2018 KPSS Tarih Alan Soruları

2018 KPSS Tarih Alan Soruları

1. Akademik tarihçiliğin kurucusu olan Ranke’nin verdiği bir konferans çok beğenilir ve dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlanır. O ise büyük bir mütevazılıkla “Bayanlar, baylar beni alkışlamayın. Çünkü bunları ben söylemiyorum, dönemin kaynakları söylüyor.” der.
Ranke’nin bu ifadesi tarih yazımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

A) Yorum
B) Kuram
C) Sentez
D) Analiz
E) Belge

2. Toplumların yaşayış biçimlerini, âdet, gelenek ve göreneklerini inceleyen ve bu yönüyle tarihe yardımcı olan bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nümizmatik
B) Etnografya
C) Toponomi
D) Kronoloji
E) Onomastik

3. Zahide Öğretmen tarih dersinde “Geçmişin aydınlatılması bizi geçmişe götürecek birinci elden kaynaklar yardımıyla gerçekleşir.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklara örnek olarak gösterilemez?

A) Kültepe’de bulunan çivi yazısı tabletleri
B) Fatih Sultan Mehmet’in Bosnalı din adamlarına gönderdiği fermanı
C) Firdevsî’nin Gazneli Mahmut’a sunduğu Şehname adlı eseri
D) Kurtuluş Savaşı’nı konu alan sinema filmleri
E) Piri Reis tarafından çizilen dünya haritası

4.
• İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır.
• Genellikle yer ve zaman belirtilir.
• Neden sonuç ilişkileri çok fazla gözetilmez.
• İlk temsilcisi Herodotos’tur.
Bu bilgiler tarih yazıcılığının aşağıdaki türlerinden hangisine aittir?

A) Sosyal
B) Araştırmacı
C) Hikâyeci
D) Kronolojik
E) Öğretici
5. Kültepe, Alişar ve Boğazköy’de ticaret kolonileri kuran, çivi yazısının Anadolu’da kullanılmasını sağlayarak Anadolu’daki ilk yazılı tabletler olarak kabul edilen Kültepe tabletlerini günümüze miras bırakan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asur
B) Akad
C) Lidya
D) Hitit
E) Urartu

6.
• En büyük tanrılarının adı Haldi’dir.
• Hâkim oldukları coğrafyada Şamran Kanalı’nın yanı sıra pek çok kanal, kale ve baraj inşa etmişlerdir.
• Çivi yazısını taş ve madenî eserler üzerine kazımışlardır.
Bu bilgiler aşağıdaki Eski Çağ toplumlarından hangisine aittir?

A) Hititler
B) Urartular
C) Lidyalılar
D) Persler
E) Frigyalılar

7. IX. yüzyılda Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken’i ele geçiren ve burada bir devlet kuran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabarlar
B) Karluklar
C) Türgişler
D) Kırgızlar
E) Kimekler

8. Ekonomik yönden zayıflayan ve askerî açıdan güç kaybeden Hunlarda, maddi yardım temin edebilme düşüncesi ile çıkar yol olarak Çin himâyesine girme fikri, aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A) Ki-ok
B) Ho-han-yeh
C) Çi-çi
D) Kün-Çin
E) Mo-tun

9. İslamlaşma sürecinin erken devirlerinde Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki temasın iki coğrafi bölgede yoğunlaştığı görülür. Bunlar Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında kalan Maveraünnehr ile Azerbaycan’ın kuzeyinden itibaren Kafkaslardır. İslam orduları her iki coğrafyada da dönemin Türk siyasi teşekkülleri tarafından şiddetli direnişle karşılanmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde İslam ordularına direniş gösteren bu dönemdeki Türk devletleri bir arada verilmiştir?

A) Türgişler – Hazarlar
B) İdil Bulgarları – Uygurlar
C) Oğuzlar – Karluklar
D) Göktürkler – Hazarlar
E) Sasaniler – Türgişler

10. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk Devleti’nin İpek Yolu ticaretine verdiği önemin göstergelerinden biri değildir?

