2018 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2018 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için aşağıdaki unvanlardan hangisi kullanılmıştır?

A) Tigin
B) Şehzade
C) Atabey
D) Yabgu
E) Toygun

2. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın;
I. Haçlı Seferleri’nin sona ermesi,
II. Türklerin Anadolu’ya yerleşme yolunun açılması,
III. Türk-İslam kültürünün Anadolu’da yayılmaya başlaması
durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Melikşah’ın atabeyliğini yapan ve aynı zamanda Siyasetname adlı eseri yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Hayyam
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Ahmet Yesevi
D) Yusuf Has Hacip
E) Nizamülmülk

4.Osmanlı Devleti’nin, genellikle Hristiyan ailelerin erkek çocuklarını asker ve devlet adamı olarak yetiştirmek üzere uyguladığı sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lonca
D) Timar
B) İltizam
C) Devşirme
E) Ocaklık

5. Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda Avrupa’daki siyasi mücadelelerden faydalanmak için ticari ayrıcalıklar verdiği ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya
B) Fransa
C) Rusya
D) Hollanda
E) İngiltere

6. Osmanlı Devleti’nde kurulan derbent teşkilatı, kervansaraylar ve taşımacılıkta rol oynayan mekkariler, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Yargı
B) Ticaret
C) Eğlence
D) Eğitim
E) Kültür

7. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’da olduğu gibi toplumda kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış sosyal sınıflar yoktur.
Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Toprak mülkiyetinin sınırlı olması
B) İslam’ın ayrıcalık hakkını sınırlaması
C) Narh sistemiyle kâr haddinin düşük tutulması
D) Üst düzey taşra yöneticilerinin görev yerlerinin sıklıkla değişmesi
E) Padişahların haklarının sınırsız olması

8. Osmanlı Devleti, Avrupa başkentlerindeki ilk daimî elçiliklerini aşağıdaki padişahların hangisi döneminde açmaya başlamıştır?

A) III. Ahmet
B) I. Abdülhamit
C) III. Selim
D) II. Mahmut
E) III. Mustafa

9.
I. Patrona Halil İsyanı
II. Mehmet Ali Paşa İsyanı
III. Kabakçı Mustafa İsyanı
Osmanlı Devleti’nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangileri yenilik hareketlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10. Osmanlı Devleti için Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık siyasetlerini inceleyen ve 1904 yılında Kahire’deki Türk Gazetesi’nde yayımlanan “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalenin yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Zeki Velidi Togan
B) Ziya Gökalp
C) Hüseyinzade Ali
D) Gaspıralı İsmail Bey
E) Yusuf Akçura

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?

A) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
B) Mekteb-i Mülkiyenin açılması
C) Karantina usulünün getirilmesi
D) Askerî Tıbbiyenin eğitime başlaması
E) Muhtarlık teşkilatının oluşturulması

12. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hint deniz yolunu kapatarak İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla açmış olduğu cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanal
B) Kafkas
C) Çanakkale
D) Irak
E) Galiçya

13. Aşağıdakilerden hangisi, 18 Ekim 1912’de imzalanan Uşi Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

A) Trablusgarp ve Bingazi’nin İtalya’ya bırakılması
B) Edirne’nin Bulgaristan’a terk edilmesi
C) Ege Adalarının silahsızlandırılması
D) Babıali Baskını’nın gerçekleştirilmesi
E) Sultan II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

14. İsmet İnönü’nün anılarında “Gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifade ile göze batacak sakıncalar taşımadığı izlenimi uyandırıyordu. İleride mütarekenin uygulanması sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştı.” sözleriyle değerlendirdiği ateşkes anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzincan
B) Mondros
C) Mudanya
D) Selanik
E) Rethondes

15. Aşağıdakilerden hangisinin, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği görevine atanmasında etkili olan nedenlerden biri olduğu söylenemez?

A) Çanakkale Cephesi’nde kendini kanıtlamış bir komutan olması
B) Padişah Vahdettin’in yaverliğini yaptığı için iyi tanınması
C) Düşüncelerinin saray çevrelerince henüz bilinmemesi
D) Alman yanlısı bir subay olmaması
E) Yurt dışında bulunan Enver Paşa’nın arkadaşı olması

16. 21 Şubat – 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı’nda Bekir Sami Bey’in,
I. TBMM Hükûmeti temsilcisi sıfatıyla görüş bildirmek,
II. Türk tarafının amaçlarını ve anlaşma koşullarını açıklamak,
III. İtilaf devletlerinin temsilcileriyle ayrı ayrı anlaşmalar imzalamak
faaliyetlerinden hangileri Konferans sonrasında, TBMM tarafından bir kazanım olarak değerlendirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

17. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı aşağıdakilerden hangisine ithaf ederek kaleme almıştır?

A) Yüce milletimize
B) Gençlerimize
C) Kahraman ordumuza
D) Şehitlerimize
E) TBMM’ye

18. Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra Urfa, Antep ve Maraş’ı işgal eden İngilizler, daha sonra imzaladıkları antlaşma ile bu yerleri aşağıdaki devletlerden hangisine bırakmıştır?

A) İtalya
B) Fransa
C) Rusya
D) Yunanistan
E) İran

19. 1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hâkimiyetin millete ait olduğu ifade edilmiştir.
B) Kanun yapma yetkisinin Meclise ait olduğu belirtilmiştir.
C) Türkiye devletinin Büyük Millet Meclisi tarafından idare edildiği belirtilmiştir.
D) Anayasa Mahkemesinin yetkileri belirlenmiştir.
E) Antlaşma yapma yetkisinin Mecliste olduğu ifade edilmiştir.

20. Yeni Türk Devleti’nin adının verilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’nin açılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
D) Ankara’nın başkent olması
E) Saltanatın kaldırılması

21. Atatürk Dönemi’nde, Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesinin halk sağlığı alanındaki etkinliğine, aşağıdaki kurumlardan hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) Hıfzıssıhha Enstitüsü
B) Reji İdaresi
C) Köy Enstitüleri
D) Sümerbank
E) Türk Tayyare Cemiyeti

22.17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararların pek çoğu daha sonraki süreçte hayata geçirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kongrede alınan kararların bir sonucu değildir?

A) Âşar vergisine son verilmesi
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
D) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
E) Devlet Planlama Teşkilatının kurulması

23. Veraset anlayışının rol oynamadığı bir devlet şeklini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) İnkılapçılık
E) Laiklik

24. 1934 yılında Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Rusya’da çarlık rejiminin yıkılması
B) Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları
C) ABD’nin bölgede güçlenmeye başlaması
D) Sırbistan’ın Bosna-Hersek topraklarını ilhak etmesi
E) Yugoslavya’nın parçalanması

25. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Almanya’nın ani bir saldırıyla bir an evvel Fransa topraklarına girmek amacıyla işgal ettiği tarafsız ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belçika
B) Hollanda
C) İspanya
D) İsviçre
E) İtalya

26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir?

A) Makineleşmenin yaygınlaşması
B) Çiftçiye ucuz kredi sağlanması
C) Yeni arazilerin tarıma açılması
D) Toprak Reformu’nun yapılması
E) Kaliteli tohum ve suni gübrenin temin edilmesi

1.A 2.D 3.E 4.C 5.B 6.B 7.E 8.C 9.C 10.E 11.B 12.A 13.A 14.B 15.E 16.D 17.C 18.B 19.D 20.C 21.A 22.E 23.A 24.B 25.A 26.D