2016 KPSS Tarih Alan Soruları

2016 KPSS Tarih Alan Soruları

1.Eski Çağ Tarihi alanında doktora yapan Nurcan, arkadaşı Murat’tan Kayseri’nin Antik Dönem’de Mazaka, Roma İmparatorluğu Dönemi’nde ise Caesarea adlarını taşıdığı bilgisini almıştır.
Bu adlar üzerine araştırma yapmaya karar veren Nurcan aşağıdaki alanlardan hangisine başvurmalıdır?

A) Onomastik
B) Nümizmatik
C) Epigrafi
D) Heraldik
E) Diplomatik

2. Tarihi, “tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması” olarak tanımlayan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herodotos
B) Thukydides
C) Voltaire
D) Sokrates
E) Titus Livius

3. Michael Stanford Tarih İncelenmesi İçin Bir Kılavuz adlı eserinde, tarih anlatısının delillere dayanması gerektiğini ancak bu delillerin; yalan, çarpıtılmış veya yanlış anlaşılmış olabileceğini belirterek “Sümer kralları ve Mısır firavunlarının kil tabletlerde veya oyma taşlarda kendileri hakkında söyledikleri her şeye güvenebilir miyiz?” sorusunu sormuştur.
Michael Stanford, burada tarih yönteminin hangi özelliğine dikkat çekmiştir?

A) Tasnif
B) Tenkit
C) Üslup
D) Mekân
E) Zaman

4.
I. Olayın geçtiği dönem
II. Kaynak yazarının kimliği, kişiliği ve olayla ilişkisi
III. Kroniğin varsa farklı nüshaları
Bir araştırmacının, bir olay veya olguyu araştırırken kullandığı bir kronikte anlatılanların doğruluğunu tespit etmek için yukarıdakilerden hangilerini dikkate alması gerekir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi, Zerdüştîliğin eski İran inanç ve gelenekleriyle karışmasından oluşan inanç sistemidir?

A) Animizm
B) Mecûsîlik
C) Sâbiîlik
D) Janaizm
E) Totemizm

6. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da Paleolitik Dönem’e ait kalıntıların bulunduğu yerlerden biri değildir?

A) Diyarbakır – Çayönü
B) Antalya – Karain Mağarası
C) Antalya – Belbaşı
D) Antalya – Beldibi
E) İstanbul – Yarımburgaz

7. Bizans ordusunda ücretli asker iken Malazgirt Savaşı’nda Sultan Alp Arslan tarafına geçerek Bizans ordusunun mağlup olmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türgişler
B) Karluklar
C) Peçenekler
D) Avarlar
E) Bulgarlar

8.
• I. Göktürk Devleti’nin kurucusudur.
• Ötüken’i devlet merkezi yapmıştır.
• Töles ayaklanmasını bastırmıştır.
• Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmuştur.
• Avarları etkisiz hâle getirmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki Türk hakanlarından hangisine aittir?

A) Bilge Kağan
B) Kutluk Kağan
C) Mu-kan Kağan
D) Bumin Kağan
E) Bögü Kağan

9. Orhun Kitabeleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gök Tanrı inanç sistemine ait bilgiler verir.
B) Kavimler Göçü’nün nedenlerini anlatır.
C) Danimarkalı bilim adamı Thomsen tarafından okunmuştur.
D) Türklere ait unvanlar hakkında bilgi verir.
E) Farklı kişiler adına dikilen yazıtlardan oluşur.

10. Abbasî Halîfesi El-Muktedir, İtil Bulgar hükümdarı İlteber Almış’ın talebi üzerine 920-921 yıllarında İslamiyet’i öğretmek amacıyla bir heyet göndermiştir.
Bu heyette bulunan ve Türk ülkelerinde gördüklerini, duyduklarını seyahatnamesinde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Battuta
B) Mesudî
C) İdrisî
D) İbn Fadlan
E) Enverî

11.Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attilâ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğu Roma Devleti ile Anatolios Antlaşması’nı yapmıştır.
B) Juan-Juanların İstanbul’u kuşatmasında etkili olmuştur.
C) Germenlerin Nibelungen Destanı’nda Attilâ’dan söz edilmiştir.
D) Doğu Roma Devleti Attilâ’ya suikast girişiminde bulunmuştur.
E) Balkan, Gallia ve Roma üzerine seferler düzenlemiştir.