A) Bizans’a elçiler gönderilmesi
B) Sasanilerle çatışmalar yaşanması
C) Soğdlularla iyi ilişkiler kurulması
D) Kentlerin güvenliğine önem verilmesi
E) İdil Bulgar Devleti ile mücadele edilmesi

11. Tarih dersinde ilk Türk devletlerinde toplum yapısını anlatan Sancak Öğretmen, öğrencilerine; kağanın tertiplediği ziyafetlerde ve kurultayda her boyun temsilcisinin oturacağı yerin Oğuz boylarının ananesine göre belirlendiğini söylemiştir.
Buna göre Sancak Öğretmen, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmek istemiştir?

A) Ülüş
B) Sagu
C) Orun
D) Tuğ
E) Kut

12.
• Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
• İslam orduları ile Türkler’in ilk defa karşılaşması
• İslamiyet’in Kuzey Afrika’da Berberiler arasında yayılması
Bu gelişmeler aşağıdakilerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A) Hz. Ömer
B) Hz. Osman
C) Hz. Ali
D) Hz. Muhammed
E) Hz. Ebubekir

13. Hz. Muhammed Dönemi’nde meydana gelen olaylar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A) Mekke’nin Fethi – Hudeybiye Barışı – Bedir Savaşı – Uhud Savaşı
B) Bedir Savaşı – Uhud Savaşı – Mekke’nin Fethi – Hudeybiye Barışı
C) Uhud Savaşı – Bedir Savaşı – Mekke’nin Fethi – Hudeybiye Barışı
D) Bedir Savaşı – Uhud Savaşı – Hudeybiye Barışı – Mekke’nin Fethi
E) Hudeybiye Barışı – Bedir Savaşı – Uhud Savaşı – Mekke’nin Fethi

14. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’ne karşı mücadele eden Selçuklu sultanları veya beyleri arasında yer almaz?

A) Kutalmış oğlu Süleyman Şah
B) I. Kılıç Arslan
C) I. Mesut
D) Dânişmend Gazi
E) İmâdeddin Zengî

15. Kınık boyunun Dîvân-ı Lügati’t-Türk’teki Oğuz boyları listesinin en başına yerleştirilmesinde aşağıdaki devletlerden hangisinin İslam dünyasındaki başarılarının etkili olduğu söylenebilir?

A) Büyük Selçuklu
B) Gazneli
C) Oğuz Yabgu
D) Karahanlı
E) Harezmşah

16. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut’un faaliyetlerinden biri değildir?

A) Sâmânî Devleti’ne ait toprakların bir kısmını ele geçirmesi
B) Hindistan’a seferler düzenlemesi
C) Karahanlıların egemenliğine son vermesi
D) Horasan ve Hârezm bölgelerinde fetihler yapması
E) Arslan Yabgu’yu hapsederek etkisiz hâle getirmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde tasavvuf hareketinin gelişmesine katkıda bulunan mutasavvıflardan biridir?

A) Aziz Mahmud Hüdâyî
B) Şeyh Bedreddin
C) Akşemseddin
D) Muhyiddin-i Arabî
E) Hacı Bayram-ı Velî

18. Aşağıdaki tarihçilerin hangisinin eserinde Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi olaylarına dair bilgi bulunması beklenmez?

A) İbn Bîbî
B) Âşıkpaşazâde
C) Neşrî
D) Oruç Bey
E) Ahmedî

19. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde İran ile imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasr-ı Şirin
B) Nasuh Paşa
C) Amasya
D) Ferhat Paşa
E) Karlofça

20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahı II. Bayezıt’ın kardeşi Cem Sultan ile olan iktidar mücadelesinden siyasi olarak yararlanmak isteyen güçler arasında gösterilemez?

A) Memlûkler
B) Karamanoğulları
C) Pontus Rum İmparatorluğu
D) Rodos Şövalyeleri
E) Papalık

21. Osmanlı Devleti’nde reaya; vergileri hizmet, nakit veya aynî olarak üç farklı şekilde ödeyebilirdi.
Aşağıdakilerden hangisi, reayanın “hizmet” mükellefiyetine örnek olarak gösterilemez?

