2015 KPSS Tarih Alan Soruları

2015 KPSS Tarih Alan Soruları

2015 KPSS TARİH ALAN SORULAR
 
1. Aşağıdakilerden hangisi, eserde dipnot kullanılmasının amaçlarından biri değildir?
A) Çalışmanın bilimsel olduğunu kanıtlamak
B) Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek
C) Sunulan bilginin doğruluk, güvenirlik ve tarafsızlığını korumak için denetim olanağı oluşturmak
D) Konuyla ilgili araştırma yapacaklara ulaşma kolaylığı sağlamak
E) Araştırmanın konuya sağladığı katkıyı göstermek
2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de, İslamiyet öncesi Türk tarihi alanında yazdığı eserleriyle tanınan tarihçilerden biri değildir?
A) Bahaeddin Ögel
B) Abdulkadir İnan
C) İbrahim Kafesoğlu
D) Ömer Lütfi Barkan
E)  Ahmet Zeki Velidi Togan
3. Araştırıcı tarih yazıcılığı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
A) Hikâye ve efsane dolu bilgiler verilir.
B) Tarihî olaylar her türlü kaynağa dayalı olarak araştırılır.
C) XIX. yüzyılda gelişmiştir.
D) Tarihî olaylar, yer – zaman gösterilerek yazılır.
E) Tarihî olaylar, sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilir.
4. Aşağıdakilerden hangisi “belge bilgisi” alanının adıdır?
A) Nümizmatik
B) Paleografi
C) Epigrafi
D) Diplomatik
E) Etnografya
5. Bir grup tarih bölümü öğrencisi, Anadolu’da kurulmuş uygarlıklar üzerine bir araştırma yapacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu araştırma grubunun çalışmalarının dışında kalır?
A) Lidya
B) Fenike
C) Urartu
D) Frigya
E) İyonya
6. Aşağıdakilerden hangisinin Sümerlerle ilgili olduğu söylenemez?
A) Pankuş
B) Enlil
C) Ziggurat
D) Lugal Kalma
E) Patesi
7. Eski Türk geleneğinde hükümdar, yerine ve zamanın gereklerine göre ve meclislerin onayı alınmak üzere töreye yeni hükümler getirebiliyordu. Bununla beraber törenin, hakkaniyet esaslı könilik gibi değişmez prensipleri de vardı.
Buna göre, “könilik” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) İyilik
C) Faydalılık
D) Kalıcılık
E) Bağımsızlık
8. I. Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan, Juan Juanlara karşı bağımsızlığını ilan etmeden önce Tölös (Töles) boylarını itaati altına alarak askerî gücünü geliştirmişti.
II. Göktürk Devleti’nin kurucusu Kutluk (İlteriş) Kağan da Çin’e karşı bağımsızlığını ilan etmeden önce aynı amaç ile ilk kez aşağıdaki Türk topluluklarından hangisini itaati altına almak istemiştir?
A) Dokuz Oğuz
B) Sir Tarduş
C) Karluk 
D) Türgiş
E) Basmıl
9. Oğuzlar; Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ortak ataları olarak bilinmektedir. Bunlar 24 boydan oluşmakta olup, tarihte başta Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere birçok Türk devlet, hanedanlık ve beyliklerin kurucuları olarak bilinmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türk tarih ve kültüründe derin izler bırakan 24 Oğuz boyundan biridir? 
A) Kutluk
B) Akkoyunlu
C) Kıpçak
D) Karakoyunlu
E) İğdir
10. Göç Destanı, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?
A) Hun
B) Uygur
C) Kırgız
D) Hazar
E) Göktürk
11. Asya Hunlarının sanatıyla ilgili bilgilerimiz Pazırık ve Esik kurganlarıyla Noin Ula’da elde edilen buluntuların değerlendirilmesine dayanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisinin sözü edilen buluntular arasında yer alması beklenemez?
A) Kaftan, çizme
B) Mumyalanmış ceset
C) Halı, kumaş, renkli keçe
D) At, eğer ve koşum
E) Dinî metin
12. Aşağıdaki savaş ya da fetihleden hangisi Hz. Ebubekir Dönemi’nde gerçekleşmiştir?
A) Yermük 
B) Hendek
C) Sıffîn
D) Nihavent 
E) Huneyn
13. Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’deki mutlak hâkimiyetine İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisinin döneminde son verilmiştir?
