2006 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ

61. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için aranan şartlardan biri değildir?

A) En az lise mezunu olmak
B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
E) Kısıtlı olmamak

62. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Para basılmasına karar vermek
B) Kanun koymak
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
E) Üniversite rektörlerini seçmek

63. Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

64. Başbakanın istifasını kabul etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) TBMM Başkanına
B) Cumhurbaşkanına
C) Bakanlar Kuruluna
D) Yüksek Seçim Kuruluna
E) Anayasa Mahkemesine

65. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme biçimlerinden biri değildir?

A) Soru
B) Genel görüşme
C) Gensoru
D) Meclis araştırması
E) Ara seçim

66. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

67. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi denetler?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

68. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı kimdir?

A) Başbakan
B) Adalet Bakanı
C) Yargıtay Başkanı
D) Danıştay Başkanı
E) TBMM Başkanı

69. C 70. A 71. D 72. E 73. B 74. D 75. C

69. Aşağıdakilerden hangisi seçimle işbaşına gelir?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Belediye Başkanı
D) İl Milli Eğitim Müdürü
E) Emniyet Müdürü

70. İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan hakları sadece sivil toplum örgütleri
tarafından güvence altına alınır.
B) İnsan hakları bireyi topluma ve devlete karşı korur.
C) İnsan en üstün değer olarak kabul edilmelidir.
D) İnsan hakları tüm insanlar bakımından geçerli olmalıdır.
E) İnsan hakları bakımından ırk, din, cins farkı
gözetilemez.

71. Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere ne ad verilir?

A) Millet
B) Birey
C) Hemşehri
D) Vatandaş
E) Soydaş

72. Türkiye’nin yurt dışına göç vermesinde,
I. ortalama yaşam süresinin uzun olması,
II. ücret düzeylerinin düşük olması,
III. işsizlik oranının yüksek olması
etkenlerinden hangileri rol oynamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

73. TBMM kararıyla, 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından (TL) kaç sıfır atılmıştır?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

74. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, kişi başına düşen geliri çok yüksek olduğu halde “gelişmiş ülkeler” grubunda yer almaz?

A) ABD
B) Almanya
C) İngiltere
D) Suudi Arabistan
E) Japonya

75. 1 Temmuz 2006’dan bu yana Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır?

A) Yunanistan
B) İngiltere
C) Finlandiya
D) İtalya
E) Portekiz

 

61. A 62. E 63. D 64. B 65. E 66. C 67. A
68. B