2014 KPSS Tarih Alan Soruları

2014 KPSS Tarih Alan Soruları

2014 KPSS TARİH ALAN SORULARI
 
1. Matbaanın Osmanlı Devleti’inde kullanılmasından önce kitaplar elle yazılarak çoğaltılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu işlemi yapanlara verilen addır?
A) Müstensih
B) Müverrih
C) Müellif
D) Münakkaş
E) Müneccim
2. Mukaddime adlı eseriyle toplumun ne olması gerektiği ile değil, ne olduğu ile ilgilenen ve toplumsal olayları açıklamakta ampirik bir yönteme başvurulmasını öneren nedenselci bilim anlayışının temsilcisi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Haldun
B) El-Biruni
C) Farabi
D) İbn Rüşt
E) Ali Kuşçu
3. Tarihî bir olayın yaşandığı döneme ait her türlü bulgu “Birinci Elden Kaynaklar” olarak nitelendirilir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin “Birinci Elden Kaynak” olduğu söylenemez?
A) Ders kitapları
B) Kitabeler
C) Sikkeler
D) Mezar taşları
E) Vakfiyeler
4. MÖ 3300’lü yıllarda yaşamış olan Buz Adamı Ötzi, 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötzlar Alpleri’nde keşfedilmiş bir mumyadır. Ölümü esnasında 30-45 yaş arasında ve yaklaşık 1.60 cm boyunda olduğu anlaşılan Ötzi’nin, kuru otlardan örülmüş bir pelerin, deri yelek ve ayakkabı giydiği; bakır balta, çakmak taşı, bıçak, ok ve yay gibi silahlar kullandığı tespit edilmiştir.
Buna göre Ötzi ile ilgili bilimsel keşifte, tarihin faydalandığı,
I. arkeoloji,
II. antropoloji,
III. paleografi
bilim dallarından hangilerinin katkısının olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi Eski Çağ’da Anadolu’da kurulmuş devletlerden birinin başkenti değildir?
A) Ankyra
B) Sardes
C) Gordion
D) Tuşpa
E) Hattuşa
6. Roma İmparatorluğu’nun deniz aşırı seferlere giriştiği ilk büyük savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Pön Savaşı
B) I. Samnit Savaşı
C) Ticinus Savaşı
D) Magnesia Savaşı
E) Pydna Savaşı
7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk Türk devletlerinde aşağıdan yukarıya toplum yapısı doğru sıralama ile verilmiştir?
A) Oguş – Urug – Boy – Budun
B) Urug – Oguş – Boy – Budun
C) Urug – Budun – Oguş – Boy
D) Boy – Oguş – Urug – Budun 
E) Budun – Urug – Oguş – Boy
8. Uygurların kurucu hükümdarı Kutlug Bilge Kül Kağan,Çin’in tarihî kayıtlarına göre 745 yılında Basmilleri itaat altına alarak büyük kağan olmuştur.
747 yılında Kutlug Bilge Kül Kağan’ın ölümü üzerine, aşağıdakilerden hangisi Uygur kağanı olmuştur?
A) Moyen-Çor
B) Alp Bilge Kağan
C) Bögü Kağan
D) Baga Tarkan 
E) Külük Bilge Kağan
9. 557 yılında I. Göktürk hakanlarından İstemi Han’ın Sasani İmparatoru Anişirvan’la iş birliği yaparak varlığına son verdiği ve topraklarını paylaştığı Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ak Hun
B) Tabgaç
C) Avrupa Hun
D) Sarı Türgiş
E) Uygur 
10. İbn Fadlan’ın 926 tarihli seyahatnamesinde, Oğuzların, mezarlara, “Bunlar onun (ölünün) uşaklarıdır. Cennette ona hizmet edeceklerdir.” diyerek yerleştirdiklerini rivayet ettiği nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balbal
B) Ülgü
C) Kurgan
D) Yazıt
E) Tirkeş
   
11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Avrupa’da yaşamış bir Türk topluluğu değildir?
A) Avarlar
B) Hazarlar
C) Türgişler
D) Bulgarlar 
E) Peçenekler
12.
I. Cemel Vakası
II. Sıffin Savaşı
III. Hakem Olayı
Hz. Ali taraftarı iken ondan ayrılan, İslam tarihinde “Haricîler” olarak bilinen varlıklarını bazı İslam ülkelerinde günümüze kadar sürdüren grubun ortaya çıkmasında yukarıdaki olaylardan hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III 
13. Emeviler Devleti’nde Abdülmelik bin Mervan’a kadar devlet yazışmaları hangi dillerde yapılmaktaydı?
A) Yalnız Rumca
B) Yalnız Farsça
C) Suriye’de Rumca, İran’da Farsça
D) İran’da Farsça, Horasan ve Maveraünnehir’de Türkçe
E) Suriye’de Rumca, Horasan ve Maveraünnehir’de Türkçe 
14. İlk Müslüman Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılar, bugünkü Afganistan, İran’ın Horasan bölgesi ve Kuzey Hindistan’da kurulmuş ve Gazneliler tarafından yıkılmıştır.
