2016 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2016 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2016 ORTAÖĞRETİM TARİH
1.I. Teoman
  II. Mete Han
 III. Kutluk Kağan
Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II 
E) II ve III

2. 1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğu′nun ve Batı′nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büveyhîlerin Bağdat′taki hâkimiyetlerine son vermesi
B) Gazneli Mesud′u Dandanakan Savaşı′nda yenmesi
C) Bizans ordusunu Pasinler Savaşı′nda yenmesi
D) Karahanlılara karşı başarı sağlaması
E) Ani Kalesi′ni fethetmesi

3. Anadolu Selçuklu Devleti′nde veliaht ilan edilen kişi ya başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik olarak görevlendirilirdi.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?

A) Sultanın ölümü durumunda ülkede iç karışıklıkların çıkmasını önlemek
B) Veliahtı devlet yönetimine hazırlamak
C) Sultanın sefere çıkması hâlinde başkentin güvenliğini sağlamak
D) Merkezî devlet yapısını devam ettirmek
E) Şehirlerde valilerin yetkilerini artırmak

4. Osmanlı tarihinde Osman Bey’in ardından devletin ikinci kurucusu olarak tanımlanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) Orhan Gazi 
E) II. Murat

5. Osmanlı Devleti’nde;
I. ürün üzerinden vergi alınması,
II. üretimin tarıma dayalı olması,
III. fethedilen toprakların padişaha ait olması
durumlarından hangilerinin toprakların boş bırakılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) İve II 
E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazinesinden sorumlu görevlidir?

A) Nişancı 
B) Vezlr-i Azam 
C) Defterdar
D) Kadıasker 
E) Şeyhülislam

7. İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Türk matbaasının açılması
B) Asâkir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması
C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
D) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
E) Yeni saraylar yapılması

8. Aşağıda ki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) Harem: Saray kadınlarının gündelik yaşamlarını geçirdikleri ve eğitildikleri saray bölümü
B) Fetret Devri: Osmanlı Devleti′nde taht kavgalarının yaşandığı 1402-1413 yıllarını kapsayan dönem
C) Has: Üst düzey devlet yöneticilerine verilen ve geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklerin ismi
D) Cizye: Gayrimüslimlerden askerlik hizmeti karşılığı alınan vergi
E) Sıbyan Mektebi: Padişah çocuklarının yetiştirildiği saray okulu

9. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceride-i Havadis 
B) Takvim-i Vekayi
C) Tercüman-ı Ahval 
D) Tasvir-i Efkar
E) Tercüman-ı Hakikat

10. Mustafa Reşit Paşa′nın Sultan Abdülmecit adına kaleme aldığı ve devlet idaresinde kökten değişikler öngören Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839′da İlan edildiğinde pek çok açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu fermanla hedeflenen reformlar arasında ver almaz?

A) Bütün vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması
B) Müsadere usulünün kaldırılması
C) Meşruti yönetimin İlan edilmesi
D) Vergi vermede adaletin sağlanması
E) Askerlik süresinin kısaltılması

11. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu söylenemez?

A) Sened-i İttifak′ın kabul edilmesi
B) Tanzimat Fermanı′nın ilan edilmesi
C) Kanunuesasi′nin yürürlüğe girmesi
D) Mebusan Meclisinin açılması
E) Islahat Fermanı′nın yayımlanması

12. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Orta Asya Türkleri ile birleşmek için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak 
B) Kanal 
C) Kafkas
D) Çanakkale 
E) Yemen

13. İtalyanlar Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılar ve Fransızların yaptıkları gibi baskı ve korku metodunu takip etmeyip kendilerini halka sevdirme, benimsetme ve yöre halkıyla çatışmaya girmeden işgal bölgelerine nüfuz etme yolunu benimsemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtalyanların bu politikasına örnek gösterilemez?

A) Ankara Hükümetinin siyasi taleplerini tümüyle kabul etmeleri
B) İşgal bölgelerinde ücretsiz sağlık, eğitim ve gıda hizmetleri sağlamaları
C) Antalya-Burdur, Burdur-Korkuteli arasında otomobillerle yolcu taşıma hizmeti gerçekleştirmeleri
D) Yunan işgali altında bulunan bölgelerdeki Türk tüccarlara “himaye vesikası” vermeleri
E) İtalyan askerlerinin çocuklara zaman zaman kartpostal ve çikolata dağıtmaları

14. 16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Alaşehir Kongresi′nde, Yunan zulmüne karşı mücadeleye devam edileceği vurgulandıktan sonra, saltanat makamına bağlı olunduğu, bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının amaçlandığı açıklanmıştır.
Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili;
I. Osmanlı yönetimine karşı olunmadığı,
II. bağımsızlık vurgusu yapıldığı,
III. millî egemenliğin amaçlandığı
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız III 
B) I ve II 
C) I ve III
D) II ve III 
E) I, II ve III