12.
• Devletin resmî mezhebi Malikîlik’tir.
• Hâkimiyetleri döneminde felsefeye önem vermişlerdir.
• Yönettikleri toplum Berberîler, Mevalî, Sekalibe ve Müvellidin gruplarından oluşmaktadır.
• Târık b. Ziyâd komutasındaki ordunun Vizigotlarla yaptığı mücadelelerden sonra kurulmuştur.
Bu bilgilerde sözü edilen Orta Çağ İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endülüs Emevîleri
B) Sâmânîler
C) Abbasîler
D) Fâtımîler
E) Eyyûbîler

13.Hasan Sabbah’a göre, Allah akıl ve düşünceyle değil, imamın rehberliğinde tanınabilir. Akıl din için yeterli değildir ve bundan dolayı insanların her devirde, dini, bir “imâm-ı ma’sûm”un nezaretinde öğrenmeleri gerekir. Çevresindeki insanlar, Sabbah’ın bu düşüncelerinde derin hikmetler gizli olduğuna inanarak onun peşinden gittiler. Sabbah, adamlarına cenneti vaat etmiş, bu mutluluğu dünyada tatmaları için de onlara esrar içirerek her türlü emrini yerine getirmelerini sağlamıştır. Öyle ki Sabbah’ın çevresindekiler onun emriyle kendilerini yüksek bir kale burcundan atıp parçaladıkları gibi dinî ve siyasi suikastler de düzenlemişlerdir.
Buna göre Hasan Sabbah’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çevresindekileri, ilahi güçleri olduğuna inandırdığına
B) Çevresindekilerin sorgulama yetilerini ortadan kaldırdığına
C) Din ve siyaset temelli yıkıcı faaliyetlerde bulunduğuna
D) İslamın temel kurallarına aykırı hareket ettiğine
E) Kendisine inananların farklı milletlerden olduğuna

14. Alâeddîn Tekiş zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Irak Selçukluları ve Karahıtayları yıkıp Gurluları egemenlikleri altına almasından bir süre sonra Moğol istilası sonucunda siyasal hayatı son bulmuştur.
Hakkında bu bilgiler verilen Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eyyûbîler
B) Karahanlılar
C) Hârezmşâhlar
D) Memlûkler
E) Gazneliler

15. XIII. yüzyılda Beyşehir ve Seydişehir yörelerinde Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı olan Seyfeddîn Halil Bey tarafından kurulan ve Beyşehir’de yaptırılan cami ile Türk mimarisinde adından söz ettiren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydınoğulları
B) Hamidoğulları
C) Germiyanoğulları
D) Eşrefoğulları
E) Candaroğulları

16. Anadolu Selçuklu Devleti’nin parlak zamanlarından birini yaşadığı I. Alâeddîn Keykubâd Dönemi’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erzincan alınarak Mengücek Beyliği’nin Kemah-Erzincan koluna son verilmiştir.
B) Anadolu’daki ilk kervansaray olan Alay Han yaptırılmıştır.
C) Alanya fethedilerek burada bir tersane kurulmuştur.
D) Yassı Çemen Savaşı’nda Celâleddin Hârezmşâh mağlup edilmiştir.
E) Konya, Kayseri gibi şehirlerin sur ve kaleleri güçlendirilmiştir.

17. Doğu Anadolu’nun Osmanlı yönetimine girmesinde hizmetleri bulunan ve Heşt Behişt adlı eseriyle tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Kuşçu
B) İdrîs-i Bitlisî
C) Kemal Paşazâde
D) Hoca Saadeddin Efendi
E) Molla Gürânî

18. Osmanlı Devleti’nde “kassam” olarak görevlendirilmiş ilmiye mensubu tarafından,ölen bir kişinin geride bıraktığı mal varlığını belirleyerek mirasçıları arasında taksim etmek amacıyla düzenlenen defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahrîr
C) Rûznâmçe
B) Mühimme
D) Tereke
E) Başmuhasebe

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahı adına düzenlenen belgelerden biri değildir?