A) Reayanın sipahi çiftliğinde üç gün çalışması
B) Esnafın orducu mükellefiyeti olarak sefere katılması
C) Bazı köylülerin defterlerde derbendci veya menzilci olarak kaydedilmesi
D) Dirlik sahibininin, öşr olarak aldığı hububatın, en yakın pazara götürülmesini talep
etmesi
E) Örf taifesinin reayadan devr-bahâ talep etmesi

22. Osmanlı Devleti’nde, ülkede bulunan altın ve gümüş miktarının değişmesi ekonomik dengelerin bozulmasına yol açmıştır. Bu nedenle ülkeye kıymetli maden girişi teşvik edilmiş, çıkışı ise yasaklanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Kıymetli madenlerle eşya üretmeyi
B) Daha çok altın ve gümüş madeni işletmeyi
C) Para arzının yeterli seviyede olmasını sağlamayı
D) Tağşiş uygulamasını gerçekleştirmeyi
E) Bakır para kullanımını yaygınlaştırmayı

23. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda askerî ve mali alanda yapılan uygulamalardan biri değildir?

A) İltizam sisteminin yaygınlaşması
B) Boş dirliklerin tespiti için yoklama yapılması
C) Kapıkulu sayısının çoğaltılması
D) Vezirlerin kapı halkının sayısının artması
E) Maliyede esham usulüne geçilmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Osmanlı sosyalistlerinin fikirlerini yaymak için çıkardıkları süreli yayınlardan biridir?

A) İştirak
B) Yarın
C) Kadro
D) Akın
E) Tanin

25. Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki yerlerden hangisinde resmî bir görev üstlenmemiştir?

A) Şam
B) Sofya
C) Çanakkale
D) Bağdat
E) Derne

26. İzmir’in işgalinden sonra 19 Mayıs 1919’da Fatih’te ve 23 Mayıs 1919’da Sultanahmet’te iki büyük miting düzenlenmiştir. Bu mitinglerde millî duyguları coşturan ve işgalleri protesto eden konuşmalar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu mitinglere katılan konuşmacılardan biri değildir?

A) Halide Edip (Adıvar)
B) Selim Sırrı (Tarcan)
C) Mehmet Emin (Yurdakul)
D) Mehmet Âkif (Ersoy)
E) Nakiye Hanım

27. Aşağıdaki adalardan hangisi Lozan Barış Konferansı esnasında İtalya ile Türkiye arasında tartışma konusu olmuştur?

A) Midilli
B) Sakız
C) Sisam
D) Girit
E) Meis

28. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz sırasında Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet İnönü
B) Kâzım Karabekir
C) Fevzi Çakmak
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Refet Bele

29. Türk İnkılap Tarihi derslerinin verilmeye başlandığı dönemde; ekonomi, siyaset, dış politika ve hukuk olmak üzere dört ana bölümde okutulması planlanmış ve bu ders Cumhuriyet’in önde gelen isimleri tarafından anlatılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda Türk İnkılap Tarihi derslerini veren kişilerden biri değildir?

A) Yusuf Kemal Tengirşenk
B) Yusuf Hikmet Bayur
C) Recep Peker
D) Mahmut Esat Bozkurt
E) Celal Bayar

30. İsmet İnönü’nün, ulusu özellikle iktisadi alanda refaha eriştirecek “hiç el sürülmemiş kurumları kurmak için” benimsendiğini ifade ettiği Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
E) Cumhuriyetçilik

31. Kral tarafından desteklenen ve yönetimde etkili olan Mazarin’in politikalarından rahatsızlık duyan bir kesimin, 1648-1653 yılları arasında “Fronde İsyanı” adıyla bilinen ayaklanmayı gerçekleştirdiği ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) İspanya
D) Almanya
E) İtalya

32. Feodalite kavramının türetildiği “fief” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak parçası
C) Atlı asker
B) Özgür insan
D) Mutlak itaat
E) Kalıtsal soyluluk