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman 
D) Hz. Ali
E) Ömer bin Abdülaziz
14. Bizans – Sasani savaşlarında Bizans Devleti’ne yardım ederek Sasanilerin zayıflamasına sebep olan, Sasanilerin yıkılması sonrasında  Müslümanlarla karşı karşıya kalan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazarlar
B) Peçenekler
C) Uzlar
D) Bulgarlar
E) Sabirler
15. Moğol baskısı sebebiyle, batıya doğru yer değiştirerek Anadolu’ya gelen Türkmen kitleleri arasında birçok din adamı ve zümreler de bulunuyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu din adamı ve zümrelerin de bulunduğu tarikatlardan biri değildir? 
A) Mevlevilik 
B) Bektaşilik 
C) Rufailik
D) Kadirilik
E) Haşhaşilik
16. Fahreddin Ali, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış sürecinde son dört Selçuklu sultanının hizmetinde bulunmuştur. Ölümünün ardından oğulları tarafından İç Batı Anadolu’da bir beylik kurulmuştur.
Afyon’da kurulan bu beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahib Ataoğulları
B) İnaloğulları
C) Dilmaçoğulları
D) Çubukoğulları
E) İnançoğulları 
17. Aşağıdakilerden hangisi Menteşeoğullarına ait bir özellik değildir?
A) Muğla ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.
B) Günümüze ulaşan en önemli eserlerinden biri Milas’taki Hacı İlyas Cami’dir.
C) Rodos’a kısa bir süre egemen olmuşlardır.
D) Donanma oluşturarak korsanlık faaliyetinde bulunmuşlardır.
E) Topraklarının bir kısmını çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti’ne bırakmışlardır. 
18. Osmanlı Devleti’nde, özerk dinî örgütlenmesi devlet tarafından resmen tanınan cemaatler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmıştır?
A) Ehl-i Zimmet 
B) Nasara 
C) Taife-i Gebran
D) Patriklik
E) Millet
19. Osmanlı topraklarında ilk telgraf hattı aşağıdaki güzergâhların hangisinde kurulmuştur?
A) İstanbul – Edirne – Şumnu
B) İstanbul – Selanik – Üsküp
C) İstanbul – Gebze – İzmit
D) İzmir – Manisa – Aydın
E) İskenderiye – Kahire – Süveyş 
20. Aşağıdaki defterlerden hangisi, Tanzimat Dönemi’nde maliye alanında yapılan yeniliklerin bir ürünüdür?
A) Cizye
B) Evkaf 
C) Tahrir
D) Mevacib
E) Temettüat
21. Bu soru iptal edilmiştir.
22. 1914’te imtiyaz sahibi Adile Necati, mesul müdürü Şekibe Ali ve başyazarı Salime Servet olan, genç kızlar ve hanımlar için ilmî, edebî, ahlaki, felsefi ve sınai konuları işleyen dergi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkü
B) Peyâm
C) Seyyâle 
D) Yeni Hayat
E) Yeni Mecmua
23. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
A) Rusya
B) Venedik
C) Lehistan
D) Osmanlı 
E) Avusturya 
24.Tanzimat Dönemi’nde gerek duyulan hukukçu ihtiyacını karşılamak için 1854 yılında aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) Hukuk Mektebi
B) Baytar Mektebi
C) Mekteb-i Mülkiye
D) Muallimhâne-i Nüvvâb
E) Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi
25. Mustafa Kemal’in, ordugâhını kurduğu yere “Kemalyeri” adının verilmesi, Birinci Dünya Savaşı’ndaki cephelerin hangisinde gerçekleşmiştir?
A) Çanakkale 
B) Irak
C) Galiçya
D) Kafkas
E) Suriye-Filistin 
26. Aşağıdaki devletlerden hangisi, I. Dünya Savaşı veya Millî Mücadele Dönemi’nde Türkiye ile fiilen savaşmadığı hâlde Lozan Barış Konferansı’na katılmıştır?
A) Fransa
B) Yunanistan
C) İngiltere
D) İtalya 
E) Japonya
27. 1933 yılında kurulan ve aynı zamanda I. Beş Yıllık Sanayi Planı doğrultusunda açılan çok sayıda fabrikanın işletme ve yönetimlerinden sorumlu olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerbank
B) Etibank
C) Merkez Bankası
D) Âli İktisat Meclisi
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
28. Milletler Cemiyetine havale edilen Musul sorununda Türk heyeti;
I. halkının büyük çoğunluğunun Türk olduğu,
II. bir halk oylaması yapılmasının gerektiği,
III. zengin petrol yataklarına sahip olduğu
olgularından hangilerine dayanarak savunma yapmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
29. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisinin kurucuları arasında yer almaz?
A) Kâzım Karabekir
B) Rauf Orbay
C) Refet Bele
D) Fethi Okyar 
E) Adnan Adıvar
30. Türkiye’nin ilk özgün operası, İran Şahı Rıza Pehlevi’nin ziyareti sırasında 19 Haziran 1934’te Ankara Halkevinde sergilenmiştir.
