2006 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ

61. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?

A) İnsan haklarına saygılı
B) Demokratik
C) Laik
D) Sosyal
E) Halkçı

62. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Ağır ceza mahkemesi
C) Yargıtay
D) Askeri Yargıtay
E) Danıştay

63. Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?

A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Danıştay Başkanı
C) Yargıtay Başkanı
D) Milletvekilleri
E) Hâkimler

64. Milli Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdakilerden hangisi düzenler?

A) TBMM Başkanı
B) Adalet Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı

65. Siyasi parti üyesi olabilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

A) 15
B) 18
C) 20
D) 21
E) 25

66. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını aşağıdakilerden hangisi kabul eder?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay

67. Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı temsilcileri kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Devlet bakanı
E) Cumhurbaşkanı
68. “Adil yargılanma” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir?

A) Hukuk devleti
B) Üniter devlet
C) Laik devlet
D) Sosyal devlet
E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

69. İlçe yönetiminin başında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) İlçe başkanı
E) Bölge müdürü

70. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki yaptırım türlerinden biri değildir?A) Cebri icra
B) Ceza
C) Kısas
D) Tazminat
E) İptal

71. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan ceza türlerinden biri değildir?

A) Ölüm cezası
B) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
C) Adli para cezası
D) Müebbet hapis cezası
E) Hapis cezası

72. Bir nüfus sayımında kişilere, nüfusta kayıtlı bilgilerinin yanı sıra bir işte çalışıp çalışmadıkları, çalışıyorlarsa yaptıkları işin türü ve yaptıkları işin eğitim aldıkları
alanla ilgili olup olmadığı, aldıkları ücret de sorulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisi için bu nüfus sayımı sonuçlarından yararlanılmaz?

A) Askerlik çağındakilerin belirlenmesi
B) Kişi başına düşen gelir miktarının belirlenmesi
C) Eğitim kurumlarının planlanması
D) Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi
E) Yapılacak enerji santrallerinin yerlerinin belirlenmesi

73. Sabit kur sistemlerinde, hükümet tarafından alınan bir kararla, ülkenin ulusal parasının dış değerinin düşürülmesine ne ad verilir?

A) Enflasyon
B) Devalüasyon
C) Repo
D) Sübvansiyon
E) Leasing

74. Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) T.C. Merkez Bankası
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı

75. Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Örgütü (NATO)
B) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
D) Avrupa Birliği (AB)
E) Uluslararası Para Fonu (IMF)

61. E 62. B 63. D 64. C 65. B 66.D 67. E 68. A 69. B 70. C 71.A 72. E 73. B 74. C 75. A

 

 

 

tarihtendersler.com