2016 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ

46. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

A) 2
B) 3
C) 4 
D) 6 
E) 8
47. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yargıtay
E) Başbakan 
48. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, görevine dönmesine kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır?
A) İçişleri bakanı
B) Anayasa Mahkemesi başkanı
C) Başbakan
D) Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı 
49. Aşağıdakilerden hangisi idari işlem niteliği taşımaz?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Sirküler
D) Tebliğ
E) Müşterek kararname
50. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir?
A) Bahçelievler Mahallesi muhtarı
B) Afyonkarahisar Belediyesi
C) Konya İl Emniyet Müdürlüğü
D) Kütahya valisi
E) Acıpayam İlçe İdare Kurulu
51. Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların karşılıklarını oluşturan bedelin ödenmesi yoluyla, mülkiyetlerinin idareye geçirilmesini sağlayan usul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletleştirme
B) Özelleştirme
C) Kamulaştırma
D) İstimval
E) Geçici işgal 
52. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanunlar ile aynı basamakta yer alabilir?
A) Genelgeler
B) Yönetmelikler
C) Uluslararası antlaşmalar 
D) Anayasa
E) Tüzükler
53. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?
A) Şekil özgürlüğü
B) Sözleşme yapma özgürlüğü
C) Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü
D) Tarafların anlaşarak sözleşmeyi ortadan kaldırma veya değiştirme özgürlüğü
E) Sözleşmeyi emredici hukuk kurallarına aykırı düzenleyebilme özgürlüğü
54. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer” ifadesiyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdare merkezi
B) Şube
C) Yargı yeri
D) Yerleşim yeri
E) Uyrukluk
55. Aşağıdakilerden hangisi, ilki 1975 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı filmlerinin yönetmenlerinden biridir?
A) Zeki Ökten
B) Memduh Ün
C) Türker İnanoğlu
D) Umur Bugay
E) Ertem Eğilmez
56.Türkiye’de aşağıdaki lisans programlarından hangisinin öğretim süresi diğerlerine göre daha uzundur?
A) İngilizce öğretmenliği
B) Bilgisayar mühendisliği
C) Tıp
D) Mimarlık
E) Hukuk 
57. Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen Greenwich, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?
A) İngiltere
B) Güney Afrika
C) Avustralya
D) Kanada
E) Amerika Birleşik Devletleri
58. 1913 yılında Kırşehir’de doğan; Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri, Ay Dost Şu Yalan Dünyadan Usandım başta olmak üzere seslendirdiği pek çok bozlakla anılan âşık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeref Taşlıova
B) Veysel Şatıroğlu
C) Davut Sulari
D) Muharrem Ertaş
E) Hacı Taşan
59. 2016 yılının Eylül ayında düzenlenen Yaz Paralimpik Oyunları aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?
A) Japonya
B) Brezilya 
C) Rusya Federasyonu
D) İspanya
E) Çin Halk Cumhuriyeti
60. Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan üniversitenin adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir?
A) Balıkesir
B) Giresun
C) Osmaniye
D) Erzincan
E) Niğde
46.D 47.B 48.E 49.A 50.B 51.C 52.C  53.E 54.D 55.E 56.C 57.A 58.D 59.B 60.E