2014 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014  ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

46. 1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu aşağıdaki ülkelerin hangisinin ceza kanunundan iktibas edilmiştir?

A) Fransa
B) Almanya
C) İtalya
D) İsviçre
E) İngiltere
47. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
A) Başlangıçta belirtilen temel ilkelere bağlılık
B) Demokratik devlet
C) Hukuk devleti
D) Sosyal devlet
E) Liberal devlet
48. Bir kıyı devletinin kara ülkesinin denizin altında süren doğal uzantısı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
A) Bitişik bölge
B) Kıta sahanlığı
C) Münhasır ekonomik bölge
D) İç sular 
E) Balıkçılık bölgesi
49. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her yıl olağan  olarak  gerçekleşen toplanma tarihiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eylül ayının ilk haftası kendiliğinden toplanır.
B) Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
C) Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
D) Ekim ayının ilk günü çağrı üzerine toplanır.
E) Kasım ayının ilk haftası kendiliğinden toplanır.
50. 1982 Anayasası’na göre Sayıştay, aşağıdakilerden hangisi adına denetim görevini gerçekleştirmektedir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Kamu Başdenetçisi
D) Başbakan
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi
51. 1982 Anayasası’na göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kural olarak, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
B) Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklular oy kullanamaz.
C) Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler oy kullanamaz.
D) Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri kanunla düzenlenir.
E) Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
52. Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurluğunda adaylık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adaylık süresi en az 1 yıldır.
B) Adaylık süresi 2 yıldan çok olamaz.
C) Aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
D) Adaylık devresinde ilişikleri kesilenler 2 yıl boyunca devlet memurluğuna alınmazlar.
E) Aday memurların temel eğitimleri ile hazırlayıcı eğitimleri aynı kurumda yapılır.
53. İl ve ilçe dışındaki bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için gerekli olan asgari nüfus aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.000
B) 3.000
C) 4.000
D) 5.000  
E) 10.000
54.
I. Polis
II. Jandarma
III. Orman kolluğu
IV. Gümrük kolluğu
Türkiye’de, yukarıdakilerden hangileri aynı zamanda adli kolluk olarak da görev yapar?
A) I ve II
B) I ve III 
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV 
55. “İstanbul’un gözü” lakabıyla anılan, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen fotoğraf sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ara Güler
B) Kutluğ Ataman
C) Coşkun Aral
D) Fikret Otyam
E) Kudret Sabancı
56.2014 yılında, Kemerlerinizi Bağlayınız adlı filmi ile İtalya’nın prestijli ödüllerinden Nastri d’Argento’da  3 dalda ödüle layık görülen, İtalya’da yaşayan ünlü yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferzan Özpetek
B) Zeki Demirkubuz
C) Sinan Çetin
D) Mustafa Altıoklar
E) Fatih Akın
57. İlk kez 2013’te yapılan ve çoğunlukla Türklerin yaşadığı veya Türkçe konuşan ülkelerin katıldığı şarkı yarışması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altın Mikrofon
B) Anadolu Ateşi
C)Türkvizyon
D) Türk Melodi
E) Türkü Star
58. Aşağıdakilerden hangisi, İskandinav ülkelerinden biri değildir?
A) İsveç
B) Norveç
C) Finlandiya
D) Danimarka
E) Polonya
59. Özgürlük Heykeli’ni ABD’ye hediye olarak gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Almanya
C) Rusya
D) Japonya
E) Fransa
60. 1882 yılında Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne adıyla kurulan  yükseköğretim  kurumunun  günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Teknik Üniversitesi
B) İstanbul Üniversitesi
C) Yıldız Teknik Üniversitesi
D) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
E) Boğaziçi Üniversitesi
46.C 47.E 48.B 49.C 50.E 51.B 52.D 53.D54.A 55.A 56.A 57.C 58.E 59.E 60.D