2018 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2018 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

46. 1982 Anayasası’na göre bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili bir suç işledikleri iddiasıyla Yüce Divana sevk kararı alma yetkisi aşağıdakilerin hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
47. 1982 Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi, ilgililerin önerileri dikkate alınarak aşağıdakilerin hangisi tarafından düzenlenir?
A) İçişleri bakanı
B) Genelkurmay başkanı
C) Millî savunma bakanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
48. Aşağıdakilerin hangisi 1982 Anayasası’nda koruma altına alınan inkılap kanunlarından biri değildir? 
A) Tevhidi Tedrisat Kanunu
B) Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların
     Men ve İlgasına Dair Kanun
C) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
D) Şapka İktisası Hakkında Kanun
E) Yıpranan Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
    Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
49. Memurların, amirlerinin vermiş olduğu emirleri yerine getirme zorunluluğunun istisnası 1982 Anayasası’nda hangi madde başlığı altında düzenlenmiştir?
A) Merkezî idare
B) Kanunsuz emir
C) İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği
D) Suç ve cezalara ilişkin esaslar
E) Yargı yolu
50. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyelerle ilgili,
I. İlçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.
II. Köylerde belediye kurulması zorunludur.
III. Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
51. 1982 Anayasası’na göre, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Anayasa Mahkemesi
C) İçişleri Bakanlığı
D) Sayıştay
E) Danıştay
52. Ergin olma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda kural olarak aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili kılınmıştır?
A) Belli bir yaşı doldurma
B) Ayırt etme gücüne sahip olma
C) Kısıtlı olmama
D) Hak ehliyetine sahip olma
E) Sağ olarak tamamıyla doğma
53. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra kaç farklı anayasa yürürlüğe girmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
54. Bir kimsenin, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bir hakkın kazanılmasına veya hukuki sonucun doğmasına ilişkin engelin farkında olmamasıdır.
Bu ifadeyle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiil ehliyeti
B) Hakkın kötüye kullanılması
C) Kanuna karşı hile
D) Muvazaa
E) İyi niyet
55. Ankara’nın önemli tarihî mekânlarından biri olan ve Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmış olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zağfiran Han
B) Tâceddin Dergâhı
C) İbadullah Camii
D) Hacı Bayram Veli Türbesi
E) Ahi Şerafettin Türbesi
56. “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.” sözüyle tanınan, Hamlet oyununun yazarı İngiliz edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) George Eliot
B) Thomas More
C) William Shakespeare
D) Charles Dickens
E) Daniel Defoe
57. Anadolu’da, kış mevsiminden sonra doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisinin simgesi olarak her yıl mayıs ayında kutlanan ve UNESCO tarafından 2017’de İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilen gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saya Bayramı
B) Etik Günü
C) Aşure Günü
D) Hıdırellez
E) Nevruz
58. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurucu üyelerinden biri değildir?
A) Kazakistan
B) Azerbaycan
C) Türkiye
D) Kırgızistan
E) Özbekistan
59. 1998 yılında Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’ne layık görülen, özellikle Orta Doğu tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan ve 2018 yılının Mayıs ayında hayatını kaybeden ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bernard Lewis
B) Arnold Joseph Toynbee
C) Eric Hobsbawm
D) Fernard Braudel
E) Stanford Shaw
60. 2018 yılının Şubat ayından itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlanan ve yoğun bir ilgi gören hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adres değişikliği bildirimi
B) Alt-üst soy bilgisi sorgulama
C) Geçici kimlik belgesi sorgulama
D) Nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama
E) Yerleşim yeri (ikametgâh) ve diğer adres belgesi sorgulama
46. B 47. D 48. E 49. B 50. C 51. D 52. A 53. C 54. E 55. B 56. C 57. D 58. E 59. A 60. B
tarihtendersler.com