2008 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

61. Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı organlarında yargılanır?A) Vatana ihanet durumunda Cumhurbaşkanı
B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri
C) Milletvekilleri
D) Başbakan
E) Bakanlar

62. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönünceye kadar, Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?

A) TBMM Başkanı
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
C) Cumhurbaşkanının belirleyeceği en az 40 yaşında
olan ve yüksek öğrenim yapmış bir milletvekili
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı
E) Başbakan

63. 1982 Anayasası’na göre, milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

A) Millî Savunma Bakanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanının önerisi üzerine Başbakan
C) Doğrudan Başbakan
D) Millî Güvenlik Kurulu
E) TBMM

64. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 4 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
B) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde TBMM’nin 6 yıllık bir süre için seçileceği öngörülmekteydi; fakat 2001 yılında yapılan bir değişiklikle, bu süre 4 yıla indirilmiştir.
C) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
D) Anayasa, TBMM’nin görev süresi hakkında herhangi  bir hüküm içermemektedir. Bu husus 5 yıl olarak Milletvekili Seçimi Kanunu’nda düzenlenmiş bulunmaktadır.
E) 1982 Anayasası, 2007 yılına gelinceye kadar TBMM’nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmekteydi; fakat bu süre 2007 yılında yapılan bir değişiklikle 4 yıla indirilmiştir.

65. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin
zorunlu koşulu değildir?

A) Yasal idare ilkesi
B) Yargı birliği
C) İdarenin mali sorumluluğu
D) Yargı bağımsızlığı
E) Yasaya saygı ilkesi

66. Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yargıtay Genel Kurulu
D) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
E) Adalet Bakanı

61. C 62. A 63. E 64. E 65. B 66.B 67. C 68. D 69. A 70. E 71. D 72. B 73. C 74. D 75. E

67. Merkezî idarenin başkent dışındaki teşkilatına ne ad verilir?

A) Belediye
B) İl özel idaresi
C) Taşra teşkilatı
D) Mahallî idare teşkilatı
E) Hizmet yerinden yönetimi

68. Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı
D) TBMM Başkanı
E) Hava Kuvvetleri Komutanı

69. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından
biri değildir?

A) Örf ve Adet
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Anayasa

70. Dürüstlük kuralı aşağıdakilerin hangisinde uygulanmaz?

A) Sözleşmelerin yorumlanmasında
B) Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında
C) Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde
D) Sözleşme öncesi müzakerelerde
E) Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında

71. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir?

A) Evli kişi
B) Kendisine yasal danışman atanan kişi
C) Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme gücüne sahip kişi
D) Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış, ayırt etme gücüne sahip kişi
E) Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk

72. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

A) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)
B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
C) Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

73. G-8 zirvesi, 2008 yılında hangi ülkede yapılmıştır?

A) ABD
B) Rusya
C) Japonya
D) Almanya
E) Fransa

74. 2006 yılından itibaren T.C. Merkez Bankası Başkanı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Ertürk
B) Tevfik Bilgin
C) Mehmet Şimşek
D) Durmuş Yılmaz
E) Süreyya Serdengeçti

75. 61. Cannes Film Festivali’nde “Üç Maymun” isimli filmi ile en iyi yönetmen ödülünü alan Türk yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih Akın
B) Çağan Irmak
C) Ali Özgentürk
D) Mustafa Altıoklar
E) Nuri Bilge Ceylan
 

tarihtendersler.com