2017 KPSS Tarih Alan Soruları

2017 KPSS Tarih Alan Soruları

2017 KPSS TARİH ALAN SORULARI

1.Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi ve Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Refik
B) Zeki Velidi Togan
C) Mehmet Fuad Köprülü
D) İsmail Hami Danişmend
E) Ömer Lütfi Barkan 
2. Tarih metodolojisi üzerine yazı yazan bir araştırmacı “Tarihçi, incelediği çağdaki insanın kimliğine bürünmelidir.” şeklinde bir ifadede bulunmuştur.
A) Tarihsel gelişmeler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğu
B) Tarihî olayları kavrarken dönemin şartlarının gözetilmesi gerektiği
C) Tarihî gelişmelere objektif yaklaşılması gerekliliği
D) Tarihte yer ve zamanın en önemli unsur olduğu
E) Tarihte birincil kaynakların önemli olduğu
3. Tarih öncesi dönemler üzerine araştırma yapan bir kişi aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanamaz?
A) Antropoloji
B) Arkeoloji
C) Coğrafya
D) Kimya
E) Paleografya
4.Tarihin asıl ödevini, “sadece olayların nasıl olduklarını göstermek” biçiminde tanımlayan ve bu metodolojik çerçevede modern tarih yazımının temelini oluşturan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ranke 
B) Herder
C) Michelet 
D) Schiller
E) Fichte 
5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan Hellenistik krallıklardan biri değildir?
A) Pergamon Krallığı
B) Bithynia Krallığı
C) Kappadokia Krallığı
D) Kommagene Krallığı
E) Ptolemaios Krallığı
6.
•  Tufan olayı anlatılmıştır.
•  Ölümsüzlüğü arama motifi işlenmiştir.
•  Olayın kahramanı Uruk şehrinin kralıdır.
Bu bilgiler aşağıdaki destanlardan hangisinin konusudur?
A) Gılgamış
B) Yaratılış
C) Göç
D) İlyada ve Odyssea
E) Nibelungen
7. Göktürk Devleti’nin önemli devlet adamlarından olan Vezir Tonyukuk;
I.   Bumin Kağan, 
II.  İlteriş Kağan, 
III. Kapgan Kağan
dönemlerinin hangilerinde görev yapmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
8. Arap kaynaklarında Uygurlar, aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılmıştır?
A) Dokuz-Tatar
B) Onogur
C) Dokuz-oğuz 
D) Kutrigur
E) Türgiş 
9. Göktürkler, Uygurlar ve Türgişlerde yazışmalardan sorumlu olup kağanlara dış politikada yardımcı olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aygucı
B) Tarkan
C) Bitigci
D) Şan-yü
E) Yargan
10. Kıpçakların XI. yüzyıldan itibaren Orta Asya’da, Karadeniz’in kuzeyinde, Güney Kafkasya’da, Anadolu ve Balkanlar’da siyasi ve askerî faaliyetlerde bulundukları tarihî kaynaklarda yer almaktadır.
Sözü edilen tarihî dönem ve coğrafi bölgeler dikkate alındığında Kıpçakların aşağıdakilerden hangisiyle ilişki kurduğu söylenemez?
A) Rus Knezlikleri
B) Macar Krallığı
C) Bulgar Çarlığı 
D) Sırp Prensliği 
E) Bizans İmparatorluğu
11. İslamiyet öncesi Türk toplumunda “İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle töreyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Millet hayatında merkezî rol oynadığına
B) Konargöçer hayat tarzını gerektirdiğine
C) Uygulanmasının devletin varlığına bağlı olduğuna 
D) Yönetim dışındaki meseleleri düzenlediğine 
E) Boylar arasında farklılık gösterdiğine
12. Muaviye, aşağıdakilerden hangisini ileri sürerek Hz. Ali’ye halifelik konusunda karşı çıkmıştır?
A) Emevîleri katlettiğini
B) Hz. Osman’ın katillerini cezalandırmadığını
C) Halifeliğin kendi hakkı olduğunu
D) Hz. Muhammet’in vasiyetine uymadığını
E) Hz. Ayşe ile savaştığını
13.Türklerin İslami dönemdeki ilk edebî ürünlerinden olan ve siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig’de aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
A) Türk devlet geleneği 
B) Türk dilinin tarihi
C) Türklerin sosyal hayatı
D) Türk töresi 
E) Kut anlayışı
14. 
