2016 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

46. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı en az kaçtır?
A) 367
B) 330 
C) 276 
D) 184
E) 139
47. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’nın yasama başlığı altında düzenlenmiştir.
B) Yedi asıl, dört yedek üyeden oluşur.
C) Üyeleri Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından seçilir.
D) Kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulabilir.
E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmekle görevlidir. 
48. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce çekilmesi gereken üç bakan aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Dışişleri, içişleri, maliye 
B) Dışişleri, maliye, millî savunma
C) Adalet, içişleri, ulaştırma
D) Adalet, dışişleri, ulaştırma
E) İçişleri, maliye, millî savunma
49. Aşağıda verilenlerin hangisinde idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araç, diğerlerinden farklıdır?
A) Millî eğitim bakanı-Ağrı il millî eğitim müdürü
B) Sağlık bakanı-Sağlık Bakanlığı müsteşarı
C) Karayolları genel müdürü-Karayolları 1. bölge müdürü
D) Kayseri il nüfus müdürü-Kayseri nüfus memuru
E) Alaca kaymakamı-Gazipaşa Köyü muhtarı 
50. Memur atama işleminin iptali istemiyle açılan bir dava, aşağıdakilerin hangisi tarafından karara bağlanır?
A) İdari yargı
B) Adli yargı
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Anayasa yargısı
E) İlgili bakanlık
51. Danıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir.
B) 1982 Anayasası’nda yüksek mahkemelerden biri olarak sayılmıştır.
C) Başkanı, kendi üyeleri arasından cumhurbaşkanınca atanır.
D) Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirir.
E) Kanunla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
52. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 1: Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.
Bu parçada altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?
A) Hâkimin hukuk yaratması
B) Hâkimin takdir yetkisini kullanması
C) Kanunlaştırma
D) Kanunların çatışması
E) Kanunun yorumlanması 
53. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda günümüzde kabul edilen yorum çeşitleri veya yöntemlerinden biri değildir?
A) Sistematik yorum
B) Tarihsel yorum
C) Lafzi yorum
D) Yargısal yorum
E) Yasama yorumu 
54. Birden fazla kişinin, kanun veya sözleşme gereği aralarında daha önceden mevcut olan ortaklık bağına dayanarak, belirlenmiş bir payları olmaksızın aynı eşyanın tamamına malik olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) İntifa hakkı
B) Kat mülkiyeti
C) Elbirliği mülkiyeti
D) Rehin hakkı
E) Zilyetlik
55. 1986 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Olof Palme, aşağıdaki ülkelerin hangisinde başbakanlık yapmıştır?
A) Hollanda
B) Danimarka
C) Norveç
D) Finlandiya 
E) İsveç
56. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bayrağında hilal yoktur?
A) Tunus
B) Cezayir
C) Pakistan
D) Irak
E) Azerbaycan
57. Kara delikler konusundaki çalışmalarıyla tanınan, Zamanın Kısa Tarihi ve Ceviz Kabuğundaki Evren adlı kitapların yazarı olan fizikçi aşağıdakilerden hangisidir?
A)James Watson
C) Alan Turing 
B) Stephen Hawking
D) Albert Einstein
E) John Nash 
58. İnka Uygarlığı’nın ortaya çıktığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güney Amerika
B) Mezopotamya
C) Kuzey Afrika
D) Batı Avrupa
E) Orta Asya
59. 2016 yılının Haziran ayında Kore’de düzenlenen 14. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası ve 7. Dünya Yaş Grupları Yarışması’nda, 15-17 yaş grubunda şampiyon olan Türk kadın sporcu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eda Eyüpoğlu
B) Ayşe Begüm Onbaşı 
C) Buse Merve Kaplan
D) Sezin Sürüm
E) Melisa Morsünbül
60. Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılının Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerde, il olarak kurulması veya il statüsünün kaldırılması teklif edilen yerlerden biri değildir?
A) Derecik 
B) Şırnak 
C) Hakkâri
D) Cizre
E) Yüksekova
46.D 47.D 48.C 49.E 50.A 51.C 52.A  53.E 54.C 55.E 56.D 57.B 58.A 59.B 60.A 
tarihtendersler.com