2012 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri değildir?
A) Üniter devlet
B) Özgür ve düzenli seçimler
C) Temel hak ve hürriyetler
D) Çok partili siyasal hayat
E) Seçilmişlerin üstünlüğü50.1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarının yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Yargıtay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yüce Divan
E) TBMM Genel Kurulu

51.Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, olağanüstü hâl ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı
B)Başbakan
C)İçişleri Bakanı
D)Türkiye Büyük Millet Meclisi
E)Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

52. Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar aşağıdakilerden hangisi tarafından görevden uzaklaştırılabilir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) İçişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
E) Vali

53. Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunması kural olarak kaç yılda bir yapılmaktadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

54.Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, memurluğun sona erme hâllerinden biri değildir?

A) Memurluktan çıkarılma
B) Memurluktan çekilme
C) Memurluğa alınma şartlarından birinin kaybedilmesi
D) Yaşlanma
E) Ölüm
 

 

49. A 50. B 51. E 52. C 53. E 54. D 55. C 56. B 57. A 58. D 59. E 60. A

55. Gelir vergisinin, geliri daha fazla olanlardan geliri daha az olanlara göre daha yüksek oranda tahsil edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin sonucu olarak gerçekleşmektedir?A) Görgü
B) Denkleştirici adalet
C) Paylaştırıcı (dağıtıcı) adalet
D) Etik
E) Örf ve âdet56. Hukuk kuralları arasında, aksine bir hukuki işlem yapılması mümkün olmayan, tarafların kendi iradeleri ile değiştiremeyecekleri kurallara ne ad verilir?

A) Yedek kurallar
B) Emredici kurallar
C) Yorumlayıcı kurallar
D) Tamamlayıcı kurallar
E) Tanımlayıcı kurallar

57. Özel hukuk alanında yabancı unsur taşıyan hukuki ilişki ve ihtilafların çözümünde uygulanacak kuralları kapsayan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devletler özel hukuku
B)İdare hukuku
C)Medeni hukuk
D)Medeni usul hukuku
E)İş hukuku

58. Aşağıdakilerden hangisi, AB’ye katılım süreci çerçevesinde gerçekleştirilen reformlardan biri değildir?

A) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapatılması
B) Ölüm cezasının Anayasa′dan tamamen çıkarılması
C) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması
D) Askerlik süresinin kısaltılması
E) Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının tanınması 

59. Zorunlu deprem sigortası kapsamında olan binalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
B) Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
C) İş hanı, iş merkezi gibi tamamı ticari amaçla kullanılan binalar
D) İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
E) Tapuya kayıtlı ve mesken olarak inşa edilmiş binalar

60. Para Politikası Kurulu aşağıdakilerin hangisinin organları arasında yer alır?

A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C) Ekonomi Bakanlığı
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Maliye Bakanlığı

tarihtendersler.com