33.
• Hanedan, iki asırdan fazla süre Frank Krallığı’nı yönetmiştir.
• Hanedana adını veren hükümdarın ismi, Fransızca ve Latince’de anne ve
deniz manalarına gelmektedir.
• Hanedan, Almanların bir kabilesi olan Skambrianlardan gelmektedir.
• Hanedana mensup hükümdarların en ünlüsü I. Clovis’tir.
Hakkında çeşitli bilgiler verilen bu hanedan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Capetler
B) Karolenjler
C) Merovenjler
D) Burgonlar
E) Vizigotlar

34. Bir araştırmacı incelediği bir Balkan haritasında Selanik, Yanya ve Manastır’ı Osmanlı Devleti sınırları içinde; Sırbistan, Karadağ ve Romanya’yı bağımsız birer ülke olarak görmektedir.
Bu harita aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?

A) XVII. yüzyılın ikinci yarısı
B) XVIII. yüzyılın ilk yarısı
C) XVIII. yüzyılın ikinci yarısı
D) XIX. yüzyılın ilk yarısı
E) XIX. yüzyılın ikinci yarısı

35. 1805’te İngiltere’nin, İspanyol desteğindeki Fransız donanmasını yenilgiye uğratarak denizlerdeki üstünlüğünü koruduğu savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Austerlitz Savaşı
B) Friedland Savaşı
C) Waterloo Savaşı
D) Trafalgar Savaşı
E) Jena Savaşı

36. Piyemonte Krallığı’nın faaliyetleri, aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasal birliğinin kurulmasında etkili olmuştur?

A) İtalya
B) Rusya
C) Fransa
D) İngiltere
E) Almanya

37. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan ve yazı kadrolarında Nihal Atsız, Fethi Tevetoğlu, Zeki Velidi Togan, Aka Gündüz, Necip Fazıl Kısakürek ve Behçet Kemal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Türkçü/Turancı yayınlardan biri değildir?

A) Ergenekon
B) Orhun
C) Çınaraltı
D) Gökbörü
E) Yurt ve Dünya

38. Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında Marshall Yardımı uygulamasının da etkisiyle tarım alanında hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Tarımsal gelişmenin öncülüğünde, ekonomi bir bütün olarak % 11-13 oranında büyümüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ekonomik büyümede etkili olduğu söylenemez?
A) Tarımda makineleşme yaşanması
B) Toprak reformunun gerçekleştirilmesi
C) İklim koşullarının elverişli gitmesi
D) Dış ülkelerden kredi sağlanması
E) Ekilen toprak alanlarının artması

39. 20 Haziran 1963’te SSCB ve ABD devlet başkanları arasında “Kırmızı Telefon” hattı olarak adlandırılan bağlantının kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa üzerinde ortak hâkimiyet kurmak
B) Teknoloji alanındaki iş birliğini artırmak
C) Uzay çalışmalarını ortak olarak yürütmek
D) İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek
E) Krizlerin savaşa dönüşmesini önlemek

40. Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki bölgelerin hangisinde, uluslararası barışı korumak için silahlı kuvvet bulundurmamıştır?

A) Afganistan
B) Somali
C) Kore
D) Vietnam
E) Kosova

41. Tarih dersinde öğrenci, kendi düşünce tarzı ile tarihsel karakterin düşünce tarzını ayırt edememekte ve olayı bugünün değer ve inançlarıyla açıklamaktadır.
Buna göre öğrenci tarihsel empati becerisinin hangi aşamasındadır?

A) Günlük empati
B) Klişe genellemeler
C) Aptal geçmiş
D) Sınırlı tarihsel empati
E) Bağlama uygun tarihsel empati

42. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel akıl yürütmenin unsurları arasında sayılamaz?

