2016 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2016 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2016 ÖN LİSANS TARİH

1. Tarihte pek çok Türk kavmi, Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlar’a yerleşmiş, zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır.

Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde;
I. ana yurtlarından gelen göçlerin azalması,
II. zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri,
III. bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2. 1118-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin son sultanı olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sencer
B) Melikşah
C) Berkyaruk
D) Muhammed Tapar
E) Kutalmış
3.
• Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı.
• Savaş sonrasında Moğolların Anadolu’yu tahrip etmesi ticareti olumsuz etkiledi.
• Moğolların önünden kaçan Türkmenler daha batıdaki bölgelere yerleşti.
Bazı sonuçları verilen bu savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malazgirt
B) Miryokefalon
C) Yassıçemen
D) Kösedağ
E) Dandanakan
4. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a geçişini kolaylaştıran durumlardan biridir?
A) Anadolu’daki bazı Türk beylerinin Timur’a sığınması
B) Papalığın, Ortodoks ve Katolik mezheplerini birleştirme çabaları
C) Karesioğulları’nın deniz gücünün Osmanlı Devleti’ne katılması
D) Kırım Hanlığı ordusunun Osmanlılara destek vermesi
E)Bazı Osmanlı şehzadelerinin Bizans Devleti’ne sığınması
5. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde donanma gücüyle kuşatılmasına karşın Turgut Reis’in şehit düşmesinin ardından kuşatma kaldırıldığı için ele geçirilememiş olan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malta
B) Kıbrıs
C) Rodos
D) Girit
E) Sicilya
6. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin salyaneli ve salyanesiz olarak gruplandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Timar Sistemi’nin her bölgede uygulanmaması
B) Her eyaletin gelir miktarının farklı olması
C) Eyalet sınırlarının çok geniş olması
D) Eyaletlerde farklı etnik unsurların bulunması
E) Ülke nüfusunun giderek artması
7. Osmanlılar, Balkanlar’da fethettikleri yerlere Anadolu’dan götürdükleri Türkleri yerleştirmişlerdir. Bu yerleştirmelerde özellikle konargöçerleri tercih etmişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin izlediği bu iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Komşu ülkelerle iyi geçinmek
B) Anadolu’daki nüfus yoğunluğunu azaltmak
C) Fethedilen bölgelerde nüfus dengesini sağlamak
D) Devşirme usulünü uygulamaya koymak
E) Kültür etkileşimini önlemek
8. Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin, Osmanlı elçisi olarak gönderildiği Avrupa şehri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris
B) Viyana
C) Berlin
D) Londra
E) Roma
9. Osmanlı Devleti’nde; 
I. Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması,
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,
III. matbaanın kullanılmaya başlanması
gelişmelerinin hangilerinde, Fransız İhtilali’nin etkisinin olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
10. Reisülküttaplık, II. Mahmut Dönemi’nde aşağıdaki nazırlıklardan hangisine dönüştürülmüştür?
A) Maliye
B) Hariciye
C) Dâhiliye
D) Harbiye
E) Adliye 
11. Tarih öğretmeni Ferhat Bey, sınıfında Namık Kemal’in “Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir.” sözünü söylemiş ve sınıftaki öğrencilerden XIX. yüzyılda bu söz doğrultusunda yapılan ıslahatlara örnek vermelerini istemiştir.
Öğrencilerden;
• Şamil : I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,
• Halit : Kanunuesasi’nin kabulü,
• Büşra : Rüştiye ve idadilerin açılması,
• Tuğçe : Medreselerin kapatılması
cevaplarını vermişlerdir.
Buna göre öğrencilerden hangileri yanlış cevap vermiştir?
A) Şamil
C) Halit ve Büşra
B) Tuğçe
D) Büşra ve Tuğçe
E) Şamil ve Halit 
12. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın, Balkanlar’daki Ortodoks ve Slav toplulukları kışkırtma politikasının da etkisiyle XIX. yüzyılda bağımsız olan devletlerden biri değildir?
A) Yunanistan
C) Sırbistan 
B) Bulgaristan
D) Karadağ
E) Arnavutluk 
13. I. Dünya Savaşı’nın sonunda bozulan güçler dengesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan ve Avrupa’da yeni bir düzenin kurulmasıyla sonuçlanan konferans aşağıdakilerin hangisinde toplanmıştır?
A) Londra
D) Paris
B) Berlin 
C) Madrid
E) Roma
14. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: Yeni Türk devletinin ilk anayasası
B) Reddi İlhak Cemiyeti: Yunan işgaline karşı çıkan dernek
C) Temsilciler Kurulu: Önce Erzurum, ardından Sivas’ta yapılan kongreler sonucu oluşturulan yürütme kurulu
D) Felah-ı Vatan Grubu: Son Osmanlı parlamentosunda kurulan grup