A) Buyruldu
C) Hatt-ı Hümâyûn
E) Berat
B) İrade
D) Ferman

20. Osmanlı Devleti’nde tahrîr ve muhasebe defterleri dâhil idari ve mali kayıtların tutulduğu, kendine özgü rakamları da bulunan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyâkat
D) Sülüs
B) Ta’lîk
C) Rika
E) Nesih

21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocakları arasında yer almaz?

A) Sağ garipler
C) Topçular
B) Cebeciler
D) Yaya ve müsellemler
E) Sol ulufeciler

22. 1683 Viyana Kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki savaşlarını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pasarofça
B) Prut
C) Bucaş
D) Karlofça
E) Vasvar

23.
• Dış ülkelerle yapılan resmî yazışmalar yürütülmüştür.
• Yabancı dil bilen Müslüman memurların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
• Tanzimat Dönemi aydınlarının bir kısmı burada yetişmiştir.
• II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur.
Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Encümen-i Daniş
B) Mekteb-i Mülkiye
C) Hazine-i Evrak
D) Hendesehane
E) Tercüme Odası

24. 1869’da Osmanlı’da kabul edilen Tabiiyyet-i Osmaniye Kanunu’yla (Vatandaşlık Kanunu) aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Hukukun geliştirilmesi
B) Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasındaki eşitliğin sağlanması
C) Vatandaşlık hukukuna geçilmesi
D) Osmanlı tebaasının yurt dışına çıkışının engellenmesi
E) Vatandaşlıktan çıkışın zorlaştırılması

25. Mustafa Kemal, Millî Mücadele yıllarında aşağıdaki kongrelerden hangisine katılmıştır?

A) Pozantı
B) Balıkesir
C) Alaşehir
D) Edirne
E) Nazilli

26.Fethi Okyar, Şeyh Sait İsyanı’nın çıktığı günlerde Halk Fırkasının grup toplantısında kendisini eleştiren Recep Peker’e hitaben, “Yazık ki idaresizliği nedeniyle bu meseleyi çıkaran bir insan burada beni tenkit ediyor.” demiştir.
Buna göre Fethi Okyar’ın, Recep Peker’i başarısız olarak gördüğü görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahiliye Vekilliği
B) Başvekillik
C) Hariciye Vekilliği
D) Maarif Vekilliği
E) Meclis Başkanlığı

27. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında;
I. milliyetçilik,
II. halkçılık,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uygulamadığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

28. Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Mahkemelerinde görülen davalar arasında yer almaz?

A) Menemen Olayı
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) Şeyh Sait İsyanı
D) Mustafa Sagir Olayı
E) İzmir Suikast Girişimi

29.Kemalist ideolojinin fikrî altyapısını oluşturmak ve ideolojiye özgün bir kimlik kazandırmak amacıyla Ocak 1932 – Ocak 1935 yılları arasında yayın hayatını sürdüren ve yazarları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir gibi fikir insanlarının bulunduğu dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belleten
B) Kadro
C) Türk Kültürü
D) Ülkü
E) Hep Bu Topraktan

30. 1926 yılında Türk gemisi ile Fransız gemisinin çarpışması sonucu iki ülke arasında uluslararası bir soruna dönüşen Bozkurt-Lotus Davası’nı, Milletlerarası Daimi Adalet Divanında Türkiye lehine çözen Türk devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Peker
B) Refik Saydam
C) Yusuf Kemal Tengirşenk
D) Mahmut Esat Bozkurt
E) Tevfik Rüştü Aras

31. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Güney Amerika’daki Aztek ve İnka kültürlerinin yok olmasında etkili olmuştur?

