2010 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?A) İş
B) Edim
C) Çalışma
D) Alacak
E) Sözleşme

50. Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?

A) Doğum kütüğü
B) Evlenme kütüğü
C) Boşanma kütüğü
D) Ölüm kütüğü
E) Yer değiştirme kütüğü

51. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni Kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?

A) Velayet
B) Vesayet
C) Veraset
D) Soybağı
E) Evlat edinme

52. 1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

53. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir?

A) Başlangıç kısmı
B) Anayasa’nın ilk dört maddesi
C) Anayasa’nın geçici maddeleri
D) Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
E) Anayasa’nın 175. maddesi

54. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?

A) Adalet Bakanının istifası hâlinde
B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması hâlinde
C) Millî Savunma Bakanının istifası hâlinde
D) Genelkurmay Başkanının istifası hâlinde
E) Başbakanın ölümü hâlinde

55. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

49. B 50. A 51. A 52. B 53. D 54. E 55. C 56. C 57. D 58. A 59. E 60. B

A) Tüzükler, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar.
B) Hangi tüzüklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirtilir.
C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır.
D) Tüzüklerin Anayasa’ya ve kanunlara uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek Danıştayın idari görevleri arasında yer alır.
56. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahallî idareler içerisinde yer alır?

A) Mahalle
B) Bucak
C) Köy
D) İlçe
E) Bölge

57.
I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
II. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
III. Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı işlemler
IV. Yüksek Askerî Şûra kararları
Yukarıdaki idari işlemlerden hangilerine karşı Anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

58. 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir anlaşmayla 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde
vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya
B) Yunanistan
C) Brezilya
D) Almanya
E) İran

59. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerinden biri değildir?

A) Azerbaycan
B) Afganistan
C) Tacikistan
D) İran
E) Irak

60. Avrupa Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ben Bernanke
B) Jean-Claude Trichet
C) Paul Wolfowitz
D) Rodrigo de Rato
E) Dominique Strauss-Kahn

tarihtendersler.com