B) Türklerin büyük kitleler hâlinde Müslüman olmaları X. yüzyılın ortalarından itibaren olmuştur. İslamiyeti Türkler arasında devlet dinî olarak ilk benimseyenler, İtil Bulgarlarıdır.
C) Karahanlı Devleti’nin İslamiyet’i kabul eden ilk hükümdarı Satuk Buğra Han’dır.
D) Samaniler sarayında köle olan Tolun’un oğlu Ahmet; Abbasi halifelerine karşı bağımsızlığını ilan ederek Mısır’da Tolunoğulları Devleti’ni kurmuştur.
E) Tolunoğulları Devleti’nin yıkılması üzerine Suriye ve Mısır valiliğine gönderilen Muhammet, güçlü bir donanma ve ordu oluşturarak Mısır’a hâkim olmuş ve İhşidîler Devleti’ni
     kurmuştur.
15. Türkler, ulularının mezarlarını kutsal kabul etmeleri anlayışlarını İslamiyet’i kabul ettikten sonra da sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Melikşah’ın bu anlayış çerçevesinde Bağdat’ta sultanlık tacını giydiğinde ziyaret ettiği türbedir?
A) İmam-ı Azam Ebu Hanife
B) Aslan Baba
C) Hoca Ahmet Yesevi
D) İmam Şafii
E) Mevlana Celaleddin-i Rumi
16.
I. Baba İshak İsyanı
II. Yassı Çimen Savaşı
III. Otlukbeli Savaşı
Yukarıdaki olaylardan hangileri Anadolu Selçukluları Dönemi’nde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III 
17. Anadolu’da İkinci Türk Beylikleri Dönemi diye adlandırılan dönem, aşağıdakilerin hangisinden sonra başlamıştır?
A) Timur’un Ankara Savaşı’nı kazanması
B) Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatorluğu ordusunun yenilmesi
C) Anadolu Selçuklu Devleti’nin gücünü yitirmesi ve yıkılması
D) Haçlıların Anadolu’ya seferler düzenlemesi 
E) Atabeylik kurumunun oluşması
18. Timarlı sipahilerin sancakbeyinden sonraki rütbesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alaybaşı 
B) Alaybeyi
C) Alay emini
D) Alay çavuşu
E) Alay imamı
19. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki devlet teşkilatı ile ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Sahn-ı Seman medreselerinin kurulması
B) Akçenin basılması 
C) Divan-ı Hümayunun oluşturulması
D) Timar sisteminin uygulanması
E) Kapıkulu Ocağı’nın kurulması 
20. Osmanlı ekonomisi ile ilgili bazı metinlerde ekonominin iyi olmadığına veya hazinenin para ihtiyacı olduğuna işaret eden isim ve terimlere rastlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, belirtilen olumsuz çağrışımı yapan bir isim veya terim değildir?
A) Tağşiş akçesi
B) Urgan-ı miri
C) Kalp akçe
D) Para tashihi
E) Düyun-ı Umumiye
21.XIX. yüzyılda İstanbul, İzmir, Selânik, Beyrut ve İskenderiye gibi Osmanlı Devleti’nin işlek liman şehirlerinde doğmuş ve yaşamış İtalyan, Fransız ve İngilizlerden oluşan, ortak dilleri Fransızca olup biraz Türkçe ve Arapça bilen kendilerine özgü bir kültürü olan zümre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martolos 
B) Maruni 
C) Gebran
D) Levanten
E) Levendat  
22. 1469’da kaleme alınan Mücerrebname’de tedavide kullanılan ilaçlar anlatılmaktadır.
Pratik bir tedavi el kitabı niteliğinde olan bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pirî Reis
B) İbn-i Sina
C) Sabuncuoğlu Şerafettin
D) Ebü’l-Kasım Zehravi
E) Takiyüddin Mehmet
23. III. Mehmet Dönemi’nde Eğri Kalesi’nin Osmanlıların eline geçmesinin ardından toplanan Haçlılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçova 
B) Mohaç
C) Preveze
D) İnebahtı  
E) Prut  
24. Osmanlılar; Doğu Anadolu’da Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın, Mısır ve Suriye’de Memlûk sultanı Kayıt Bay’ın yasalarını devam ettirmişlerdir. Ancak 1540’tan sonra Akkoyunlu yasalarının yerini Osmanlı kanunnameleri almıştır. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Macaristan vergi yasaları temelde Osmanlı yasaları olsa da bazı temel vergiler Macar krallığından kalma vergilerdi.