A) İspanya
B) Venedik
C) Fransa
D) Almanya
E) İngiltere

32. Aşağıdaki terimlerden hangisi, “Amaca ulaşmak için her yol mübahtır.” şeklinde özetlenen düşünceyi temsil eder?

A) Materyalizm
B) Merkantilizm
C) Makyavelizm
D) Sürrealizm
E) Emperyalizm

33. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın başlamasında etkili olan İngiliz – Fransız savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Yıl Savaşları
B) Yüz Yıl Savaşları
C) Otuz Yıl Savaşları
D) Waterloo Savaşı
E) Trafalgar Savaşı

34. Rusya’nın Karadeniz’e inmesini engelleyen Altınordu Devleti’nin parçalanmasından sonra bu siyaseti sürdüren hanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırım
B) Kazan
C) Hive
D) Kasım
E) Sibir

35.
I. Özgürlük ve adalet kavramlarının öne çıkması
II. Skolastik düşüncenin yaygınlaşması
III. Mutlak monarşilerin güç kazanması
IV. Milliyetçilik ve eşitlik fikirlerinin yayılması
Yukarıdakilerden hangilerinin Fransız İhtilali’nin sonuçlarından olduğu savunulabilir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

36. Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?

A) Reform Hareketleri’nin yaşanması – Mesen sınıfının oluşmas
B) Coğrafi Keşifler’in yapılması – Sömürge imparatorluklarının kurulması
C) Rönesans’ın ortaya çıkması – Güzel sanatların gelişmesi
D) Matbaanın yaygınlaşması – Okumayazma oranının artması
E) Merkantilizm anlayışının benimsenmesi – İç ve dış ticarete önem verilmesi

37. 1948 yılındaki Arap – İsrail Savaşı’nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
B) Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kurulması
C) Mısır’ın, Akabe Körfezi’ni İsrail’e kapatması
D) Filistin Kurtuluş Örgütünün kurularak Ürdün’e yerleştirilmesi
E) İsrail’in, Sina Yarımadası’nı ele geçirmesi

38. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın başlangıcı sayılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD’de bazı bankaların iflaslarını açıklaması
B) ABD’nin İtalya’ya ekonomik ambargo uygulaması
C) New York Borsası’ndaki hisse senetlerinin ani düşüşü
D) İngiltere’de demir-çelik işçilerinin işten çıkarılması
E) ABD vatandaşlarının İngiliz mallarını boykot etmeleri

39. Türkiye Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanına, TBMM’yi yeni seçime gitmek üzere feshetme yetkisi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1928 yılı Anayasa değişikliği
E) 1937 yılı Anayasa değişikliği

40.
• 1931’de Mançurya’yı işgal etti.
• 1933’te Milletler Cemiyetinden, 1934’te ise Washington Antlaşması’ndan çekildi.
• 1934’te “Asya Asyalılarındır.” diyerek Batılıların Asya ile münasebetlerini kesmek istedi.

A) Hindistan
B) Çin
C) Moğolistan
D) Kore
E) Japonya

41. “Tarihin gelecek olduğunu” düşünen ve kendi görüşüne uygun belgeleri öğrencileri ile paylaşan bir tarih öğretmeninin R. Evans’ın sınıflamasına göre

A) Relativist – Reformcu
B) Eklektik
C) Hikâyeci
D) Kozmik
E) Bilim İnsanı

42. Derslerinde sadece “büyük anlatılar”a ve “büyük adamlar”ın tarihine değil, sıradan insanların günlük yaşantılarına da yer veren bir tarih öğretmeni, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini göz önünde bulundurmaktadır?

A) Millî tarih
C) Mikro tarih
B) Hikâyeci tarih
D) Karşılaştırmalı tarih
E) Öğretici tarih

43. Suat Öğretmen 10. sınıf tarih dersi yazılı sınavında öğrencilere, “Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri, aşağıda verilen dilsiz harita üzerinde işaretleyiniz.” şeklinde bir soru yöneltmiştir. Suat Öğretmen’in bu sorusu, Bloom Taksonomisi’nin aşağıdaki basamaklarından hangisine yöneliktir?
Hakkında bu bilgiler verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi
C) Sentez
B) Kavrama
D) Değerlendirme
E) Uygulama

44. “Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na Almanya yanında değil de İngiltere yanında girseydi sonuç ne olurdu?” sorusu, aşağıdaki soru tiplerinden hangisine örnektir?
hangi tipoloji kategorisine girdiği söylenebilir?

