2012 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49.Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?A) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından  17 yaşın tamamlanması
B) Kadınlar ve erkekler bakımından 16 yaşın tamamlanması
C) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması
D) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından 21 yaşın tamamlanması
E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından 14 yaşın tamamlanması

50. Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?

A) Emredici kurallar
B) Yedek kurallar
C) Yorumlayıcı kurallar
D) Tamamlayıcı kurallar
E) Tanımlayıcı kurallar

51.Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle sorumluluğu ortaya çıkar.
B) Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.
C) Borçlunun borca aykırı davranışı hâlinde özgürlüğünün kısıtlanması mümkün değildir.
D) Borçlunun mal varlığı sorumluluğu sınırsız olabileceği gibi, durumun niteliğine göre sınırlı da olabilir.
E) Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları varsa sorumlu tutulabilir.

52.1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
B) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.
C) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla düzenlenir.
D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.
E) Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakanca son verilebilir.

53.1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 55
 

54.1982 Anayasası’na göre, ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclis Başkanı, Meclisi toplantıya çağırır.
B) Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
C) Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
D) Başbakan, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
E) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır.

55. Aşağıdakilerden hangisinin bozulması, kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?A) Genel inanç
B) Esenlik
C) Genel sağlık
D) Genel ahlak
E) Güvenlik

56.
I. Kanun hükmünde kararname
II. Tüzük
III. Yönetmelik
IV. Genelge
Yukarıdakilerden hangileri, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

57.
I. Kamu iktisadi teşebbüsleri
II. Ticaret odası
III. Hukuk fakültesi
IV. İl özel idaresi
Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik yapma yetkisine sahip değildir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve IV

58.Yunanistan’ın kredi notunu artırmasına rağmen, Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çeviren ve bunun sonucunda tepkilere neden olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moody’s Fitch
B )Ratings
C) Experian
D) Standard and Poor’s
E) Callcredit

59. 25. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Mayıs 2012 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmiştir?

A) Japonya
B) Amerika Birleşik Devletleri
C) Güney Kore
D) İsveç
E)Türkiye

60. Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi’ ne ev sahipliği yapan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağdat
B) Bakü
C) İstanbul
D) Davos
E) Kahire

 

 

 

 

 

49. C 50. A 51. E 52. E 53. B 54. D 55. A 56. C 57. B 58. D 59. B 60. C

tarihtendersler.com