Buna göre, Osmanlı hukuk sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yasalar üzerinde sonradan değişikliklerin yapılabildiği
B) Osmanlıların, hukuk alanında pragmatik bir yaklaşıma sahip olduğu
C) Osmanlıların, temel hukuk ilkelerine karşı olmayan uygulamalara izin verdiği
D) Osmanlı Devleti’nin kendine özgü bir hukuk sisteminin olmadığı
E) Osmanlı hukuk sisteminin, farklı kaynaklardan beslenerek geliştiği 
25. Mustafa Kemal’in IX. Ordu (III. Ordu) Müfettişliği görevi ile Anadolu’ya geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısının olduğu söylenemez?
A) Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi
B) İçişleri Nazırı Mehmet Ali Bey 
C) Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak
D) Harbiye Nazırı Şakir Paşa
E) Genelkurmay İkinci Başkanı Kâzım İnanç
26. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmetinin Amasya Protokollerinde yer alan isteklerinden biri değildir?
A) Hükûmetin atama işlemlerine karışılmaması
B) Anadolu’da tutuklananların serbest bırakılması
C) Asayiş ve güveni bozacak durumlardan kaçınılması
D) Seçimlerin serbest olarak yapılması
E) Temsilciler Kurulu merkezinin daha batıya taşınması
27. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, Musul sorununu çözmek amacıyla toplanan Haliç Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar
B) İsmet İnönü
C) Recep Peker
D) Celal Bayar Mahmut
E) Esat Bozkurt
28. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine davet edilmesine öncülük eden devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya – Portekiz
C) İspanya – Yunanistan 
B) İngiltere – Fransa
D) Fransa – Portekiz
E) İngiltere – Yunanistan
29. Serbest Cumhuriyet Partisinin kendi kendini feshetmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Fethi Okyar’ın Mustafa Kemal’le siyasi rakip olarak karşı karşıya gelmek istememesi
B) İktidar partisi olan CHP’nin, bu partiye karşı sert tutumu
C) Gerekli örgütlenmeyi yapmadan belediye seçimlerine katılması 
D) Rejim karşıtı görüşlerin partiyi ve etkinliklerini bir fırsat olarak görmesi
E) Menemen Olayı’nın patlak vermesi
30. Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine ilişkin aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Roderic H. Davison – Türkiye’de Çağdaşlaşma
B) Bernard Lewis – Modern Türkiye’nin Doğuşu
C) Eric Jan Zürcher – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi 
D) Hilmi Ziya Ülken – Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
E) Stefanos Yerasimos – Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye
31. Kanada ve Hindistan gibi iki büyük sömürgesini İngiltere’nin almasının etkisiyle, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na destek veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa 
B) İspanya 
C) Portekiz
D) Çin
E) Hollanda 
32. 1517’de Wittenberg Kalesi kilisesinin kapısına, kilise uygulamalarına karşı görüşlerinin yer aldığı “95 Tez” adındaki bildiriyi asarak Katolik Kilisesi’ne karşı meydan okuyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martin Luther
B) Jean D’Ar
C) Jean Jacques Rousseau
D) Maximilien Robespierre
E) Georges Jacques Danton
33. XV. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlanmasının ardından bilgi ve düşüncelerin daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân sağlayan, bu suretle insanlığın aydınlanmasında önemli bir rol oynayan buluş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâğıt
B) Barut
C) Matbaa
D) Buharlı makine
E) Mürekkep
34.
• Petersburg şehri kurulmuştur.
• İsveç ile Kuzey Savaşları yapılmıştır.
• Ordu ve donanmada büyük yenilikler yapılmıştır.
• Rusya, bir imparatorluk seviyesine yükselmiştir.
Dönemi hakkında bu bilgiler verilen Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Petro 
B) II. Katerina 
C) I. Aleksandr
D) III. Petro
E) I. Nikola
35. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun,1618-1648 yılları arasındaki Otuz Yıl Savaşlarında Katoliklere karşı birlikte mücadele ettiği ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya
B) Fransa 
C) İsveç
D) Danimarka
E) Hollanda
36. XIX. yüzyılda hesap makinesinin yapımı için ömrünün kırk yılını harcayan ve bu teknolojinin gelişimi sonucu olarak günümüzde bilgisayarlı hesaplamanın öncüsü sayılan bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Blais Pascal
B) Pierre Fermat 
C) Charles Babbage
D) Johannes Kepler
E) Gottfried Wilhelm Leibniz
37. İstiklal Marşı’na, “Millî Marş” olarak ilk kez hangi yıl anayasada yer verilmiştir?
A) 1921
B) 1924 
C) 1961 
D) 1971
E) 1982
38. Aşağıdakilerden hangisi, 2000’li yıllarda Türkiye’ye çeşitli spor alanlarında uluslararası ödüller kazandıran sporculardan biri değildir?
