2020 YKS Coğrafya Soruları

2020 YKS Coğrafya Soruları

TYT
6.
I. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunur.
II. Canlıları Güneş’in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası bu katmanda yer alır.
III. Bu katmanda sıcaklıklar genel olarak aşağıdan yukarıya doğru düşer.
IV. Gazların bir kısmının bu katmanda iyonlara ayrılmasıyla radyo dalgaları yansıtılır.
Yukarıdakilerden hangileri troposferin özellikleri arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

7. Suda kolay çözünen kayaçların bulunduğu yerlerde çözünme sonucunda çeşitli büyüklüklerde çanaklar oluşmaktadır. Obruk, dolin, uvala ve polye bu tür çanakların başlıcalarıdır. Zamanla bu çanakların sularla dolması sonucunda meydana gelen göllere ise karstik göller denilmektedir.
Bu göllerin aşağıdaki kayaç türlerinin hangisinin yaygın olduğu alanlarda daha fazla oluşması beklenir?
A) Kireç taşı
B) Bazalt
C) Granit
D) Şist
E) Çakıl taşı

8. Aşağıda, bir ülkenin 2015 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.

Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) 65 ve üstü yaş grubundaki nüfus oranına
B) Ülkedeki kadın nüfus oranına
C) 0-14 yaş grubundaki erkek nüfus oranına
D) Yıllık nüfus artış hızı ve oranına
E) 15-19 yaş grubundaki nüfus oranına

9. Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir.
Sınırlardaki bu değişiklik;
I. karasal iklim bölgesi,
II. kuru tarım bölgesi,
III. karstik kayaçlar bölgesi,
IV. serbest ticaret bölgesi
türlerinin hangilerinde daha kısa sürede gerçekleşebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde sel ve taşkınların görülme sıklığı daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

6. B 7. A 8. D 9. D 10. C

AYT-1
35. Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az
olduğu alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir.

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

36. Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve sermayenin küresel dolaşımını kontrol eden şehirler küresel bir etkiye sahiptir. Bunlar aynı zamanda mal, hizmet, bilgi ve kültür alanlarında küresel ölçekte birer üretim ve dağıtım merkezleridir.
Bu nitelikler aşağıdaki şehirlerin hangisinde daha azdır?
A) Lizbon
B) Paris
C) New York
D) Tokyo
E) Londra

37. K ülkesi nüfus artış hızını artırıcı, L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlemiştir. Her iki ülke de uzunca bir dönem uyguladıkları bu politikalarda başarıya ulaşmıştır.
Bu ülkelerle ilgili olarak,
I. K ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır.
II. K ülkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır.
III. L ülkesinde doğum oranı azalmıştır.
IV. L ülkesinin genç nüfus oranı artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

38. Türkiye’nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz Projesi’dir. Bu projenin hayata geçmesiyle bölgede birçok değişimin olması
beklenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden biri değildir?
A) Başta yayla alanlarında olmak üzere turizm faaliyetlerinin gelişmesi
B) Ulaşım hizmetlerinde daha az sorunun yaşanması
C) Yer altı zenginliği rezervlerinin korunması
D) Balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
E) Orman varlığının daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması

39. Bazı ülkeler; siyasi, askerî ve ekonomik açıdan iş birliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı; üye ülkelerin ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliği yapmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul’da kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
B) Gelişen Sekiz Ülke (D-8)
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)
E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

40. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan doğal kaynakların miktarı ve çeşidi sürekli artmaktadır. Bu kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkan atıkların bir kısmının geri dönüştürülmesi çeşitli yararlar sağlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?
A) Çevreye verilen zararın azaltılması
B) Doğal kaynak kullanımının azaltılması
C) Enerji tasarrufunun sağlanması
D) Ülke ekonomisine olan katkının artması
E) Atık depolama alanlarının sayıca artması

35. D 36. A 37. B 38. C 39. D 40. E

AYT-2
12. Denizel ve karasal olmak üzere iki bölüme ayrılan su ekosistemleri biyoçeşitlilik açısından dünyanın önemli alanlarını oluştururlar. Bu ekosistemlerde; suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, durgun veya hareketli olması, sıcaklığı, derinliği, ışık ve besin madde miktarı gibi faktörler biyoçeşitlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bu ekosistemlerdeki biyoçeşitlili kle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kıyılarda karalardan taşınan besin maddelerinin açık denizlerden daha fazla olması canlı çeşitliliğini artırır.
B) Okyanus ve denizlerde 500 metreden daha derin ortamlarda canlı çeşitliliği daha fazladır.
C) Akarsuların yukarı çığırlarında yatak eğiminin fazla, akış hızının yüksek ve suların soğuk olması biyoçeşitliliği artırır.
D) Akarsuların okyanus veya denize döküldüğü ağız kısmı sıcaklık ve tuzluluk yönünden elverişsiz olduğu için biyoçeşitlilik düşüktür.
E) Kapalı havzalarda bulunan göllerde su sıcaklığının ve seviyesinin mevsimden mevsime değişmesi biyoçeşitliliği artırır.

