2010 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49. Kazanç paylaşma amacı gütmeyen ve en az yedi kişinin bir araya gelmesiyle kurulabilen tüzel kişilik aşağıdakilerden hangisidir? A) Vakıf
B) Kolektif şirket
C) Kooperatif
D) Komandit şirket
E) Dernek

50. Kardeşler arasındaki hısımlığa ne ad verilir?

A) Kayın hısımlığı
B) Alt soy hısımlığı
C) Üst soy hısımlığı
D) Yan soy kan hısımlığı
E) Evlat edinmeden doğan hısımlık

51. Kişiye eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimi- yet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?

A) Fikrî hak
B) Ayni hak
C) Şahsi hak
D) Alacak hakkı
E) Talep hakkı

52.

I. Bireysel başvuruları inceleme görev ve yetkisi

II. Üyelerinin görev süresinin 12 yılla sınırlandırılması

III. TBMM’nin, üye seçme yetkisine sahip olması

IV. Anayasa değişikliklerinin sadece şekil açısından denetlenmesi

V. Yüce Divan yargılaması yetkisi

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda 5982 sayılı Kanun’la 2010 yılında yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesi için getirilmiş yenilikler arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

53. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdiren hâllerden biri değildir?

A) İstifa
B) Milletvekili olmaya engel bir suçtan kesin hüküm giyme
C) Kısıtlanma
D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar etme
E) Partisinin temelli kapatılmasına, beyan ve eylemleriyle sebep olma

54. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümler arasında yer almaz?

A) Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.
B) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

C) Türkiye Devleti’nin millî marşı İstiklal Marşı’dır.
D) Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılıdır.
E) Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır.

55. Aşağıda eşleştirilenlerin hangisinde bir hiyerarşi ilişkisi söz konusu olamaz?

A) Bakan – Müsteşar
B) Rektör – Dekan
C) Vali – Kaymakam
D) Kaymakam – İlçe millî eğitim müdürü
E) Yükseköğretim Kurulu Başkanı – Rektör

56. Tüzüklerin yargısal denetimini yapma konusunda aşağıdakilerden hangisi görevlidir?

A) İdare mahkemesi
B) Bölge idare mahkemesi
C) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
D) Danıştay
E) Sayıştay

57. Aşağıdakilerden hangisi belediye tüzel kişiliğinin çıkarabileceği düzenleyici işlemlerden biri değildir?

A) Tüzük
B) Yönetmelik
C) İmar planı
D) Tebliğ
E) Genelge

58. Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görevleri arasında yer almaz?

A) Finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak
B) Finansal sisteme rekabet gücü kazandırıcı ortamı hazırlamak
C) Fiyat istikrarını sağlamak için uygulanacak para politikasını belirlemek
D) Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek
E) Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak

59. Aşağıdaki ülkelerden hangisi başkanlık sistemi ile yönetilmektedir?

A) ABD
B) Almanya
C) İngiltere
D) Yunanistan
E) Japonya

60. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde 4 Ekim 2010 tarihinde bir alüminyum fabrikasından zehirli atık yayılması sonucu büyük bir çevre felaketi yaşanmıştır?

A) Rusya
B) Polonya
C) Ukrayna
D) Bulgaristan
E) Macaristan

49. E 50. D 51. B 52. C 53. E 54. B
55. E
 56. D 57. A 58. C 59. A 60. E

 

tarihtendersler.com