• Oğuzların Kayı boyuna mensupturlar.
• Kurucusu Hüsâmeddin Bey, Melikü’l-ümerâ unvanına sahip olup Anadolu Selçuklu Devleti’nin ileri gelenlerindendir.
• Kastamonu, Sinop ve Samsun bölgesinde faaliyet göstermişlerdir.
Hakkında bu bilgiler verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çobanoğulları
B) Menteşeoğulları
C) Sahipataoğulları
D) Dulkadiroğulları
E) Karesioğulları
15. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin isyanı sonucunda onlara esir düşerek bir süre alıkonulmuştur?
A) Kıpçaklar
B) Karluklar
C) Basmıllar
D) Oğuzlar
E) Uygurlar
16. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Erzincan merkez olmak üzere Kemah, Divriği ve Şarkî-Karahisar civarında hüküm süren, daha sonra Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrılan Türk beyliği aşağıdakilerin hangisidir?
A) Artuklular
B) Mengücükler
C) Dânişmendliler
D) Saltuklular
E) Hamidoğulları 
17. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda gazâ anlayışının ana etken olduğunu savunan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
A) H. A. Gibbons
B) R. P. Lindner
C) P. Wittek
D) G. Arnakis
E) C. Imber
18. Aşağıdakilerden hangisi, Klasik Dönem’de Osmanlı Devleti’nin Anadolu Beylerbeyliğinin sancaklarından biri değildir?
A) Çorum
B) Çankırı
C) Ankara
D) Kütahya
E) Teke
19. Hz. Muhammet Dönemi’nde, Medineli Müslümanlar tarafından Bedir Savaşı’nda elde edilen ganimetlerin beşte birinin devlet için ayrılması uygun bulunmuştu. Bu uygulama daha sonra tüm İslam devletlerinde yaygınlaşmış ve genel bir kural hâline gelmiştir. Aynı uygulamayı sürdüren Osmanlı Devleti de savaş esirlerinin beşte birini devlet payı olarak alıkoymuş ve bunları devlet hizmetinde kullanmıştır.
Bu uygulamaya Osmanlı Devleti’nde verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pençik
B) Gulam
C) Müsadere
D) Devşirme
E) İltizam
20. Âşıkpaşazâde’ye göre aşağıdakilerden hangisi, XIII. yüzyıl sonları ve XIV. yüzyıl başlarında Anadolu’nun toplumsal yapısında yer alan önemli gruplardan biri değildir?
A) Ahiyân-ı Rûm
B) Baciyân-ı Rûm
C) Fatihan-ı Rûm
D) Gaziyan-ı Rûm
E) Abdalân-ı Rûm
21. Aşağıdakilerden hangisi, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın getirdiği ağır mali yük sebebiyle hazineye kaynak yaratmak için başvurulan bir azaltmak uygulamadır?
A) Emanet usulü
B) İltizam usulü
C) Malikâne usulü
D) Eshâm usulü
E) Serbestiyyet usulü
22. Napolyon, Fransız ordusu ile Mısır’a girdiği günlerde; Mısır’da Osmanlı padişahının bir dostu olarak bulunduğunu, İslam dinine hürmet ettiğini, Fransa’nın bölgedeki ticari faaliyetlerini tehdit eden Osmanlı padişahı için de tehlike arz eden ve yerel huzuru bozan bazı unsurlara karşı harekete geçtiğini duyurmuştur.
Napolyon’un bu beyanının gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Mısır’ı hür ve bağımsız bir devlet hâline getirme isteğini halka anlatmak
B) Avrupalı devletlere karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak
C) Yerli halkın Hristiyan bir devletin işgaline tepki göstermesini önlemek
D) İngiltere’nin Doğu Akdeniz politikasını desteklemek
E) Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkların haklarının koruyucusu olduğunu göstermek
23. 1878 yılında imzalanan Ayastefanos Antlaşması’ndan hemen sonra, başta İngiltere olmak üzere bazı büyük devletlerin Berlin’de bir konferans düzenlemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapmak
B) Ortadoğu’da yeni devletler kurmak
C) Osmanlı Devleti ile Almanya’nın yakınlaşmasını engellemek
D) Rusya’nın Balkanlarda güç kazanmasını önlemek
E) Fransa’nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini azaltmak
24. Bosna-Hersek, aşağıdaki dönemlerin hangisinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edilmiştir?
A) II. Meşrutiyet
B) I. Meşrutiyet
C) Tanzimat
D) Millî Mücadele 
E) Nizam-ı Cedit 
25. Gerek Yunanistan gerekse Bulgaristan, Balkan Savaşlarında göçe mecbur kalan Türklerin topraklarına, Osmanlı ülkesinden gelen Rum ve Bulgarları yerleştirmişlerdir. Ayrıca bu devletler, işgal ettikleri yerlerdeki Hristiyanların başka bölgelere göç etmesini de yasaklamışlardır.