13. Herhangi bir yerde mevsim normallerinin üzerindeki yüksek sıcaklıkların belirli bir süre yaşanması, başta insanlar olmak üzere tüm canlıları etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı bir olumsuzluk değildir?
A) Tarımda verimliliğin azalması
B) Orman yangınlarının artması
C) Evsel enerji tüketiminin artması
D) Barajlardaki su seviyesinin düşmesi
E) Nöbetleşe ekim alanlarının azalması

14.
I. Ulaşım sistemleri
II. Temiz su kaynakları
III. Sanayi kuruluşları
IV. Tarım toprakları
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yukarıdakilerden hangileri üzerinde daha fazla görülmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

15.
I. Dağlık ve eğimli alanların fazlalığı tarımsal etkinlikleri kısıtlamaktadır.
II. Topraktaki organik ve mineral madde miktarı her yerde yeterli değildir.
III. İç kesimlerdeki geniş düzlükler önemli tahıl üretim alanlarını oluşturur.
IV. Nadasa bırakılan alanlar giderek azalmaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de yer şekillerinin bitkisel üretim üzerindeki etkisini göstermektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

16. Türkiye’de; doğum, ölüm ve göçler sonucu değişen nüfus özelliklerine bağlı olarak belirli dönemlerde farklı nitelikte nüfus politikaları uygulanmıştır. Bunlardan biri de 1923 ile 1963 arası dönem olup bu dönemde nüfusun artırılmasına yönelik politikalar izlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde uygulanan nüfus politikalarının gerekçelerinden biridir?
A) Doğal kaynakları işleyebilecek nüfusun az olması
B)İstihdam sorunları sebebiyle işsizliğin artması
C) Çok çocuklu ailelerin sayıca fazla olması
D) Nüfusa bağlı yatırımların artması ve tasarrufların azalması
E) Makineleşme sonucu tarım alanında iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması

17. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Taş kömürünün sanayide enerji kaynağı olarak kullanımı, ilk olarak bu alanların hangisinde başlamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

18. Sanayileşme sürecine bağlı olarak büyüyen şehirlerde;
I. şehirlere olan göçün hızlanması,
II. tarımsal üretimin artması,
III. ulaşım hizmetlerine talebin artması
durumlarından hangileri ortak özellik gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

19. Günümüzde teknolojik gelişmeler, refah düzeyinin artması, ulaşım sektöründeki gelişmeler gibi durumlar turizme katılan insan sayısını artırarak bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. Uluslararası turizmin gelişmesi ülkeler arası etkileşimde önemli bir role sahip olduğu gibi, olumsuz bazı sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir?
A) Geleneksel yaşam biçiminde değişim
B) Yerel dilin yapısında bozulma
C) Konukseverliğin yerini ekonomik çıkarların alması
D) Doğal ve kültürel koruma alanlarının sayısının artması
E) Turizm faaliyetlerinin doğal dengede tahribat oluşturması

20. Ekonomik açıdan yeterince kalkınmamış bazı ülkeler çeşitli ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen bunları işleyerek mamul maddeye dönüştürecek sanayileri yetersiz olduğu için, ihtiyaç duydukları işlenmiş ürünleri diğer ülkelerden satın alırlar.
Kalkınmamış bazı ülkelerde görülen bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Doğal kaynaklarının yetersiz olması
B) Sahip oldukları nüfus miktarının düşük olması
C) Teknoloji ve nitelikli insan gücünün yetersiz olması
D) Ülke yüzölçümlerinin küçük olması
E) Tarım topraklarının yetersiz olması

21. Dünya ormanlarındaki aşırı tahribat orman alanlarının daralmasına ve buna bağlı olarak çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu durum, haritada numaralandırılan alanların hangilerinde daha fazla görülmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V

22. Enerji üretiminin sağlandığı doğal kaynaklardan bir bölümü belirli bir rezerve sahip olup bu kaynakların zaman içerisinde tükeneceği öngörülmektedir.
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu öngörü içerisinde değerlendirilemez?
A) Petrol
B) Doğal gaz
C) Taş kömürü
D) Jeotermal
E) Linyit

12. A 13. E 14. D 15. B 16. A 17. B 18. E 19. D 20. C 21. C 22. D