2008 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2008 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2008 ÖN LİSANS TARİH

1. İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?
A) Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması
B) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması
C) Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması
D) Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması
E) Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?
A) Hilat (giysi)
B) Asa
C) Bayrak (alem)
D) Çetr (saltanat şemsiyesi)
E) Ok

3. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular Dönemine aittir?
A) Nizamiye Medresesi
B) Karatay Medresesi
C) Çinili Köşk
D) Muradiye Camisi
E) İshak Paşa Sarayı

4. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Asker – sivil iş birliğine
B) Feodal yapının güçlenmesine
C) Toprak gelirlerinin artmasına
D) Köylünün refah düzeyinin artmasına
E) Ticaretin azınlıkların tekelinde olmasına

5. Osmanlı kanunnamelerinde “Saban giren yer mülk olmaz.” şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?
A) Toprağın gelirlere göre ayrılması
B) Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açılması
C) Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde olması
D) Dirlik sahiplerinin cebelû yetiştirmek zorunda olması
E) Her köylü ailesinin geçimini sağlayacak büyüklükte toprağa sahip olmasına özen gösterilmesi

6. Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle,
I. sipahinin geçimini karşılama,
II. büyük bir askerî güce sahip olma,
III. kapı kulu askerlerinin maaşını verme
durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin yükünü azaltmaya çalışmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde azınlıkların Mebuslar Meclisinde temsil edilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Divanıhümayunla Mebuslar Meclisinin yapısının aynı olduğunu
B) Yenilik hareketlerinin halktan geldiğini
C) Bağımsızlık hareketlerinin önlenmek istendiğini
D) Taht kavgalarının sona erdirilmesinin amaçlandığını
E) Azınlıklara inanç özgürlüğü tanındığını

9.
I. Nizamı Cedit Ocağı
II. Eşkinci Ocağı
III. Enderun Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri, orduyu güçlendirmek için III. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi gelişmelerinden biridir?
A) Senedi İttifak’ın yapılması
B) Türk matbaasının kurulması
C) Yeniçeri Ocağının kurulması
D) Kanunuesasi’nin uygulamaya konulması
E) Kanunname-i Âli Osman’ın toplanması

11. Osmanlı Devleti’nde,
I. Osmanlı Bankasının kurulması,
II. Ziraat Bankasının kurulması,
III. esnaf teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

12. Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanmasına karar verilmiştir.
Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü savunulabilir?
A) Ulusal kararların geniş katılımla alınması gerektiğinin
B) Yerel cemiyetlerin kurulmasının
C) Uluslararası ilişkilerin başlamasının
D) İstanbul Hükûmetiyle görüşülmesinin
E) Milletvekili seçimlerinin çabuklaştırılmasının

13. Erzurum Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır?
A) İşgal amacı olmayan devletlerin yardımlarının
kabul edilmesi
B) Ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu
C) Hükûmet işlerinin Meclis denetiminde sürdürülmesine
çalışılması
D) Siyasi egemenliği, toplumsal dengeyi bozacak
ayrıcalıkların reddi
E) Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin
kurulması

14. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biridir?
A) Ulusal kongrelerin toplanması
B) Ulusal mücadelenin zorlaşması
C) Azınlık ayaklanmalarının çıkması
D) Tekâlif-i Millîye Emirlerinin çıkarılması
E) Afganistan’la dostluk antlaşmasının imzalanması

15.
I. TBMM’nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanınması
II. Ermeni sorununun çözülmesi
III. Misakımillî kararlarının başta Avrupa ülkeleri
olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması
1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri
için Londra Konferansı’na katılmayı yararlı görmüştür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

16. Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasının etkisi vardır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması
D) Atina Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması

17. Yeni Türk Devleti kurulduğunda Kanunuesasi yürürlükten kaldırılmamış ancak 1921 Anayasa sı’nda bulunmayan hükümler Kanunuesasi’nin hükümleriyle karşılanmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?
A) Kanunuesasi’den yararlanıldığının
B) Kanunuesasi’nin daha kapsamlı bir metin olduğunun
C) Mecliste gruplaşmaların olduğunun
D) Zaman kazanılmasına gereksinim duyuldu ğunun
E) Anayasal düzene Osmanlı Döneminde geçildi ğinin