15. Sivas Kongresi’nin, Erzurum Kongresi’ne göre daha az delegeyle toplanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Güvenlik endişesi
B) Maddi imkânsızlıklar
C) Batı Anadolu′da da kongrelerin toplanması
D) Erzurum Kongresi′nin başarısız görülmesi
E) Bazı bölgelerin İşgal altında bulunması

16. • Osmanlı Hükümeti vatanı koruyamaz ve İstiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
      • Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükümet İşlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi İçin   
         çalışılacaktır.
      • Millî sınırlar İçinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır?

A) Pozantı Kongresi
B) Afyon Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Edirne Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

17. Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan;
I. Gediz,
II. Birinci İnönü,
III. İkinci İnönü,
IV. Kütahya-Eskişehir,
V. Sakarya
savaşlarının hangilerinde Türk askeri başarılı olmuştur?

A) I,11 ve III 
B) I, III ve IV
C) I, II ve V
D) II, III ve IV 
E) II, III ve V

18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A) İstiklal Marşı′nın kabulü
B) TBMM′nln açılması
C) Teşkllat-ı Esasiye Kanunu′nun kabulü
D) Tekâllf-I Milliye Emlrlerl′nln çıkarılması
E) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının kurulması

19. 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi, Türkiye′de siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu krizin etkili olduğu dönemdeki gelişmelerden biri değildir?

A) Devletçilik İlkesinin Cumhuriyet Halk Fırkasının programına girmesi
B) Halkevlerinin faaliyete geçmesi
C) Menemen′de rejim karşıtı bir olayın çıkması
D) İzmir′de Türkiye İktisat Kongresi′nin toplanması
E) Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir muhalefet partisinin kurulması

20. İtilaf Devletleri’nin, Mudanya Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yapılacak barış görüşmelerine, TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümetini birlikte davet etmeleri, aşağıdakilerden hangisine gerekçe oluşturmuştur?

A) Saltanatın kaldırılmasına
B) Nisab-ı Müzakere Kanunu′nun çıkarılmasına
C) 1921 Anayasasının kabul edilmesine
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
E) Meclis-i Mebusanın kapatılmasına

21. 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu, aşağıdaki devletlerin hangisinin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

A) Fransa 
B) İsviçre 
C) İtalya
D) Almanya 
E) İngiltere

22. “Biz, Batılılar ne yaptıysa aynısını yapmak değil, nasıl yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz.
Atatürk Dönemi’nin tanıklarından olup Türk Tarih Kurumunun başkanlığını da yapan Haşan Cemil Çambel’in bu sözünden hareketle, Türk İnkılabı’nın Batılı modelden almayı hedeflediği temel unsur, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yöntem bilgisi
B) Maddi destek
C) Yetişmiş eleman
D) Teknik araç
E) Basılı kaynak

23. Birinci TBMM′de kabul edilen kanunlardan biri de kömür havzalarında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.
Bu kanunun aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Halkçılık 
B) Laiklik 
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik 
E) Cumhuriyetçilik

24. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Türkiye’nin Balkan Antantı’nı oluşturma çabalarına karşı çıkmıştır?

A) İngiltere 
B) Yugoslavya
C) Romanya
D) Bulgaristan 
E) Fransa

25. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

A) Maginot Hattı: Almanya′nın Avrupa′da yayılma politikasının bir gerekçesi
B) OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
C) Balfour Deklarasyonu: Yahudi devleti kurulması sorununda bir dönüm noktası
D) SEATO: Amerika′nın Asya′da etkinliğini artırmak İçin kurduğu Güneydoğu Asya Antlaşma Teşkilatı
E) Basmacı Hareketi: Çarlık Rusyası egemenliğindeki Türklerln bağımsızlığı İçin mücedele eden kuvvetler

26. Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur?

A) Millet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Demokrat Parti
D) Adalet Partisi
E) Hürriyet Partisi

27. SSCB′nin dağılmasının ardından 11 cumhuriyetin katılımıyla 21 Aralık 1991′de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almamıştır?

A) Azerbaycan 
B) Gürcistan
C) Ermenistan 
D) Türkmenistan
E) Ukrayna

1. D  2. A  3. E  4. B  5. E  6. C  7. D  8. E  9. B  10. C  11. A  12. C  13. A  14. B  15. D  16. C  17. E  18. E 18. E  19. D  20. A  21. B  22. A  23. A  24. D  25. A  26. C  27. B