A) Tarihsel olayı zamana ve bağlama yerleştirme
B) Kurgusal bir hikâye oluşturma
C) Kaynakların doğruluk değerini sorgulama
D) Tarihsel bakış açısı belirleme ve argümanlarla destekleme
E) Değişim ve sürekliliği tanımlama

43. Defne Öğretmen, dönem başlangıcında tarih konularını “savaş”, “göç” ve “ticaret” gibi başlıklar altında yeniden düzenlemiş, takip eden süreçte derslerini bu doğrultuda işlemiştir.
Buna göre Defne Öğretmen, ders içeriğinin sunumuyla ilgili hangi yaklaşımı benimsemiştir?
A) Tematik
B) Diyakronik
C) Kronolojik
D) Ekonomik
E) Senkronik

44. Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayımlanan Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki 9. sınıf ünitelerinden biri değildir?

A) İslam Medeniyetinin Doğuşu
B) Orta Çağ’da Dünya
C) Tarih ve Zaman
D) İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
E) Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

45. Aşağıdakilerden hangisi, yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin “hatırlama” basamağına uygundur?
A) Coğrafi Keşifler ile birlikte Avrupalı devletlerin, İpek ve Baharat Yolu’na alternatif
olarak izlediği deniz yolu güzergâhını çiziniz.
B) Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesinin nedenlerini açıklayınız.
C) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden önce Orta Asya’da kurulan Türk
devletlerinin adını yazınız.
D) Erzurum Kongresi’ni ve Sivas Kongresi’ni, benzerlikleri ve farklılıkları açısından
karşılaştırınız.
E) XVI. yüzyıl başında Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesinde etkili olan
gelişmeleri tartışınız.

46. Aşağıdakilerden hangisi tarih dersleri için hazırlanan çalışma yapraklarında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A) Konu ve kazanım
B) Yöntem ve teknik
C) Etkinlik
E) Süre
D) İndeks

47. Aşağıdakilerden hangisi yerel tarih konularının öğretiminde kullanılabilecek kaynak türlerinden değildir?

A) Vilayet salnameleri
B) Devletler arası antlaşmalar
C) Okul arşivleri
D) Kartpostallar
E) Biyografiler

48. Bir alan gezisi sırasında öğrencilerinden, insanların geçmişte o mekânda nasıl yaşadıkları, ne tür araçlar kullandıkları ve nasıl sosyalleştikleri ile ilgili bir rapor yazmalarını isteyen tarih öğretmeninin, aşağıdaki mekân algılarından hangisinin gelişmesini amaçladığı söylenebilir?

A) Fiziki mekân
B) Görece mekân
C) İmge mekân
D) Tarihî mekân
E) Yer olarak mekân

49. Tarih derslerinin tartışmalı konularında öğrenciler bazen, tartışmasız bir mutabakat içinde olayların tek bir yorumunu benimseyebilir. Böyle durumlarda bazı öğretmenler, öğrencilerin yanıtlarındaki çelişkilere dikkat çeker ve popüler inanışların ardındaki efsaneleri yıkarak daha yönlendirici bir rol alırlar.
Yukarıda belirtilen durum, Stradling’in tartışmalı konuların ele alınışıyla ilgili hangi stratejisine karşılık gelmektedir?

A) Uzaklaştırma stratejileri
B) Dengeleme stratejileri
C) Empati stratejileri
D) Araştırma stratejileri
E) Çelişki stratejileri

50. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili yapılan bir sınavdan sonra öğrencilerden birinin “İyi ki sadece Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’ne çalışmışım. Sorular hep oradan çıktı.” şeklinde bir ifadede bulunması, hazırlanan sınavın hangi özelliğinin sorunlu olduğunu göstermektedir?

A) Kapsam geçerliği
B) İç tutarlılığı
C) Yapı geçerliği
D) Yordama geçerliği
E) Kullanışlılığı

1.E 2.B 3.D 4.C 5.A 6.B 7.D 8.B 9.A 10.E11.C 12.B 13.D 14.A 15.A 16.C 17.D 18.A 19.C 20.C 21.E 22.C 23.E 24.A 25.D 26.D 27.E 28.C 29.E 30.A 31.B 32.A 33.C 34.E 35.D 36.A 37.E 38.B 39.E 40.D 41.A 42.B 43.A 44.E 45.C 46.D 47.B 48.D 49.B 50.A

tarihtendersler.com