Atatürk’ün isteğiyle hazırlanan bu opera aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özsoy
B) Çoban
C) Akın 
D) Taşbebek
E) Bayönder
31. 1861-1865 yılları arasında devam eden Amerikan İç Savaşı’nın, Kuzey’in üstünlüğü ile sona ermesinin hemen ardından suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abraham Lincoln
B) Thomas Jefferson
C) George Washington
D) John F. Kennedy
E) Andrew Johnson
32. 1522’de Sebastian Del Kano’nun tamamladığı, denizden Dünya’nın etrafında dolaşma yolculuğunu 1518’de başlatan ancak 1521’de yolda yerlilerce öldürülen ünlü denizci, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferdinand Magellan
B) Kristof Kolomb
C) Amerigo Vespuci
D) Bartolomeu Diaz
E) Vasco de Gama
33. Ticaret merkezi olarak değişik medeniyetlerle yakın ilişkide olan ve Fatih’in İstanbul’u fethetmesinden sonra, buradan ayrılan bilim adamlarına ve sanatçılara ev sahipliği yaparak Rönesans Hareketlerinin başlamasına imkân sağlayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya 
B) Fransa
D) İngiltere
C) Almanya
E) İspanya
34. XVI. yüzyılda açık denizlerdeki faaliyetleriyle Kızıldeniz ve Hicaz için tehdit hâline gelen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Venedik
B) İngiltere 
C) Hollanda
D) Portekiz
E) Fransa
35. Napolyon’un 1797 yılında Venedik’i ortadan kaldırmasıyla buradaki Yunanlıların Fransa’daki ihtilalci fikirlerden etkilenmeleri ve doğrudan ihtilal konusunda eğitilip desteklenmelerine imkân tanıyan, böylelikle de Osmanlı ülkesinde isyancı ve ayrılıkçı hareketlerin başlamasında önemli rol oynayan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Compo-Formio
B) San Lorenzo
C) Racconigi
D) Luneville
E) Amiens
36. Otuz Yıl Savaşlarının sonunda imzalanan ve “güç dengesi”ne dayalı uluslararası ilişkiler sisteminin başlangıcı kabul edilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Presburg
B) Vestfalya
C) Tilsit
D) Viyana
E) Paris 
37. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 ve 1982 Anayasalarında korunması gereken devrim yasası olarak tanımlanmamıştır?
A) Şapka Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) Yeni Türk Alfabesi’nin Kabulü
D) Uluslararası Rakamların Kabulü
E) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
38. Köy Enstitülerinin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği söylenemez?
A) Köylerdeki yetenekli çocukların yurt dışında eğitime gönderilmesi
B) Kısa sürede çok sayıda öğretmen yetiştirilmesi
C) Kırsal kesimin ilköğretim sorununa çare bulunması
D) Öğretmenlerin köy şartlarına uyum problemlerinin aşılması
E) Kırsal kesimin eğitim sorununun düşük maliyetle çözülmesi
39. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılında SSCB’nin Yeni Ekonomik Politikalar (NEP) çerçevesinde ortaya koyduğu uygulamalardan biri değildir?
A) Tarım ürünlerine el koymaktan vazgeçilmesi
B) Köylülere ürünlerini pazarlama özgürlüğü verilmesi
C) Küçük esnafa kolaylıklar sağlanması
D) Yabancı sermayeye imkânlar tanınması
E) Bankalar üzerindeki devlet kontrolünün terk edilmesi
40. Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Kasım 1917’de İsrail’de bir Yahudi devletinin kurulması konusunda attığı önemli bir adımdır?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Mc Mahon Antlaşması
C) Sykes-Picot Antlaşması
D) Wilson Bildirisi
E) St. Jen De Mourienne Antlaşması
41.  Aşağıdakilerden hangisi tarihin disiplin içi amaçlarından birisidir?
A) Kronolojik düşünmenin öğretilmesi
B) Toplumsal değerlerin kazandırılması
C) Dünya vatandaşı yetiştirilmesi
D) Kültürel mirasın aktarılması
E) Günümüz dünyasının anlaşılması
42. “Alternatif tarihsel oluş süreçlerini değerlendirerek güncel bir sorunun tarihsel arka planını belirleyen” bir öğrencinin, aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olduğu söylenebilir?
A) Tarihsel sorun analizi ve karar verme
B) Kronolojik düşünme ve karar verme
C) Tarihsel kavrama – tarihsel yorum analizi
D) Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma ve yorum
E) Tarihsel analiz ve yorum
43. 1943 II. Maarif Şûrası’nda aşağıdaki tarih dersi araçlarından hangisinin hazırlanması kararı alınmıştır?
