2010 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal düzen kuralı niteliği taşımaz? A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Manevi kurallar
D) Görgü kuralları
E) Hukuk kuralları

50. Hukukta bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispata yarayan araçlara ne ad verilir?

A) Fiil
B) Ehliyet
C) Marka
D) Delil
E) İspat yükü

51. Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) T.C. Anayasası
B) Türk Ceza Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Türk Ticaret Kanunu
E) Türk Medeni Kanunu

52. 1982 Anayasası’nda 5982 sayılı Kanun’la 2010 yılında yapılan değişiklik sonrası Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 12
E) 15

53. 1982 Anayasası’nda 5982 sayılı Kanun’la 2010 yılında yapılan değişiklik sonrasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?

A) 7 asıl, 5 yedek üye
B) 11 asıl, 4 yedek üye
C) 15 asıl üye
D) 17 asıl üye
E) 22 asıl, 12 yedek üye

54. 1982 Anayasası’na göre, Başkomutanlık aşağıdakilerin hangisi tarafından temsil olunur?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM Başkanı
D) Genelkurmay Başkanı
E) Millî Savunma Bakanı

55. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

56. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Bakanı
B) Adalet Bakanlığı Müsteşarı
C) Kurulun en yaşlı üyesi
D) Kurul üyelerinin kendi aralarından salt çoğunluk- la seçeceği kişi
E) Başbakan

57. Kamu düzenini sağlamaya yönelik idari faaliyete ne ad verilir?

A) Kolluk
B) Fiilî memur
C) İdari yaptırım
D) Disiplin cezası
E) Düzenleyici işlem

58. 2010 yılında dünyanın en iyi yedi merkez bankası başkanından biri seçilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı kimdir?

A) Durmuş Yılmaz
B) Mehmet Şimşek
C) Ali Babacan
D) Ahmet Ertürk
E) Gazi Erçel

59. İkili ekonomik ilişkilerde ABD Dolarının devreden çıkarılarak Türk Lirası ve Yuanın kullanılmaya başlandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azerbaycan
B) Türkmenistan
C) Japonya
D) Çin
E) Pakistan

60. Yerin yaklaşık 700 metre altında iki aydan fazla mahsur kalan 33 maden işçisinin kurtarıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brezilya
B) Kolombiya
C) Arjantin
D) Uruguay
E) Şili

50. D 51. E 52. D 53. E 54. A 55. C 56. A 57. A 58. A 59. D 60. E