2006 KPSS Lisans Tarih Soruları

2006 KPSS Lisans Tarih Soruları

2006 LİSANS 

1. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür?

A) Sogd B) Kiril C) Orhon D) Latin E) Sanskrit
 
2.
I. Çini
II. Taş
III. Ahşap
Anadolu Selçukluları mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde yukarıdakilerden hangilerini kullanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
3. Batman yakınındaki Hasankeyf’te aşağıdakilerden hangisine ait eserler bulunmaktadır?
A) Artukoğulları
B) Germiyanoğulları
C) Karamanoğulları
D) Candaroğulları
E) Aydınoğulları
 
4. Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir?
A) Nişancı
B) Defterdar
C) Kazasker
D) Sadrazam
E) Reisülküttap
 
5. Osmanlı Devleti’nde, 18. yüzyılda Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda ıslahat yapılması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Avrupa’dan ilk kez borç para alındığını
B) Avrupa’yla ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu
C) Avrupa’nın teknik alandaki üstünlüğünün kabul edildiğini
D) Müslüman olmayanlara tanınan hakların genişletildiğini
E) Saltanat sisteminde değişiklik yapıldığını
 
6. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kılıç Ali Reis
B) Piri Reis
C) Murat Reis
D) Seydi Ali Reis
E) Barbaros Hayrettin
 
7. Osmanlı Devleti’nde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?
A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) Abdülmecit
D) I. Abdülhamit
E) IV. Murat
 
8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde,Tanzimat Dönemi’nde görülen gelişmelerden biridir?
A) İlk Osmanlı matbaasının açılması
B) Müslüman olmayanların askerlik yapabilmesi
C) İlk resmi gazetenin çıkarılması
D) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
E) Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması
 
9. Mustafa Kemal’in komutanlığını yaptığı,
I. Derne,
II. Anafartalar,
III. Conkbayırı
savaşlarından hangilerinin kazanılması İstanbul’un işgalini önlemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
 
10. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşti rilmesiyle ilgili kararlar Sivas Kongre si’nde alınmıştır?
A) Batı Cephesi’nin ikiye ayrılması
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ nin kurulması
C) Temsilciler Kurulu merkezinin Ankara’ya taşınması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması

11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasında,
I. Sivas Kongresi kararları,
II. Erzurum Kongresi kararları,
III. TBMM’nin açılması
gelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 
12. Amasya Görüşmelerine katılan Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler Kurulu’na söylemesi, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Tutuklanmaktan korktuğunu
B) Alınan kararlarda etkili olduğunu
C) Görüşmelere hükümetten gizli katıldığını
D) Anadolu’daki ulusal harekete katılacağını
E) Kararları, hükümetinin kabul etmemesinden endişe duyduğunu

13. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda çıkan ayaklanma lardan biri değildir?
A) Menemen Ayaklanması
B) Delibaş Mehmet Ayaklanması
C) Çopur Musa Ayaklanması
D) Şeyh Recep Ayaklanması
E) Cemil Çeto Ayaklanması

14. Kurtuluş Savaşı’nda,
I. Güney Cephesi’nin kapanması,
II. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması,
III. Londra Konferansı’nın toplanması
gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması’nın sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
15. 13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması’nda aşağıdakilerden hangisi nin etkisi yoktur?
A) Gümrü Antlaşması
B) Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı
D) Moskova Antlaşması
E) Kafkas cumhuriyetlerinin Sovyet Rusya’ya bağlı olması
 
16.
I. Yabancı şirketler tarafından çalıştırılan bazı demiryollarının devletleştirilmesi
II. Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması
III. Kooperatifleşmenin yurt çapında yaygınlaştırılması Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde ulusallaştırma amacı vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

17. Şapka İnkılabı,
I. toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak,
II. topluma çağdaş görünüm kazandırmak,
III. resmi işlemlerin takibini kolaylaştırmak
amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 
18.
I. Kadınlara oy hakkının verilmesi
II. Toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılması
III. Tek kadınla evlilik esasının getirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun’un kapsamındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
19. Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra,
I. Firariler,
II. Takrir-i Sükûn,
III. Başkomutanlık
kanunlarından hangileriyle hükümete, Cumhuriyetrejimini yerleştirmek amacıyla, gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
20. Batılı devletlerle ticaretin kolaylaşmasında,
I. arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması,
II. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
III. herkesin resmi bir soyadının olması
konularından hangileriyle ilgili kanunların çıkarılmasının etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

21.
I. Halkevlerinin kurulması
II. Köy Enstitülerinin açılması
III. Millet Mekteplerinin açılması
uygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
 
22.
I. Misak-ı Milli
II. Mudanya Ateşkes Anlaşması
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği)
Yukarıdakilerin hangilerinde yabancı okulların bağımsız kurumlar gibi hareket etmesini önlemeyi amaçlayan hükümler vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

23. Türkçe’de yazı dili ile konuşma dili arasındaki uyumsuzluk,

I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması,
II. Harf İnkılabı’nın yapılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangileriyle giderilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 
24.
I. Devletçilik ilkesinin uygulanması
II. İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
Türkiye Cumhuriyeti’nde özel girişimde sermaye birikiminin ve gerekli kadronun yeterli olmamasının yukarıdakilerden hangilerini gerekli hale getirdiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
25.
I. Boğazlar sorunu
II. Borçlar sorunu
III. Nüfus değişimi (mübadele)
Yukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

26.

I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
II. Âşar Vergisi’nin kaldırılması
III. Ziraat Bankası’ndan kredi verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, tarım kesimini rahatlatma ve üretimi artırma amacıyla doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
 
27. Musul, 1926 yılında aşağıdakilerin hangisiyle Irak’a bırakılmıştır?
A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması
D) Misak-ı Milli
E) Mondros Ateşkes Anlaşması
 
28.
I. Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Atatürk döneminde, yukarıdakilerden hangileri muhalefet partisi olarak kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 
29. Afganistan, İran, Türkiye ve Irak devletleri Sadabat Paktı’nı kurmuştur.
Bu paktın kurulmasında,

I. uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözülmesi,
II. katılımcı devletlerin bağımsız ve egemen olduklarını vurgulama,
III. Irak’ta Arap milliyetçiliğinin güçlenmesini engelleme isteklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
30. Türkiye’nin Boğazların güvenliğini sağlamak gereksinimiyle Milletler Cemiyeti’ne başvurmasına, aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını tehdit eden eylemleri neden olmuştur?
A) Fransa
B) Almanya
C) Sovyet Rusya
D) İngiltere
E) İspanya

1. C 2. E 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. E 10. B 11. D 12. E 13. A 14. D 15. C 16. D
17. B 18. C 19. B 20. D 21. E 22. C 23. B 24. A 25. E 26. D 27. A 28. E 29. D 30. B