2018 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2018 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplumu oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Urug
B) Boy
C) Oguş
D) Toy
E) Budun

2. Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’i esir etmiş; iki hükümdar arasında yapılan görüşmede Diogenes, Selçuklu Devleti’ne her yıl 360.000 dinar vergi vermeyi ve ihtiyaç hâlinde askerî yardımda bulunmayı kabul etmiştir.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bizanslı tekfurların Romanos Diogenes’i desteklediğine
B) Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgalarının başladığına
C) Bizans İmparatorluğu’nun güçlü bir ekonomiye sahip olduğuna
D) Anadolu’nun nüfus yapısının değiştiğine
E) Romanos Diogenes’in Alparslan’ın isteklerine boyun eğdiğine

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Alanya, Sinop ve Suğdak’ı fethetmek
B) Kervansaraylar yapmak
C) Eşkıyalığa karşı önlemler almak
D) Gümrük vergilerini artırmak
E) Yolları ıslah etmek

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da hakimiyet sağlamaya yönelik faaliyetlerinden biri değildir?

A) Karesioğlu Beyliği’nin alınması
B) Otlukbeli Savaşı
C) Çimpe Kalesi’nin alınması
D) İzmit’in fethi
E) Maltepe (Pelekanon) Savaşı

5. Osmanlı Beyliği’nin XIV. yüzyılda giderek güç kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Bazı Bizanslı tekfurlarla dostluk ilişkileri kurulması
B) İç kesimlerden uçlara doğru göç hareketlerinin olması
C) Bizans karşısında askerî başarılar elde edilmesi
D) Gâziyân-ı Rum ve ahîler gibi grupların desteğinin alınması
E) Devşirme kökenlilerin üst makamlara getirilmesi

6. Hakan Öğretmen öğrencilerine: “Osmanlı Klasik Dönemi’nde Enderun’da eğitim görenlerin bir kısmı daha sonra seyfiye içinde en yüksek mevkilere ulaşabilirdi.” demiştir.
Hakan Öğretmenin aşağıdakilerden hangisini bu mevki için örnek göstermesi beklenir?

A) Nişancı
B) Kazasker
C) Şeyhülislam
D) Veziriazam
E) Defterdar

7. Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen dönem, aşağıdaki padişahların hangisi tarafından sona erdirilmiştir?

A) Orhan Gazi
B) Çelebi Mehmet
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Yıldırım Bayezit

8. Klasik Dönem Osmanlı yargı sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kadıların beylerbeyi tarafından atandığı
B) Hükümlerin, tanıklıklara ve belgelere dayandırıldığı
C) Yargılama sürecine ilişkin kayıtların tutulduğu
D) Divanıhümayunun, üst mahkeme işlevi gördüğü
E) Gayrimüslimlerin kadı mahkemelerine başvurabildiği

9. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Ülkedeki sorunlara köklü çözümler getirilemediği
B) Sorunların zaman zaman şiddet yoluyla çözüldüğü
C) Yeniliklerden olumsuz etkilenenlerce engellenmek istendiği
D) Yeniliklerin Avrupa’daki uygulamalar örnek alınarak yapıldığı
E) Islahat çalışmalarında kişilere bağlı kalındığı

10. Osmanlı Devleti, III. Selim’den itibaren kendi varlığını sürdürebilmek için dış siyasette denge politikası uygulama yoluna gitmiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı Devleti’nin bu politikayı uyguladığı söylenemez?

A) Fransa’nın Mısır’ı işgali
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
C) Kabakçı Mustafa İsyanı
D) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
E) Kırım Savaşı

11. Osmanlı Devleti’nde yasama yetkisinin Ayân ve Mebusan Meclisine ait olduğunu belirten siyasal belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Kanunuesasi
E) Mecelle

12. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesiyle tüm farklı kimlikler vatandaşlık bağıyla birleştirilmek istenmiş, bir kısım hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmış ancak istenen sonuç elde edilememiştir.
Buna göre söz konusu dönemlerle ilgili olarak
I. Müslüman kimliği üstün tutulmuştur.
II. Anayasal sisteme geçilmiştir.
III. Gayrimüslimlerin ayrılıkçı faaliyetleri önlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

13. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun başarı kazandığı Kut’ul Amare, aşağıdaki cephelerin hangisindedir?

A) Irak
B) Kafkasya
C) Suriye
D) Çanakkale
E) Galiçya

14. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde Kuvayımillîye güçlerinin etkili olduğu söylenemez?