  
A) Yaşar Doğu
B) Halil Mutlu
C) Hamza Yerlikaya
D) Kenan Sofuoğlu
E) Semih Saygıner
39. Ağustos 1939’da Ribbentrop Paktı’nı kurarak Polonya’yı Hitler ile aralarında paylaştıklarını ilan eden devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stalin 
B) Mussolini
D) Churchill 
C) Roosevelt
E) Hirohito
40. Avrupa Kıtası’ndaki ilk kadın başbakan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Margaret Thatcher
B) Tansu Çiller
C) Eva Peron
D) Hillary Clinton
E) Angela Merkel
41. Bir öğrencinin tarih araştırması yaparken en çok dikkat etmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapmış olduğu yorumları tarihî kanıtlarla destekleme
B) Konuyla ilgili kaynak kişilerle görüşme
C) Yapmış olduğu yorumları ansiklopedilere dayandırma
D) Konuya ilişkin harita kullanma
E) Raporunda bilimsel dil kullanma
42. Aşağıdakilerin hangisi tarih öğretiminde çok perspektiflilik yaklaşımı ile bağdaşmaz?
A) Aynı zamanda farklı yerlerde meydana gelen olayları ele alma
B) Aynı olaya ilişkin ulusal ve uluslararası bakış açılarını ele alma
C) Ötekine ilişkin algıları yansıtma
D) Aynı olaya dâhil olmuş tüm tarafların bakış açılarını sunma
E) Aynı olayın siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını yansıtma 
43. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde okutulan “Umumi Tarih” hangi ülkenin ders kitaplarından esinlenilerek hazırlanmıştır?
A) Fransa 
B) İngiltere 
C) Almanya
D) Amerika
E) Rusya 
44. Tarih dersinde simülasyonlar ve yaratıcı drama yöntem veya tekniğinin kullanılması, öğrencilerde aşağıdaki becerilerden hangisini öncelikle geliştirmeye yöneliktir?
A) Yaratıcı düşünme
B) Tarihsel empati
C) Problem çözüm becerisi
D) Eleştirel düşünme becerisi
E) Mekânı algılama becerisi
45. Osmanlı sadrazamını günümüzdeki başbakana benzeterek ders işleyen bir tarih öğretmeni, dersinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmaktadır?
A) Analoji
B) Beyin fırtınası
C) Forum
D) Metafor
E) Konuşma halkası
46. Tarihî dönemlere ilişkin haritaları yorumlamada güçlük yaşayan bir öğrencinin, aşağıdaki becerilerin hangisinde sorun yaşadığı söylenebilir?
A) Mekânı algılama
B) Yorumlama
C) Analiz etme
D) Zamanı algılama
E) Eleştirel düşünme
47. Bir tarih öğretmeni belirli gün ve haftalara göre ekim ayında aşağıdaki konulardan hangisini işlemelidir?
A) Ahilik
B) Yerli Malı, Tutum ve Yatırım
C) Girişimcilik
D) Nevruz
E) Vakıflar
48. Öğrenciler; geçmişe ait buluntular, belgeler, günlükler, mektuplar, sanat eserleri, edebî ürünler vb. kaynakları incelerken geçmişi bugünün kavram ve normlarıyla değerlendirmekten kaçınmayı öğrenmeli olayların meydana geldiği tarihsel bağlamı göz önünde bulundurmalıdır.
Bu ifade ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Anakronizm
B) Historizm
C) Romantizm 
D) Posthistorizm
E) Postmodernizm
49. Aşağıdakilerden hangisi Yeager ve Foster’e göre tarihsel empati becerisine ilişkin öğretim aşamalarından biri değildir?
A) Görüleşecek kişileri belirleyerek gerekli izinleri alma
B) Tarihsel olayı tanımlama
C) Tarihsel bağlam ve kronolojik bilgiyi anlatma
D) Çeşitli tarihsel kanıt ve yorumları analiz etme
E) Elde edilen bilgilerden yola çıkarak kendi tarih anlatısını oluşturma
50. Aşağıdakilerden hangisi Kieran Egan’ın önerdiği, çocuklarda tarihsel düşünme becerisine ait gelişim basamaklarından biri değildir?
A) Soyut 
B) Mitsel 
C) Romantik
D) Felsefi
E) İronik

1. A 2. A 3. A 4. D 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 11. C 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. A 20. B  21. D 22. C 23. A 24. D 25. A 26. E 27. A 28. C 29. E 30. A  31. A 32. A 33. C 34. A 35. A 36. C 37. E 38. A 39. A 40. A  41. A 42. A 43. A 44. B 45. A 46. A 47. A 48. A 49. A 50. A  
tarihtendersler.com