E) Meclis-i Müessisan: Son Osmanlı parlamentosu 
15. Sivas Kongresi sonrasında oluşturulan, ilk sayısını Eylül 1919’da çıkaran ve bu dönemde Millî Mücadele’nin yayın organı olma özelliğini taşıyan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrade-i Milliye
B) İzmir’e Doğru
C) Tasvir-i Efkâr
D) Yeni Gün 
E) İstikbâl
16. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı aşağıdakilerin hangisinde millî marş olarak kabul edilmiştir?
A) Temsilciler Kurulunda
B) Mebusan Meclisinde
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
D) Sivas Kongresi’nde
E) Âyan Meclisinde
17. Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?
           Neden                                               Sonuç
A) I. İnönü Zaferi’nin                              Londra Konferansı’nın
                                                              kazanılması toplanması
B) İstanbul’un işgal edilmesi                 TBMM’nin açılması
C) Türk ordusunun Sakarya 
     Nehri’nin doğusuna çekilmesi          Mustafa Kemal’in  başkomutan olması
D) Sakarya Zaferi’nin                            Misakımillî’nin ilan kazanılması edilmesi 
E) Büyük Taarruz’un zaferle                 Mudanya sonuçlanması
                                                             Mütarekesi’nin imzalanması
18. Saltanatın kaldırılmasının ardından istifa eden Osmanlı Hükûmetinin sadrazamı kimdir?
A) Ahmet İzzet Paşa
B) Tevfik Paşa
C) Salih Paşa
D) Damat Ferit Paşa
E) Ali Rıza Paşa
19. Çok partili hayata geçişin ilk denemelerinde, aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partilerin kurulmasında etkili olan muhalif grup arasında yer almamıştır?
A) Rauf Orbay
B) Refet Bele
C) Kâzım Karabekir
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Fevzi Çakmak
20.
• Öğretim programlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirilmesi,
• eğitim sistemi millî olacak şekilde ilk ve ortaöğretim programlarının düzenlenmesi,
• okul açılmasının Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlanması
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?
A) Köy Enstitülerinin kurulmasıyla
B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılmasıyla
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiyle
D) Üniversite Reformu’nun yapılmasıyla
E) Millet Mekteplerinin açılmasıyla
21.
I. Devlet adına para basmak
II. Ulusal bankalarla rekabet etmek
III. Türk lirasının değerini korumak
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 
22. Atatürk’e göre devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin temel bir aracıdır.
Devletçilik ilkesinin benimsenmesinde;
I.      özel teşebbüsün yeterli düzeyde olmaması,
II. ekonomik ve toplumsal sıkıntıların yaşanması,
III. 1929 Dünya Ekonomi Krizi’nin ortaya çıkması 
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
23. Tarih tezinde Orta Asya ve Anadolu tarihlerini önemseyen Atatürk, özellikle 1930’lu yıllarda tarih çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
Atatürk’ün tarih anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Evrensel olmayan bir tarih anlayışı geliştirmiştir.
B) Bütünleştirici ve çağdaş bir tarih anlayışını savunmuştur.
C) Akıl ve bilimi tarih anlayışının merkezine koymuştur.
D) Türk kültürünün tarihsel gelişim sürecine önem vermiştir.
E) İslamiyet öncesi Türk tarihinin de araştırılmasına öncelik vermiştir.
24. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında;
I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgali,
II. Almanya’nın Versay Antlaşması’nı ihlal etmesi,
III. Rodos ve On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
25. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında, Mussolini’nin iktidardan düşmesinin ardından toplanan ve Almanya’ya karşı Avrupa’da Normandiya kıyılarından ikinci bir cephe açılması kararının alındığı konferanstır?
A) Moskova
B) Yalta 
C) Kahire
D) Tahran
E) Quebec
26. Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı’nın amaçları arasında yer alır?
A) Bloklar arasındaki silahlanmayı sınırlandırmak
B) ABD’yi Avrupa ülkelerinden soyutlamak
C) Yugoslavya’nın Doğu Bloku’na katılımını sağlamak
D) Avrupa ülkelerinde ekonomik kalkınmayı sağlamak
E) Avrupa Birliği’nin kurulmasına ortam oluşturmak
27. Aşağıdakilerden hangisi 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir?
A) Makarios’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olması
B) Adayı Yunanistan’a bağlama girişimlerinin başlaması
C) Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’nin oluşturulması
D) Türk Mukavemet Teşkilatı’nın faaliyete geçmesi

E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması

 

1.E 2.A 3.D 4.C 5.A 6.A 7.C 8.A 9.D 10.B 11.B 12.E 13.D 14.E 15.A 16.C 17.D 18.B 19.E 20.B 21.B 22.E 23.A 24.D 25.E 26.D 27.E  
tarihtendersler.com