2008 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49. Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk
B) Tabii hukuk
C) İdeal hukuk
D) Mevzu hukuk
E) Objektif hukuk

50. Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

A) Hukuk boşluğu
B) Kural içi boşluk
C) Örtülü boşluk
D) Kanun boşluğu
E) Açık boşluk

51. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genellik
B) Eşitlik
C) Özerklik
D) Subjektif iyi niyet
E) Dürüstlük (Objektif iyi niyet)

52. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulabilir.
B) Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.
C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz.
D) Ceza sorumluluğu şahsidir.
E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.

53.
I. Tutuklular
II. Askerî öğrenciler
III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları
IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar
V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanamaz?

A) I, II ve V
B) I, IV ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

54. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir?

A) Bakanlar Kurulunda bakan olarak görev almak
B) TBMM Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanına vekillik etmek

C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak
D) TBMM komisyonlarında görev almak
E) Cumhurbaşkanınca Başbakan olarak atanmak

55. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa’da açıkça düzenlenmiştir.
B) Kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarıdır.
C) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, Kurulun yetkilerindendir.
D) Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.
E) Üyeler 4 yıl için seçilirler ve süresi biten üye yeniden seçilebilir.

56. 1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta olan olağanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Millî Güvenlik Kurulu
C) Genelkurmay Başkanı
D) İçişleri Bakanı
E) TBMM

57. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını seçmek
B) Yüksek Seçim Kuruluna üye seçmek
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek
D) Vatandaşların, Anayasa şikâyeti yoluyla yaptıkları başvuruları inceleyip karara bağlamak
E) Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek

58. Türkiye’de 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre, emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 2048 yılından itibaren kaç olacaktır?

A) 58
B) 60
C) 61
D) 65
E) 67

59. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisi?

A) Sırbistan
B) Makedonya
C) Kosova
D) Hırvatistan
E) Bosna-Hersek

60. 2008 Yaz Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılacaktır?

A) Pekin
B) Atina
C) Atlanta
D) Barselona
E) Sidney

 

49. D 50. A 51. E 52. B 53. D 54. C 55. B
56. E 57. A 58. D 59. C 60. A

tarihtendersler.com