Buna göre söz konusu devletlerin yerleştirme politikasındaki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
A) Hristiyanların başka yerlere göçmek suretiyle mağdur olmalarına engel olmak
B) İşgal ettikleri yerlerde Türkleri azınlıkta bırakmak
C) Bulgar ve Yunan kiliselerini tek çatı altında birleştirmek
D) Ele geçirdikleri topraklardaki siyasi varlıklarını kalıcı kılmak
E) Göç dalgasının ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek
26. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından hemen sonra bir toplantı yapan İttihat ve Terakki Fırkasının ileri gelenleri, mevcut fırkayı feshederek yeni bir fırka kurma kararı almışlardır.
Alınan bu karara göre kurulan fırka, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B) Teceddüt Fırkası
C) Hürriyetperver Avam Fırkası
D) Osmanlı Sulh ve Selamet Fırkası
E) Ahrar Fırkası
27. Millî Mücadele Dönemi’nde, aşağıdaki kongrelerden hangisi TBMM’nin açılmasından sonra toplanmıştır?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Alaşehir
D) Lüleburgaz
E) Afyonkarahisar
28. Millî Mücadele yıllarında imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Batı cephesinde Yunan ordusuna karşı elde edilen askerî zaferin siyasi kazanımı olarak değerlendirilemez?
A) Moskova Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Mudanya Ateşkes Anlaşması
29. Türkiye İş Bankasının kurulması için Atatürk tarafından görevlendirilen ve ayrıca bankanın genel müdürlüğü görevini de üstlenen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Celal Bayar
C) Rauf Orbay
D) Kâzım Karabekir
E) Mahmut Esat Bozkurt
30.Çok büyük bir insan. Hayatımda böylesine geniş görüşlü böylesine hûkümet yönetimi bilen bir ordu komutanı görmedim.” sözleriyle övdüğü Atatürk’ü daha sonra Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Franklin Roosvelt
B) Winston Churchill
C) Lloyd George
D) Woodrow Wilson
E) Venizelos
31. Alman Başbakanı Bismarck 1866’da, “İtalya ve Fransa Akdeniz’deki menfaatleri için birbirleri ile ortaklığa giremezler, Akdeniz akraba arasında taksimi mümkün olmayan bir mirastır. Akdeniz saltanatı İtalya’ya aittir.” diyerek İtalya ile Fransa’yı Akdeniz’de karşı karşıya getirmek istiyordu. Bu yolla hem Fransa’yı Avrupa dışında meşgul etmeyi hem de İtalya’ya hoş görünerek kendi yanına çekmeyi amaçlıyordu. Bununla birlikte Fransa’yı da 1882’de Tunus’u işgal etmesi konusunda cesaretlendiriyordu.
Buna göre Almanya’nın Fransa’yı, Tunus’u işgal etmesi için cesaretlendirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya ve İtalya’nın o dönemde aralarının bozulması
B) İtalya’nın Almanya’nın müttefiki olan Avusturya-Macaristan topraklarında gözü olması
C) Almanya ile Fransa arasında ittifak ortamının doğması
D) Tunus’un coğrafi olarak Fransa’ya, İtalya’dan daha yakın konumda bulunması
E) Fransa’ya Alsace-Lorainne’in acısını unutturarak intikam almasını önlemek istemesi
32. Fransa’da Calvin’in görüşlerini benimseyen Huguenotlara dinî inanışlarında serbestiyet tanınması, aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Augsburg Barışı
B) Nantes Fermanı
C) Westphalia Antlaşması
D) Versay Antlaşması
E) Trente Konsülü
33.Viyana Kongresi’nden sonra imzalanan “Kutsal İttifak” anlaşmasında yer alan devletler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Rusya – Prusya – Fransa
B) İngiltere – Fransa – Avusturya
C) Rusya – Prusya – Avusturya
D) İngiltere – Avusturya – Rusya
E) İngiltere – Rusya – Prusya
34.1839-1842 yılları arasında İngiltere ile Çin arasında gerçekleşen ve “Afyon Savaşı” olarak da bilinen savaş sonunda yapılan aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Çin, Batılı ülkelere limanlarını açmıştır?
