2006 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49.
I. Anayasa Mahkemesi Başkanı
II. TBMM Başkanı
III. Başbakan
IV. Cumhurbaşkanı

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerini doğrudan TBMM seçer?A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

50. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
C) Ceza sorumluluğu şahsidir.
D) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
E) Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememekten dolayı da özgürlüğünden alıkonulabilir.

51.
I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM Başkanı
III. Başbakan
IV. Bakanlar Kurulu
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

52. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Sayıştay
C) Bakanlıklar
D) Cumhurbaşkanı
E) Kamu tüzel kişileri

53. 1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) Anayasa Mahkemesi Başkanı

 54. Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimler içinde yer almaz?

A) İl özel idaresi
B) İlçe idaresi
C) Belediye idaresi
D) Büyükşehir belediyesi
E) Köy idaresi

55. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?

A) Kamusal hukuk
B) Tarihi hukuk
C) Dogmatik hukuk
D) Tabii hukuk
E) Mevzu hukuk

56. 1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.
C) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
D) Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.
E) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

57. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından biri değildir?

A) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
B) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi
C) Devlet başkanının yasama organınca seçilmesi
D) İdarenin yargısal denetiminin yapılması
E) Yargı bağımsızlığı

58. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’den beyin göçünü önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi
B) Ücretlerin artırılması
C) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
D) Üniversitelerin geliştirilmesi
E) Yabancı ülkelerden bilim adamları getirilmesi

59. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan biri değildir?

A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Kalkınma Programı (UNDP)
E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

60. Avrupa Birliği (AB) üyesi olan aşağıdaki ülkelerden hangisi, AB’nin ortak para birimi olan Avro’yu kabul etmeyerek kendi ulusal para birimini kullanmaya devam etmektedir?

A) Almanya
B) Yunanistan
C) İngiltere
D) İtalya
E) Belçika

 

 

49. D 50. E 51. A 52. A 53. C 54. B 55. E
56. D 57. C 58. E 59. B 60. C