görüldüğü alanların aşağıdaki bölgelerden hangisi ile benzer dağılışa sahip olması beklenir?
A) Yoğun nüfus bölgeleriyle
B) Turunçgil üretim bölgeleriyle
C) Sel ve taşkın bölgeleriyle
D) Yüksek gelire sahip bölgelerle
E) Yoğun sanayi bölgeleriyle

9.Aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının dünya geneli, K ve L ülkelerindeki ortalama durumu gösterilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) K ülkesinin şehirsel nüfus oranı, dünya geneli şehirsel nüfus oranından yüksektir.
B) L ülkesinin kırsal nüfus oranı, dünya geneli kırsal nüfus oranından yüksektir.
C) K ülkesinin kırsal nüfus oranı hem dünya geneli hem de L ülkesinin kırsal nüfus oranından düşüktür.
D) Dünya geneli şehirsel nüfus oranı, L ülkesinin şehirsel nüfus oranından yüksektir.
E) Dünya genelinde en az kırsal nüfus oranına sahip ülke K’dir.

10.
I. Deniz tabanında tortulanma oluşumu
II. Volkanik aktivite sonucu gelişen sismik hareketlilik
III. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık
IV. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun hâle gelmesi
Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol açan faktörler arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C)II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6. E 7. C 8. B 9. E 10. D

AYT-1

35. Volkanik faaliyetler; dar bir alanı etkileyebileceği gibi dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta, doğal ve beşerî yaşamda doğrudan veya dolaylı önemli değişimler meydana getirebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin yaşanmasıyla doğrudan meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?
A) Göçe neden olabilmeleri
B) Deprem oluşturabilmeleri
C) Tsunami oluşturabilmeleri
D) Erozyona neden olabilmeleri
E) Heyelan meydana getirebilmeleri

36. Son yıllarda ilgi duyulan turizm türlerinden biri de yayla turizmidir. Yayla turizminde atlı doğa gezisi, doğa yürüyüşü, fotosafari, kampçılık gibi etkinliklerin de yapılabilecek olması, bu turizm türüne ilgiyi artırmıştır.

Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde, günümüzde bu turizm türüne ait alanların daha az olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

37. Ilıman iklim koşulları, toprak yapısının elverişli olması ve su kaynaklarının bolluğu gibi faktörlerin etkisiyle Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin ve Orta Amerika’da tarımsal faaliyetlere bağlı olarak şehirlerin temelleri oluşmaya başlamıştır. İlk kurulan bu şehirlerde zamanla üretimin artması sonucu ortaya çıkan üretim fazlası ürünler, insanlar arasında değiş tokuş yöntemiyle el değiştirmeye başlamış ve başka alanlardan insanların da buralara gelmesiyle şehirlerin nüfusu giderek artmıştır.
Bu durum ilk kurulan şehirlerde tarımdan sonra aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır?
A) Sanayi
B) Ticaret
C) Ulaşım
D) Turizm
E) Madencilik

38. Aşağıda iki farklı ülkenin tarımsal yapısıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
K ülkesi: Ülkede genel olarak temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tarım yapılmaktadır. Bu ülkede genellikle doğa koşullarına bağlı olarak tarım yapıldığından üretimde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. Ayrıca tarım ve hayvancılıktan elde edilen verim düzeyi de düşüktür.
L ülkesi: Ülkede tarımsal üretim, temel ihtiyacın karşılanmasının yanında ticari amaçlarla da yapılmaktadır. Bu ülkedeki tarımsal faaliyetlerde modern teknikler kullanıldığından üretimde yıllara göre büyük değişim görülmemekte ve hayvancılıktan elde edilen verim düzeyinin de yüksek olduğu görülmektedir.
Buna göre K ve L ülkelerinde belirtilen farklılıkların ortaya çıkmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma önceliklerinin farklı olması
B) İklim koşullarının farklılık göstermesi
C) Tarımsal alan miktarının farklı olması
D) Tüketici nüfus miktarının farklı olması
E) Gelişmişlik düzeylerinin farklılık göstermesi

39. Petrolün çıkarıldığı alanlardan tüketildiği alanlara taşınırken kullanılan deniz yolu güzergâhlarında boğazlar ve kanallar önemli bir konuma sahiptir.

Haritada numaralandırılan boğaz veya kanallardan hangisi önemli petrol taşıma güzergâhları üzerinde yer almaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

40. Sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin atmosferde su buharı ile birleşerek aside dönüşmesi ve bu asidin yağış olarak yeryüzüne inmesi asit yağışları olarak
adlandırılmaktadır.
Bu yağışların etkili olduğu alanlarda;
I. kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması nedeniyle topraktaki verimin düşmesi,
II. akarsu ve göl sularının pH değeri değiştiği için su ekosistemlerinin olumsuz etkilenmesi,
III. akarsu, göl ve yer altı sularına ait rezervlerin önemli oranda azalması
sorunlarından hangileri görülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
35. B 36. B 37. A 38. C 39. E 40. B

AYT-2
12. Yıllık ortalama yağışın 200 mm’nin altına düştüğü alanlarda bitkilerin pek çoğu yaşayamaz.