A) Tiens-Tsin
B) Pekin
C) Tilsit
D) Nanking 
E) Shimonoseki
35. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında faaliyete geçen Kızılhaç’ın kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Savaşta yaralanan askerleri tedavi etmek
B) Ordulardaki hasta askerleri iyileştirmek
C) Savaşta ordunun silah ve cephane ihtiyacını karşılamak
D) Savaş esirlerine kötü muamele yapılmasını önlemek
E) Savaş zamanlarında sivil halkın korunmasını sağlamak
36.1878 yılında Osmanlı Devleti’nin İngiltere’den ithalatı %60’ların üzerindeyken 1910’da %40’ların altına düşmüştür. Aynı dönemde Almanya’dan yapılan ithalatın oranı ise %5’lerden %20’lere çıkmıştır.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) 93 Harbi sırasında İngiltere’nin siyasi tutumunun
B) II. Meşrutiyet ile birlikte Osmanlı yönetiminde değişimyaşanmasının
C) Almanya’nın, Osmanlı topraklarındaki yatırımlarının artmasının
D) İngiltere’nin, ticari olarak daha çok Orta Doğu ülkelerine yönelmesinin
E) İngiltere’nin politikasına duyulan tepkinin ekonomiye yansımasının
37. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin almış olduğu ekonomik tedbirlerden biri değildir?
A) Fiyat artışlarını durdurmak
B) Karaborsa ile mücadele etmek
C) Mal darlığını hafifletmek
D) Yeni vergileri yürürlüğe koymak
E) Toprak reformunu gerçekleştirmek 
38. Rusya’da Ekim İhtilali sonrasında, Duma adı verilen Rus parlemontosunda ılımlı tarafı temsil eden grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bolşevik
B) Sosyalist
C) Leninist
D) Menşevik
E) Kominform
39. Türkiye’de, 1962 yılında hazırlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yurt dışına işçi gönderilmesinin öngörülmesinde aşağıdaki düşüncelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yurt içi istihdam üzerindeki baskıları hafifletmek 
B) Sanayileşmenin gerektirdiği teknik becerileri edinmiş Türk işçilerin yetişmesine imkân sağlamak
C) İşçilerin yurt dışından yapacakları para aktarımlarıyla ülkedeki döviz sıkıntısına kaynak bulmak
D) Almanya’da ve Avrupa’nın başka yerlerinde yaşanan iktisadi patlama ve düşük vasıflı iş gücü açığından yararlanmak
E) Sermayesi yetersiz yabancı yatırımcıya Türkiye’de iş kurma fırsatı tanımak
40. 1978 yılında ABD’nin girişimleri ile yapılan Camp David Antlaşması, XX. yüzyılın ikinci yarısında dünyayı meşgul eden hangi sorunun çözümlenmesi amacıyla imzalanmıştır?
A) İrlanda
B) Filistin
C) Bosna
D) Vietnam
E) Kore
41. Sultan Abdülaziz’in 1867 yılında Avrupa seyahati sırasında kullandığı vagonu öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisine gerçek veya sanal gezi düzenleyebilir?
A) Harbiye Askerî Müzesi
B) Dolmabahçe   arayı
C) Rahmi Koç Müzesi
D) Erimtan Müzesi
E) İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi
42. Dersinde, elektronik ve web tabanlı haritalar kullanarak kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’nin yayıldığı coğrafyayı kavratmaya çalışan bir tarih öğretmeni, öğrencilerin hangi mekân türüne ilişkin algısını geliştirmeyi amaçlamıştır?
A) Fiziki mekân
B) Görece mekân
C) Yer olarak mekân
D) Tarihî mekân
E) İmge mekân 
43. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programında,   umuşama Dönemi ve Sonrası ünitesinin “Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.” adlı kazanımı kapsamında Kıbrıs   eselesi’ne değinilmesi istenmektedir. Adem Öğretmen, öğrencilerinin bu konuda dokümanlara dayalı araştırmalar sonucu elde edilemeyen bilgilere ulaşmalarını ve iyi bilinen olaylara yeni yorumlar getirmelerini amaçlamaktadır.