A) Senkronik tarih şeridi
B) Tarih tombalası 
C) Tarih atlası
D) Tarih bulmacası
E) Tarihî filmler
44. Tarih dersinde günlük, mektup ve anı gibi eserlerin kullanılması aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlar?
A) Mekânı algılama
B) Kronolojik düşünme
C) Değişim ve sürekliliği algılama
D) Yaratıcı düşünme
E) Empati kurma
45. Aşağıdakilerin hangisinde sözlü tarih öğretimine ilişkin aşamalar doğru olarak sıralanmıştır?
A) Konunun seçilmesi – kişilerin belirlenmesi – soruların hazırlanması – görüşmenin yapılması – bilgilerin düzenlenmesi – rapor yazılması
B) Konunun seçilmesi – kişilerin belirlenmesi – soruların hazırlanması – bilgilerin düzenlenmesi – görüşmenin yapılması – rapor yazılması
C) Kişilerin belirlenmesi – soruların hazırlanması – görüşmenin yapılması – konunun seçilmesi – bilgilerin düzenlenmesi – rapor yazılması
D) Soruların hazırlanması – kişilerin belirlenmesi – konunun seçilmesi – görüşmenin yapılması – bilgilerin düzenlenmesi – rapor yazılması
E) Kişilerin belirlenmesi – konunun seçilmesi – soruların hazırlanması – görüşmenin yapılması – bilgilerin düzenlenmesi – rapor yazılması
46. Bütün coğrafi keşiflerin Avrupalılar tarafından yapıldığını söyleyen bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisine yönelik hata yaptığı söylenebilir?
A) Genelleme
B) Örnek verme
C) Tarihsel empati
D) Anakronizm
E) Zamanı doğru algılama
47. Bizler birebir tecrübe ettiğimiz, üzerinde yaşadığımız ya da gidip gördüğümüz mekânlar dışında hiç görmediğimiz ve uzak mekânlar hakkında da bazı algılara sahibizdir. Bu şekilde, mekânlara dair algılarımızı gördüğümüz resimler, fotoğraflar, izlediğimiz filmler veya okuduğumuz kitaplar sayesinde ediniriz.
Bu metinde sözü edilen mekân türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmge mekân
B) Tarihsel mekân
C) Görece mekân
D) Fiziki mekân
E) Yer olarak mekân
48. Aysun Öğretmen, Orhun Yazıtları’ndan alınmış bir metne dayalı olarak yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda ders işlemektedir. Bu süreçte Aysun Öğretmen, öğrencilerinden günümüz koşullarında benzer bir anıt için metin hazırlamalarını istemektedir.
Yukarıda sözü edilen çalışma, Littledeyke ve Huxford’un yapılandırmacılık anlayışının hangi basamağına yöneliktir?
A) Yönlendirme
B) Ortaya çıkarma ve şekillendirme
C) Yeniden yapılandırma
D) Yeniden inceleme
E) Uygulama
49. Aşağıdaki tanımlardan hangisinde kavram yanılgısı olduğu söylenebilir?
A) Nizam-ı Cedit: Sultan III. Selim Dönemi’nde orduda yapılan yenileşm
B) Panslavizm: Slav birliğini savunan görüş.
C) Rönesans: XV. yüzyılda İtalya’da başlayan bilim, sanat, edebiyat resim ve müzik gibi alanlarındaki gelişmelerin tümü.
D) Ekber-Erşed: Osmanlı Devleti’nde tahta en yaşlı ve en tecrübeli şehzadenin geçmesini öngören gelenek.
E) Merkantilizm: Devletlerin asıl zenginliklerinin değerli madenlerden meydana geldiğini savunan ve korumacı bir politikadan yana olan iktisadi öğreti.
50. Kieran Egan’a göre 15-20 yaş arasındaki bir öğrenci tarihsel düşünme gelişimi açısından hangi dönemdedir?
A) Felsefi
B) İronik
C) Mitsel
D) Romantik
E) Robinson
1.E 2.D 3.A 4.D 5.B 6.A 7.A 8.A 9.E 10.B 11.E 12.A 13.C 14.A 15.E 16.A 17.E 18.E 19.A 20.E 21.İptal 22.C 23.A 24.D 25.A 26.E 27.A 28.D 29.D 30.A 31.A 32.A 33.A 34.D 35.A 36.B 37.B 38.A 39.E 40.A 41.A 42.A 43.A 44.E 45.A 46.A 47.A 48.E 49.A 50.A  
tarihtendersler.com