2014 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2014 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2014 ORTAÖĞRETİM TARİH

1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya göç eden Türk kavimlerinden biri değildir?

A) Avarlar
B) Peçenekler
C) Hunlar
D) Kıpçaklar
E) Uygurlar
2. İslamiyetin kabulünden önceki Türk devletlerinin ele alınacağı “İpek Yolu’nda Türkler” adlı bir sergi düzenlenecektir.
Düzenlenecek sergi, aşağıdaki devletlerden hangisini kapsamayacaktır?
A) Karahanlı
B) Uygur
C) Göktürk
D) Asya Hun
E) Avrupa Hun
3. Türklerde, İslamiyet’in kabulüyle birlikte İslamiyet’teki tasvir yasağı, insan ve hayvan figürlerinin yapılmaması biçiminde yorumlanmıştır. Bu da süslemede, resimden boşalan yerin yazı ile doldurulmasına neden olmuştur.
Bu parçada anlatılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hat
B) Tezhip
C) Nakkaşlık
D) Oymacılık

E) Ebru

 

4.
– Macarların Balkanlardaki etkisinin azaltılması
– Balkanlarda direncin kırılmasında aşama kaydedilmesi
– Edirne ve Batı Trakya’nın daha güvenli hâle gelmesi
– Meriç Irmağı’nın tamamen Osmanlılara geçmesi
Aşağıdakilerden hangisi, belirtilen bu kazanımların elde edilmesinde etkili olmuştur?
A) Maltepe (Pelekanon) Savaşı
B) Çimpe Kalesi’nin fethi
C) Edirne’nin fethi
D) Sırpsındığı Savaşı
E) Aydıncık’ın fethi
5.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordu teşkilatında “kapıkulu askerlerini” oluşturan birliklerden değildir?
A) Lağımcılar
B) Beşliler
C) Cebeciler
D) Humbaracılar
E) Top arabacıları
6. Timar sistemi sayesinde devlet hazinesinden para harcamadan her an savaşa hazır büyük bir atlı birlik yetiştiriliyordu. Toprağın boş kalması engellenerek üretimin artırılması ve devamlılığı sağlanıyordu. Reayanın ödemesi gereken vergileri, dirlik sahibi topluyor ve buna karşılık cebelü adı verilen askerlerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Sipahiler bölgelerinin huzur ve güvenliğinden de sorumluydular. Böylelikle devletin merkezî otoritesi, gücünü ülkenin en uç noktalarına kadar ulaştırabiliyordu.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nde uygulanan timar sistemi aşağıdaki alanların hangisinde işlev görmemiştir?
A) Askerî
B) İdari
C) Malî
D) Kültürel 
E) Ekonomik
7. Fatih Sultan Mehmet tarafından yazılı kanun hâline getirilen ve devletin parçalanmasını önlemek amacıyla padişahlara tanınan kardeşlerini öldürebilme yetkisi, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde kaldırılmıştır?
A) I. Ahmet
B) II. Selim
C) II. Mahmut
D) III. Selim
E) Kanuni Sultan Süleyman
8. Aşağıdakilerden hangisi, III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahat hareketlerinden biri değildir?
A) İlk karantina teşkilatının kurulması
B) Londra, Paris, Viyana ve Berlin’de daimî elçiliklerin açılması
C) Avrupai tarzda bir ordu kurularak adına Nizam-ı Cedit denilmesi
D) Yeni orduların eğitimi için Avrupa’dan subayların getirilmesi
E) Yabancı dil öğretimine önem verilmesi
9. Mısır Valisi KavalalI Mehmet Ali Paşa’nın, Osmanlı padişahının emirlerine uymaması ve Anadolu’ya sefer düzenlemesi, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) Abdülmecit
D) II. Abdülhamit
E) V. Mehmet Reşat
10. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşanmış, çeşitli resmî ve özel gazeteler yayımlanmıştır.
Bu dönemde yayımlanan
I. Takvim-i Vekâyi,
II. Tercüman-ı Ahvâl, 
III. Tasvir-i Efkâr
gazetelerinden hangileri özel gazetedir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
11. Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasına katkıda bulunan ve bu fermanı Gülhane Parkı’nda okuyarak halka duyuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mithat Paşa
B) Namık Kemal
C) Mustafa Reşit Paşa
D) Hüseyin Avni Paşa
E) Alemdar Mustafa Paşa
12. XIX. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nu ekonomik ve ticari anlamda sıkıntıya sokan Balta Limanı Ticaret Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?
A) Fransa
B) Rusya
C) Almanya
D) Avusturya
E) İngiltere
13. Aşağıdaki devletlerden hangisi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşımına yönelik olarak yapılan antlaşmalarda yer almamıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Avusturya-Macaristan 
D) Rusya
E) İtalya
14. İzmir ve çevresinde Türklerin çoğunlukta olduğunu belirten ve İzmir’in işgali sonrasında yapılan katliamlardan Yunanistan’ı sorumlu tutan rapor, aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?