Buna göre, Adem Öğretmen’in seçmesi gereken en uygun faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arşivlerden belge toplama çalışmaları
B) Yerel tarih çalışmaları
C) Müze gezileri
D) Tarihî alan gezileri
E) Sözlü tarih çalışmaları
44.
I.   Tarihin kaçınılmaz olarak ilerlemeye dönük olduğuna yönelik iddialara karşı tepki göstermek
II.  Tek yönlü bakış açılarını temel alan tarihi reddetmek
III. Dili bir şeyleri açıklama yolu olarak kabul etmek yerine eleştirel olarak analiz etmek
Yukarıdakilerden hangileri tarih eğitimine postmodern bakışın yansıması olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve II
E) I, II ve III
45. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü bir tarih öğretim anlayışıyla örtüşmez?
A) Kültürel farklılığa sahip öğrencilerin, kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak
B) Çoğunluk kültürden öğrencilerin, çok kültürlü bir toplumun koşullarına hazırlanmalarına yardımcı olmak 
C) Demokratik sınıf ortamlarında demokrasiyi deneyimleme fırsatı sunarak öğrencilerin, demokratik bir toplumun etkin yurttaşları hâline gelmelerine imkân tanıma
D) Farklı kültürlerin, yaşam biçimlerinin ve bakış açılarının eşit ölçüde saygıyı hak ettiğine vurgu yapmak
E) Toplumsal birliğin korunması amacıyla farklılıkların giderilmesini sağlamak
46. Tarihçilikte yeni bir anlayış getiren Annales Okulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Temeli Fransa’da atılmıştır.
B) 1929 yılında başlamıştır.
C) Sosyal tarihçiliği savunmuştur.
D) J. Michelet ve M.de Certeau kurmuştur.
E) Sayı ve istatistikleri öne çıkarmıştır.
47. Zeynep Öğretmen, 11. sınıf Tarih Dersi’nin ilk üç ünitesiyle ilgili uyguladığı kısa cevaplı sınavda, öğretim programının ünitelere verdiği ağırlığı göz önünde bulundurarak ilk ünite için sekiz, ikinci ve üçüncü ünite için beşer soru hazırlamıştır.
Buna göre Zeynep Öğretmen, ölçme aracını hazırlarken aşağıdakilerden hangisini dikkate almıştır?
A) Kapsam geçerliği
B) İç tutarlılık
C) Kararlılık
D) Yordama geçerliği 
E) Yapı geçerliği
48. Bir tarih ders kitabı sayfasında konuyla ilgili fotoğraflar neden-sonuç ilişkisi göz önünde bulundurularak düzenlenmiş ve fotoğraflar arasına ilişkinin varlığı ve yönünü belirtecek oklar konulmuştur.
Buna göre aşağıdaki görsel tasarım ilkelerinden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Denge
B) Hizalama
C) Vurgu
D) Bütünlük
E) Devamlılık
49. Emin Öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini işlerken öğrencilerine bir kavram testi uygulamış ve testin sonucunda öğrencilerinin inkılap, ihtilal, isyan, darbe, ıslahat, reform, tekamül ve tanzimat kavramlarını tam olarak bilmediklerini tespit etmiştir. Emin Öğretmen bu sorunun üstesinden gelmek için kavramlar, ilişkiler, aşamalı düzen ve çapraz bağlantıları göstermeyi hedeflemektedir.
Buna göre Emin Öğretmen’in amacına hizmet eden kavram öğretim materyali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavram Ağı
B) Kavram Haritası
C) Anlam Çözümleme Tablosu
D) Kavram Bulmacası
E) Kavram Karikatürü
50. “Türk Üçgeni” kavramına yönelik etkinlik örneği hazırlayan tarih öğretmeninin bu konuyu, tarih dersi öğretim programlarına göre hangi ünitede işlemesi gerekmektedir?
A) İlk Türk devletlerinde sanat
B) Türk-İslam devletlerinde eğitim
C) Selçuklularda devlet teşkilatı
D) İlk Türk devletlerinde ordu
E) Osmanlı toplum yapısı
1.C 2.B 3.E 4.A 5.E 6.A 7.E 8.C 9.C 10.D 11.A 12.B 13.B 14.A 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.C 21.D 22.C 23.D 24.A 25.C 26.B 27.E 28.B 29.B 30.E 31.E 32.B 33.C 34.D 35.C 36.D 37.E 38.D 39.E 40.B 41.C 42.A 43.E 44.E 45.E 46.D 47.A 48.D 49.B 50.A