A) İşgalci güçlerin ilerleyişinin durdurulmasında
B) Osmanlı ordusunun dağıtılmasıyla ortaya çıkan boşluğun doldurulmasında
C) Tekalif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasında
D) Halkın işgallere karşı direnilebileceğine inandırılmasında
E) TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında

15. Heyet-i Temsiliye ile İstanbul Hükûmeti arasında 20-22 Ekim 1919’da Amasya Görüşmeleri yapılmıştır.
Bu görüşmelerde anlaşmaya varılan aşağıdaki maddelerden hangisi, Osmanlı yönetiminin İtilaf Devletleri’nin etkisi altında kalıp, ülke menfaatlerine aykırı davranışlar sergileyebileceği endişesinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının sağlanması
B) Asayiş ve güvenliği bozacak davranışlardan kaçınılması
C) Toplanacak Mebusan Meclisi için seçimlerin serbestçe yapılması
D) Heyet-i Temsiliye’nin, İstanbul Hükûmeti tarafından yasal bir örgüt olarak kabul edilmesi
E) İstanbul Hükûmetinin, Heyet-i Temsiliye’nin bilgisi dışında herhangi bir barış antlaşması imzalamaması

16. Bekir Sami Bey ve Kont Sforza arasında imzalanan anlaşmaya göre İtalya; Trakya ve İzmir’deki Türklerin haklarını koruyacak ve Antalya, Burdur, Muğla ve Aydın gibi bölgelerde de çeşitli ekonomik ayrıcalıklar elde edecekti.
Bu anlaşma aşağıdaki diplomatik görüşmelerin hangisi sırasında imzalanmıştır?

A) Paris Barış Konferansı
B) Berlin Kongresi
C) Londra Konferansı
D) San Remo Konferansı
E) Viyana Kongresi

17. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’ye bağlı birliklerin 6-11 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşen Birinci İnönü Savaşı’nı kazanmasının sonuçları arasında yer almaz?

A) Düzenli ordunun, Batı Cephesi’ndeki ilk mücadelesinde başarılı olması
B) Ermenistan ile Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
C) Halkın Meclis’e ve orduya güveninin artması
D) Düzenli ordunun güç kazanması
E) Londra Konferansı’nın toplanması

18. 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkiye’nin bugünkü doğu sınırlarının çizildiği
B) 1921 Moskova Antlaşması’nda belirlenen sınırlarla ilgili düzenleme yapıldığı
C) 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması’nın teyit edildiği
D) Ardahan’ın TBMM Hükûmeti’ne, Batum’un Gürcistan’a bırakıldığı
E) TBMM Hükûmeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında imzalandığı

19. Saltanatın kaldırılmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Osmanlı hanedan yönetiminin son bulmasına
B) İstanbul Hükûmeti’nin Lozan Konferansı’na katılmasının engellenmesine
C) TBMM’de rejim ve devlet başkanlığı tartışmalarının yaşanmasına
D) Yönetimde Ankara-İstanbul ayrılığının ortadan kalkmasına
E) TBMM’de kuvvetler birliği ilkesinin uygulanmasına

20. 26 Ekim 1923 tarihinde İcrâ Vekilleri Heyeti Reisi Fethi Bey’in istifa etmesi üzerine ortaya çıkan hükûmet bunalımı, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle son bulmuştur?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Takrîr-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
E) 1924 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi

21. Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılaplar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gerçekçi temellere dayandığı
B) Akılcı ve millî olduğu
C) Çağdaşlaşmayı öngördüğü
D) Tam bağımsızlığı esas aldığı
E) Yabancı yatırıma karşı olduğu

22. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, Türkiye’de ve dünyada, ekonomi alanında aşağıdakilerden hangisinin öne çıkmasına zemin hazırlamıştır?

A) Devlet müdahaleciliği
B) Sosyalist devletçilik
C) Liberalizm
D) Merkantilizm
E) Feodalizm

23. 1926’da yaşanan bir deniz kazası sonrasında Türkiye ile Fransa arasında sorun olan Bozkurt-Lotus Davası’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A) Kapitülasyonlar
B) Dış borçlar
C) Boğazlar
D) Hatay
E) Azınlıklar

24. Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1 Ekim 1939 tarihinde Türkiye’den, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili, Boğazların ortak savunulması ve Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerine kapatılması konusunda değişiklik talebinde bulunmuştur?

A) Fransa
B) Sovyetler Birliği
C) İngiltere
D) Amerika Birleşik Devletleri
E) Japonya

25. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte İtalya’nın yayılmacı politikasının hedefi olmamıştır?

A) Yunanistan
B) Arnavutluk
C) Habeşistan
D) Yugoslavya
E) Çekoslovakya

26. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD, Türkiye’ye önemli miktarda askerî ve iktisadi yardımlarda bulunmuştur.

A) Marshall Planı
B) Wilson İlkeleri
C) Nixon Doktrini
D) Monroe Doktrini
E) Schuman Planı

27. Yunanistan güdümündeki EOKA Örgütü, “Enosis” politikasını aşağıdakilerden hangisine yönelik geliştirmiştir?

A) Etabli Sorunu
B) Kıbrıs Sorunu
C) Kıta Sahanlığı Sorunu
D) Patrikhane Sorunu
E) Mülteciler Sorunu

1.D 2.E 3.D 4.C 5.E 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C 11.D 12.B 13.A 14.C 15.E 16.C 17.B 18.C 19.E 20.D 21.E 22.A 23.A 24.B 24.B 25.E 26.A 27.B

tarihtendersler.com