A) Tuğamiral Richard Webb
B) Koramiral Calthorpe
C) Amiral Robeck 
D) General Milne
E) Amiral Bristol
15. Yeni Türk Devleti’nin millî egemenlik ilkesi üzerine kurulacağını gösteren ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
E) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
16. Anlaşma Devletleri’nin, Osmanlı Mebuslar Meclisini basıp milletvekillerinin çoğunu Malta’ya sürgün etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Misakımillî’nin kabul edilmesi
B) Padişah’ın Meclisin açılmasını geciktirmesi
C) Hürriyet ve İtilaf Partisinin, seçimi boykot etmesi
D) Mecliste Müslüman olmayanların yer alması
E) Londra Konferansı’nın sonuçsuz kalması
17. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’na yol açan Yunan saldırısının nedenlerinden biridir?
A) Londra Konferansı’nın toplanmasını önlemek
B) Ankara Antlaşması’nın sonuçlarını etkilemek
C) Teşkilatıesasiye Kanunu’nun uygulanmasını önlemek
D) TBMM Hükûmetine Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek
E) Gümrü Antlaşması’nın uygulanmasını sağlamak
18. Lozan Barış Konferansı’na sadece Boğazlarla ilgili görüşmeler için katılan iki devlet, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sovyet Rusya  Bulgaristan 
B) Yunanistan  Sovyet Rusya 
C) Sovyet Rusya  Romanya 
D) Yugoslavya  Bulgaristan 
E) Romanya  Yugoslavya
19.
I. Musul’un durumunun belirsiz olması
II. Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin sınırlanması
III. Hatay’ın sorun olması
Lozan Antlaşması’yla çözüme kavuşturulamayan yukarıdaki konulardan hangileri, sonraki yıllarda Türkiye’nin lehine sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
20. Atatürk; inkılabı, parti politikaları üstünde millî bir siyaset doğrultusunda geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla da çeşitli kurumlar oluşturmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde inkılabın kültürel temellerini sağlamlaştırmak için açılan kurumlardan biri değildir?
A) Atatürk Orman Çiftliği
B) İnkılap Tarihi Enstitüsü
C) Türk Dil Kurumu
D) Türk Tarih Kurumu
E) Halkevleri
21. Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî işlemlerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla 1934 yılında aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
D) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi
E) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun’un çıkarılması
22. Cumhuriyet Dönemi’nde, Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’ya yakınlaşmasında
I. Mussolini’nin Roma İmparatorluğu’nu canlandırma düşüncesi,
II. Almanya’nın Hitler yönetiminde yayılmacı politika izlemesi,
III. Bulgaristan’ın Balkan Antantı’nın dışında kalması 
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
23. Halkçılık ilkesi, Atatürk’ün idealindeki halkın 
I.   sınıfsız,
II.  imtiyazsız, 
III. kaynaşmış
olma özelliklerinden hangilerine dayanmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II 
E) I, II ve III
24. Atatürk’ün, “Mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için özellikle de ekonomik alanda kamu imkânlarını fiilen seferber kılmaktır.” şeklinde tanımladığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E)Milliyetçilik
25. Atatürk, vefatından kısa bir süre önce “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın vaziyet ve muvazenesi baştan başa değişecektir. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip küçük birhata yapmamız hâlinde başımıza ütareke senelerinden daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir.
Atatürk’ün bu açıklamayı yapmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Japonya’ya atom bombasının atılmasının
B) Japonya’nın Mançurya’ya saldırmasının
C) Rusya’nın ülkede komünist rejimini yerleştirmesinin
D) İtalya’nın saldırgan bir politika yürütmesinin
E) Almanya’nın, Versay Antlaşması’nın getirdiği koşullardan kurtulma çabasının
26. Aşağıdakilerden hangisi, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması sonucunda bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri değildir?
A) Ukrayna
B) Polonya
C) Gürcistan
D) Ermenistan
E) Estonya
27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki bağımsız Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?
A) Tataristan
B) Kırgızistan
C) Özbekistan
D) Kazakistan
E) Türkmenistan
1.E 2.A 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D 11.C 12.E 13.C 14.E 15.A 16.A 17.D 18.A  19.E 20.A 21.A 22.B 23.E 24.A 25.A 26.B 27.A