A) Yakınsak
D) Empati
B) Hipotetik
C) Sentez
E) Öteleme

45. Öğrencilerin belirli bir zaman akışına göre tarihsel bir metin oluşturabilmeleri, tarih şeridinde sunulan bilgileri yorumlayabilmeleri, aşağıdaki becerilerden hangisini kazandıklarını gösterir?

A) Gözlem yapma
B) Yaratıcı düşünme
C) Araştırma sorgulama
D) Mekânı algılama
E) Kronolojik düşünme

46. Geçmişi farklı şekillerde yorumlamak bugüne nasıl baktığımızla ilişkilidir. Öte yandan hayatı anlamlı kılmanın yolları ve gelecekle ilgili yarattığımız beklentiler de geçmişi kavrayışımızla iç içedir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, bu görüşü destekler?

A) Geçmişe, günümüze ve geleceğe yüklediğimiz anlamların tamamı tarihsel temellere dayanır.
B) Geçmişe, günümüze ve geleceğe yüklediğimiz anlamlar mitlerden, propagandalardan veya hayal ürünlerinden ibarettir.
C) İnsanların geçmiş ile ilgili oluşturduğu görüşleri onların geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkilere yükledikleri anlamın göstergesidir.
D) Geçmiş ile ilgili söylenenlerin anlamını kavrayabilmek için bu söylemlerin sunduğu resmî yapının ötesinde kavrayış gerekir.
E) Geçmişe, günümüze ve geleceğe yüklediğimiz anlam, geçmişin sunduğu politik ve dinî faydayla ilişkilidir.

47.Bir tarih öğretmeni tarih derslerinde yaratıcı drama yöntemi kullanmanın öğrencilerin tarihsel empati becerisine olan etkisini araştırmaktadır.
Bu tarih öğretmeninin yaptığı araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih dersi
B) Tarih öğretmeni
C) Tarihsel empati becerisi
D) Yaratıcı drama yöntemi
E) Öğrenciler

48. Dersini Nutuk’un okunduğu tarihî mekânda işlemek isteyen Demet Öğretmen aşağıdaki yerlerden hangisine gezi düzenlemelidir?

A) Cumhuriyet Müzesi
B) Kurtuluş Savaşı Müzesi
C) Ankara Resim Heykel Müzesi
D) Etnoğrafya Müzesi
E) Darülmuallim Salonu

49.
• Öğrencilere sözlü tarih çalışmaları yaptırma
• Derslerinde İnternet ortamında bulunan sanal müzeleri kullanma
• Öğrencilerin, bulundukları kentteki kütüphanelerden yararlanmalarına yönelik etkinlikler uygulama
Bu etkinlikleri yapan bir öğretmende, aşağıdaki yeterliklerden hangisinin gelişmiş olduğu söylenebilir?

A) Tarih dersini çevreyle ilişkilendirebilme
B) Aktif öğrenme tekniklerini uygulayabilme
C) Tarih öğretiminin amaçlarını analiz edebilme
D) Tarih derslerinde okumayazma stratejilerini uygulayabilme
E) Tarih öğretiminin gelişimini izleyebilme

50. Aşağıdaki materyallerden hangisi, öğrencilerin tarihî olayları eş zamanlı olarak algılamalarını sağlar?
A) Diyorama
B) Tematik tarih şeridi
C) Zaman kapsülü
D) Histomap
E) Kavram karikatürü

1.A 2.A 3.B 4.E 5.B 6.A 7.C 8.D 9.B 10.D 11.B 12.A 13.E 14.C 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A 21.D 22.D 23.E 24.D 25.A 26.A 27.C 28.A 29.B 30.D 31.A 32.C 33.A 34.A 35.B 36.A 37.B 38.C 39.C 40.E 41.A 42.C 43.E 44.B 45.E 46.C 47.C 48.A 49.A 50.D

tarihtendersler.com