2008 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ

61. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasal partinin kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?A) İçişleri Bakanlığı
B) Anayasa Mahkemesi
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Danıştay
E) Yargıtay62. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi için gereken teklif ve kabul yeter sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi ve toplanmış olan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü gerekir.
B) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabulü gerekir.
C) 20 milletvekili veya bir siyasi parti grubunun teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun kabulü gerekir.
D) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin veya Bakanlar Kurulunun teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabulü gerekir.
E) TBMM üye tam sayının en az üçte birinin teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az beşte üçünün kabulü gerekir.

63. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın 4. maddesi uyarınca, değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif edilmesi yasaklanmış olan 3. maddesinde
yer almamıştır?

A) Başkentin Ankara olduğu
B) Bayrağın şeklinin kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak olduğu
C) İstiklâl Marşı’nın millî marş olduğu
D) Devletin dilinin Türkçe olduğu
E) Latin harflerinden oluşturulan Türk alfabesinin kullanılacağı

64. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili seçimlerinin yönetim ve denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) TBMM Anayasa Komisyonu
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yüksek Seçim Kurulu
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

65. Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Milletvekillerine
B) Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna
C) Yargıtay Başkanına ve Danıştay Başkanına
D) Hâkimlere ve savcılara
E) Genelkurmay Başkanına

66. Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin organlarından biridir?

A) İl genel meclisi
B) İl daimi encümeni
C) Belediye meclisi
D) Belediye encümeni
E) İl idare kurulu

69. C 70. A 71. D 72. D 73. B 74. E 75. C

 

67. Belediyenin asli karar organı aşağıdakilerden hangisidir?A) Belediye meclisi
B) Belediye encümeni
C) İl genel meclisi
D) Belediye başkanı
E) Vali68. Aşağıdakilerden hangisi merkezî idarenin taşra teşkilatından biri değildir?

A) İl genel idaresi
B) Belediye idaresi
C) İlçe idaresi
D) Bucak idaresi
E) Bölge idareleri

69. Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun hükmünde kararname
B) Yönetmelik
C) Anayasa
D) Kanun
E) Tüzük

70. Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir?

A) Uyrukluk (Tabiiyet)
B) Üyelik
C) Katılma
D) Sığınma
E) Karşılıklılık

71. Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır?

A) Sosyal yaşamı düzenlemesi
B) Kişilere bazı ödevler yüklemesi
C) Herkese uygulanabilir olması
D) Devlet gücüne dayanması
E) Bazı emir ve yasakları içermesi

72. Hazine Müsteşarlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) TBMM
B) Maliye Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Başbakanlık
E) T.C. Merkez Bankası

73. Türkiye’de yerel seçimler hangi yılda yapılacaktır?

A) 2008
B) 2009
C) 2010
D) 2011
E) 2012

74. Türkiye’de ve başka bazı ülkelerde kene aracılığıyla bulaşarak ölümlere yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malarya
B) Karasu ateşi
C) Tatarcık humması
D) Kayalık dağlar ateşi
E) Kırım-Kongo kanamalı ateşi

75. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) İtalya
C) İspanya
D) Hollanda
E) Portekiz

61. B 62. E 63. E 64. C 65. B 66. E 67. A 68. B 

tarihtendersler.com