Haritada numaralandırılan alanların hangisinde belirtilen koşuldan dolayı bitki yaşamının daha sınırlı olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

13. Jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğa olayları ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle doğal ve beşerî süreçlerin işleyişini önemli oranda etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu türdeki ekstrem olaylar ve sonuçlarından biri değildir?
A) Buz fırtınalarının enerji nakil hatlarına zarar vermesi
B) Tsunamilerin çok sayıda can ve mal kaybına neden olması
C) Volkanlarla püsküren küllerin hava ulaşımını engellemesi
D) Depremlerin yerleşmeleri tahrip etmesi
E) Kütle hareketlerinin kara yolu ulaşımını engellemesi

14. Bir coğrafya öğretmeni, dersinde sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyen faktörleri anlatırken: “Türkiye’de genellikle tarım ürünlerini işleyen sanayi tesisleri, ürünlerin yetiştirildiği alanlara yakın yerlerde kurulmaktadır.” demiştir.
Öğretmen, bu ifadesinde sanayi tesislerinin aşağıdaki kuruluş koşullarından hangisini
vurgulamıştır?
A) Enerji kaynakları
B) Pazar
C) Ham madde
D) İş gücü
E) Sermaye

15. Eski göl tabanlarındaki tortul depolar içerisinde gerçekleşen birtakım süreçlerin ürünü olarak ortaya çıkan ve enerji üretiminden kimya sanayisine kadar çok geniş bir alanda kullanılmakta olan bir madendir. Metalik olmayan söz konusu madene ait bilinen Dünya rezervlerinin % 70’inden fazlası Türkiye’de yer almakta ve ülke genelinde farklı sahalardan çıkarılmaktadır.

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu maden rezervi bulunur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

16. Nüfusun fazla, sanayi ve hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu kentlerde yaşayanlar; kentin sıkıcı yaşamından kurtulmak, eğlenmek, dinlenmek ve kendilerini
geliştirmek amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilirler.
Bu faaliyetlere;
I. boş zamanlarında sanatsal veya sportif etkinliklere katılmaları,
II. zorunlu çalışma zamanlarının dışında daha fazla gelir için ek işler yapmaları,
III. kendini geliştirmek isteyenlerin beceri ve hobi kurslarına devam etmeleri
durumlarından hangileri örnek gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

17. Tarıma dayalı ekonominin ön planda olduğu Doğu Anadolu’da; çok parçalı tarım alanlarının, düşük verimliliğin, iklime bağlı olarak özellikle ulaşım hizmetlerinde sorunlar yaşanmasının ve kırsal kesimin pazar ekonomisi ile bütünleşememesinin önüne geçmek için Doğu Anadolu Projesi geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kalkınma projesinin temel amaçlarından biri değildir?
A) Kentleşme, altyapı ve çevre sorunlarını azaltmak
B) Tarım ve hayvancılık sektöründe verim ve gelir artışı sağlamak
C) Bölge dışına göçü azaltmak ve göçlere bağlı olarak gelişen sorunları en aza indirmek
D) Bölge halkının refah seviyesini yükseltip bölgeler arası dengesizliği azaltmak
E) Bölgede ağır sanayiye bağlı bir ekonomiye geçiş yapmak

18.
I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
II. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
III. Bağımsız Devletler Topluluğu
Yukarıdaki örgütlerin hangilerinde üye ülkelerin ekonomik iş birliğini artırmak ve ekonomik çıkarlarını korumak amaçları bulunmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

19. Kapladığı alan bakımından dünyanın önemli kültür bölgelerinden birini oluşturan Avrupa Kültür Bölgesi, geçmişte sadece Avrupa kıtası ile sınırlı iken daha
sonra Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı içine alarak genişlemiştir.
Bu kültür bölgesinin genişlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Tarımda makineleşme
B) Ulaşımdaki gelişmeler
C) Turizmin çeşitlenmesi
D) Uluslararası ticaretin artışı
E) Dünya nüfusunun artması

20. Gelişmekte olan bir ülkede, sektörlerin ekonomiye olan katkılarının son on yıla ait dağılımını gösteren bir tablo incelendiğinde tarım sektörünün ekonomideki payının
azaldığı, sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin paylarının arttığı görülmüştür.
Bu ülkenin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Enerji tüketimi artmaktadır.
B) Kentleşme oranı artmaktadır.
C) Ekonomik bakımdan gelişmektedir.
D) Tarımsal üretim miktarı azalmaktadır.
E) Eğitimli nüfus oranı yükselmektedir.

21.
I. Meralarda planlamaya dayalı dönüşümlü otlatma yapılması
II. Tarım arazilerinin yerleşim alanına dönüştürülmesi
III. Ormanlık arazilerde gençleştirme için bazı ağaçların kesilmesi
IV. Sulak alanların kurutularak tarıma açılması
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri arazi potansiyeline uygun olmayan yanlış arazi kullanım uygulamalarına örnek gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

22. Gelişmiş ülkeler; çevre sorunlarının önlenmesine yönelik etkili politikalar, yasal önlemler ve çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Bu politika ve uygulamalar, küresel
ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliği açısından da önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin uygulamalarına örnek gösterilemez?
A) Çevre sorunlarına karşı bütüncül ve katılıma dayalı bir çevre politikası geliştirmeleri
B) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı için düzenlemeler yapmaları
C) Kirleten öder ilkesi gereği çevre sorunlarına neden olanlara yasal yaptırımlar uygulamaları
D) Kamu ve özel sektör ile toplumun çevre sorunlarına karşı sorumluluk almalarını sağlamaları
E) Koruma alanlarındaki ekonomik değer taşıyan maden rezervlerini işletmeleri

12. E 13. A 14. C 15. A 16. B 17. E 18. E 19. B 20. D 21. D 22. E