18. Tekâlif-i Millîye Emirlerinin çıkarılmasına aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür?
A) Başkomutanlık Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) Birinci İnönü Savaşı
D) İkinci İnönü Savaşı
E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları

19.
I. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
II. Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya’ya bırakılması
III. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması’nınsonuçları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi, 1937 yılında yapılan değişiklikle, 1924 Anayasası’nda yer almıştır?
A) Atatürk ilkeleri
B) Milletvekillerinin yemin şekli
C) Yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimi
D) Yeni Türk Devleti’nin başkenti
E) Yeni Türk Devleti’nin resmî dili
 

21. Atatürk 1924 yılında, “Bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır, bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kıskanç müdafiidir de. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse hiçbir kuvvet alıkoyamaz.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle Türk milletinin,
I. özgürlük,
II. bağımsızlık,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerini korumada kararlılığını
vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

22.
I. Hukuk
II. Ekonomi
III. Öğretim
Cumhuriyet Döneminde yukarıdaki alanların hangileriyle ilgili uygulamalarda birlik sağlamak amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

23.
I. Siyasi rejim
II. Ekonomik politika
III. Uluslararası ilişkiler
Cumhuriyetçilik ilkesi yukarıdakilerden hangilerini doğrudan belirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

24. Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nda “Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin
önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

25.
I. Yabancıların Türk kara sularında ticaret yapmasının yasak olması
II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişinin serbest olması
III. Yabancıların Marmara ve Türkiye’deki nehirlerde ve göllerde gemi bulundurmasının yasak
olması
Yukarıdakilerden hangileri Kabotaj Kanunu’nun
kapsamındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

26.
I. Evlenme akdinin devlet işi olarak nitelenmesi
II. Kadının tanıklıkta erkekle eşit olması
III. Resmî nikâhtan sonra inançlara göre dinsel tören yapılabilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun’un kapsamındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

27. Türkiye’de,
I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim
sistemine geçilerek halkın milletvekillerini
doğrudan seçebilmesi,
III. milletvekilleri seçimlerinin iki yılda bir yapılması
yerine, dört yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin demokrasinin gereği
olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

28.
I. İnkılapların sürekliliğini sağlama
II. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma
III. Gerçekleştirilen inkılaplarla yetinme
Yukarıdakilerden hangileri, inkılapçılık ilkesinin,
toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma
amaçlı olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

29. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ırk, din ve mezhep ayrımcılığına karşıdır.
Yalnız bu bilgiyle Atatürk milliyetçiliğinin,
I. laik devlet anlayışını benimseme,
II. etnik kimliklere saygılı olma,
III. milletin birliğine ve bütünlüğüne önem verme
özelliklerinden hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

30. Müslümanlar üzerinde nüfuzu olan halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
C) Tekke ve türbelerin kapatılması
D) Anayasa’dan laikliğe aykırı maddelerin çıkarıl ması
E) Medreselerin kapatılması

31. Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin açılmasındaki amaçlardan biridir?
A) Her kesimden vatandaşı okur yazar duruma getirmek
B) Yurt dışına gidecek bireylere yabancı dil öğretmek
C) Harf inkılabının yapılmasına ortam oluşturmak
D) Medreselerin kapatılmasını sağlamak
E) İlköğretimi zorunlu hâle getirmek

32.
I. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
II. Kadınlara siyasi hakların tanınması
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

33.
I. İş Bankasının kurulması
II. Âşar vergisinin kaldırılması
III. Sümerbankın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde
Türk çiftçisini rahatlatmak amacıyla gerçekleş
tirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

1. C 2. E 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. B 9. A 10. B 11. D 12. A 13. E 14. B 15. C 16. B 17. C
18. E 19. D 20. A 21. E 22. D 23. A 24. C 25. D 26. E 27. D 28. C 29. E 30. B 31. A 32. D 33. B